Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Student teachers' satisfaction for blended learning via Edmodo learning management system

BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY, cilt.37, ss.133-144, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Kimya Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları İzmir İli Örneği

Kuram Ve Uygulamada Egitim Bilimleri, cilt.11, ss.1005-1029, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Book Review: Learning and Instructional Technologies for the 21st Century

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.11, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Learning styles and preferences for students of computer education and instructional technologies

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.30, ss.1-16, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceived Acceptance and Use of Scratch Software for Teaching Programming: A Scale Development Study

International Journal of Computer Science Education in Schools, cilt.4, ss.53-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARININ ALGILANAN ETKİLEŞİM DEĞERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.10, ss.51-73, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REVIEW: OPEN AND DISTANCE EDUCATION IN ASIA, AFRICA AND THE MIDDLE EAST NATIONAL PERSPECTIVES IN A DIGITAL AGE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, cilt.20, ss.197-199, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK SCRATCH BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMUNUN (SBPP) GELİŞTİRİLMESİ

Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.5, ss.37-50, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dönüştürülmüş Sınıf Uygulamalarının Alanyazına Dayalı İncelenmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.76-86, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel websitelerini değerlendirmeye yönelik bir ölçek önerisi

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Instructional Technologies and Material Design Course Evaluation Through Lecturer s and Students Responses

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, cilt.1, ss.10-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi Sorunlar ve öneriler

Milli Eğitim Dergisi, cilt.41, ss.31-50, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, cilt.2, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Efficacy Beliefs Achievement Motivation And Gender As Related To Educational Software Development

Turkish Online Journal of Distance Education, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Uygulamalarının Öğrenenlerin Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Öğrenme Sürecine Katkıları

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.83-97, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri İzmir İli Örneği

Elementary Education Online, cilt.10, ss.1208-1226, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Developing ICT skills of visually impaired learners

ScienceDirect: Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Blended Learning Book Best Practices Proven Methodologies and Lessons Learned

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.11, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Conditions of Learning and Theory of Instruction

Elementary Education Online, cilt.9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The handbook of blended learning Global perspectives local designs

Turkish Online Journal of Distance Education, cilt.10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları

Elementary Education Online, cilt.7, ss.680-692, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.125-145, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İngilizce Hazırlık Öğrencilerinin Dijital Bir Yazma Aracına Yönelik Görüşleri

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019, ss.290-291

Bir Oyun Tasarım Programı Kodu Açık Dersinin Çokluortam Öğrenme İlkelerine Dayalı İncelenmesi

12. Uluslararası Bilgisayar veÖğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Yükseköğretimde harmanlanmış öğrenmeye yönelik kullanılan elektronik platformların karşılaştırmalı olarak incelenmesi

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Bir Programlama Dilinin (Scratch) Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.89

BT Öğretmen Adaylarının Animasyonlu Sunum Aracı Olan Powtoon’a Yönelik Görüşleri

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.104

Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), 24 - 26 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1010

Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İçin Scratch Bilgi Paylaşım Platformu

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.3

The student teachers technology use and intentions for blended learning based courses

3rd International Conference on New Trends in Education, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

An Overview of Flipped Classrooms

3rd International Conference on New Trends in Education, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2016

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Memnuniyet Düzeyleri

9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenmeye ve Edmodo Uygulamasına Yönelik Görüşleri

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

How to evaluate an educational website

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries, Bulgaristan, 17 Haziran 2010 - 19 Eylül 2014

Demonstrating an interactive virtual chemistry laboratory software based on 7E learning cycle

13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries, Bulgaristan, 17 - 19 Haziran 2010

Eğitsel Yazılımların Niteliklerini Nasıl Ölçebiliriz Bir Ölçek Önerisi

International Educational Technology Conference, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2010, ss.473-476

Preservice computer teachers' views on developing chemistry software based on constructivist 7E model

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.2282-2286 identifier identifier

Developing ICT skills of visually impaired learners

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Şubat 2010, cilt.2, ss.4655-4661 identifier identifier

The reflections of student teachers on project based learning and investigating self evaluation versus teacher evaluation

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.242-247 identifier identifier

Investigating prospective computer teachers' perceptions on e-learning

World Conference on Educational Sciences, Nicosia, CYPRUS, 4 - 07 Şubat 2009, cilt.1, ss.1460-1463 identifier identifier

Using blended learning model in teacher education A case study

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2008, ss.1118-1130

Can we use weblogs as learning tools

4th Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe, 22 - 24 Haziran 2007

A study about using video logs vlogs as a reflective teaching tool

4th Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe, 22 - 24 Haziran 2007

Öğretmen Eğitiminde Internet Desteği Uzaktan Eğitimin Temelleri Dersi Örneği

I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16 - 18 Mayıs 2007

İlköğretim 8 Sınıf Düzeyinde Internet Tabanlı Fen Bilgisi Öğretimi İzmir İli Konak İlçesinde Bir Uygulama

İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, Türkiye, 17 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

E-Mentorluk, Meslekî Gelişim ve Yaşam Boyu Öğrenme

Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk, Öngöz Sakine, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.23-46, 2020

Dijital Öğrenme Materyalleri Geliştirme Ortamları

Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, Erdem Mukaddes,Sarsar Fırat, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.305-320, 2020

Kitlesel Açık Çevrimiçi Öğrenme Ortamları Bağlamında Eğitsel Video Türleri

E-Öğrenmede Videolar: Uygulamalar Ve Güncel Eğilimler, Mehmet Kokoç,Hale Ilgaz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.17-40, 2020

From Ubiquitous to Ubiquitous Blended Learning Environments

Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments, Gurhan Durak,Serkan Çankaya, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.215-232, 2020

From Ubiquitous to Ubiquitous Blended Learning Environments

Managing and Designing Online Courses in Ubiquitous Learning Environments, Durak Gurkan, Çankaya Serkan, Editör, IGI-Global, ss.215-232, 2019

Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenme-ÖğretmeAmaçlı Dijital Ders Araçlarının Olanakları ve Etkileri

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, Akkoyunlu Buket,İşman Aytekin,Odabaşı Hatice Ferhan, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.657-674, 2019

İnfografik kullanımının öğrenme-öğretme sürecine katkıları

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editör, TOJET - The Turkish Online Journal ofEducational Technology, 2018

Elektronik Öğrenme Materyali Tasarımı ve Uygulama Örnekleri

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Demirel Özcan, Altun Eralp, Editör, Pegem A Yayıncılık, ss.283-289, 2017

Geleneksel öğretimden harmanlanmış öğrenme temelli öğretime

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Editör, Ayrıntı Basım, 2015

İletişim Teknolojileri

Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, Altun Eralp, Editör, Pegem A, 2012

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I II, Altun Eralp, Editör, Pegem A, 2009

Alan öğretiminin ve Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin amaçları'

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I II, Altun Eralp, Editör, Pegem A, 2009