Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM

JOURNAL OF PRE-HOSPITAL, cilt.5, ss.67-77, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Risk Olgusunun Kamu Yönetimi ve Toplumsal Yapıya Etkisi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.12, ss.1-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STRATEGIC RISK MANAGEMENT AGAINST WATER FLOOD: AN EXAMPLE FOR PROVINCE OF IZMIR

Journal of Pre-Hospital, cilt.5, ss.11-27, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinde afetlere karşı bireysel direnç ve sosyal sermaye ilişkisinin değerlendirilmesi

Sağlık Akademisyenleri Dergisi, cilt.7, ss.44-54, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabulü EtkileyenFaktörlerin Değerlendirilmesi

StrategicPublic ManagementJournal, cilt.5, ss.66-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afet Triajında Etik İkilemlerin Değerlendirilmesi-İzmir İli Örneği

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, cilt.27, ss.30-39, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NÜKLEER KAZALARDA OLAY YERİ YÖNETİMİ

Hastane Öncesi Dergisi, cilt.2, ss.51-62, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AFETLERDEN SONRA ORTAYA ÇIKABİLECEK ÇEVRESEL RİSKLERİN YÖNETİMİ

Hastane Öncesi Dergisi, cilt.1, ss.15-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU HİZMETİNDE ETKİLİLİK VE ETKİNLİK TARTIŞMALARI BAĞLAMINDA 112 ACİL ÇAĞRI HİZMETLERİNİN KÖTÜYE KULLANIMI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.18, ss.387-408, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TERÖR OLAYLARINDA HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.111-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİTLESEL OLAYLARDA OLAY YERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN KAMUYÖNETİMİNDE KOORDİNASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.105-118, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KAMU YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN AFET YÖNETİMİ UYGULAMA ALANINA ETKİLERİ

Hastane Öncesi Dergisi, cilt.1, ss.27-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KBRN Terörizminde Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1489-1498, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Afet Yönetiminde İçsel Denetim Aracı Olarak Etik

İktisadi İdari İncelemeler Dergisi, cilt.8, ss.89-101, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çevre ile ilgili Kamusal Kararlarda Sosyal Kabulü Etkileyen Durumların Değerlendirilmesi

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.107-116, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Yardım Hizmetinden Yararlanma Hakkı Van 112 Acil Çağrı Merkezi Örnek Olayı

Adli Bilimler Dergisi, cilt.13, ss.50-57, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tek Numara Acil Çağrı Sistemi Uygulamasına Ambulans Personelinin Bakışı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.779-785, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tehlikeli Madde Olayları ile İlgili Mevzuatın Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Acil ve Afet Dergisi, cilt.2, ss.15-28, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gezi Park Crisis

Journal of Risk Analysis and Crisis Response, cilt.3, ss.158-165, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Public Participation in the Nuclear EnergyDecision-Making Processes in the EuropeanUnion Accession Process

Turkish Yearbook of Human Rights, cilt.35, ss.71-83, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması Türkiye Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi

Acil ve Afet Tıbbı Dergisi, cilt.1, ss.24-36, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.12, ss.129-133, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinde Türkiye de Yerel Yönetimler

Sosyal Bilimler Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, cilt.2010, ss.295-307, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bürokratik Uygulamaların İlkyardımcılar Üzerine Etkileri

Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.5, ss.73-77, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Öncesi Acil Bakımda Boyunlukların Kullanımı

Sendrom Dergisi, cilt.7, ss.83-87, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Sağlık Meslek Grubu Paramedikler

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, cilt.11, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek Numara Çağrı Sistemi İle İlgili Anket Çalışması

Türkiye Acil Tıp Dergisi, cilt.2002, ss.34-38, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Tıp Hizmetleri Paralelinde Ambulansların Gelişimi

Sendrom Dergisi, cilt.2002, ss.18-26, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastane Öncesi Acil Bakımda Tespit Amacı ile Kullanılan Ekipmanlar ve Teknikler

Sendrom Dergisi, cilt.2001, ss.20-30, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NÜKLEER ENERJİ TESİSLERİ İÇİN STRATEJİK RİSK YÖNETİMİ

II. Uluslararası KBRN Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2019

An Analysis of Volunteerism in Disaster Management and its Contribution to Local Democracy

International Symposium: Local Government, Democracy and Izmir, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.44-47

SU TAŞKINLARINA KARŞI RİSK YÖNETİMİ İZMİR İLİ ÖRNEĞİ

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, Bursa, Türkiye, 22 - 24 Mart 2018

Toplumsal Geri Dönüşüm Alışkanlıkları ve Yerel Siyasete Etkisinin Değerlendirilmesi

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2017

SOKAK ATIK TOPLAYICILARI SORUNUNUN FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Kamu Yönetimi Platformu Van 2017 -KAYFOR 14, Van, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017

TRIAJ UYGULAMALARINDA ETIK İKILEMLER

1.Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2017

AFETLERİN OLUŞTURDUĞU SOSYAL HASARLAR VE ULUSLARARASI GÖÇE ETKİSİ

Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2017

HASTANE ÖNCESİ ACİL BAKIMIN YÜKSELEN MESLEKİ RİSK FAKTÖRÜ ŞİDDET VE İLETİŞİM BECERİLERİ İLİŞKİSİ

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

KAMU HİZMETİNDE DEĞİŞİMİN ACİL YARDIM HİZMETLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİSİPLİNLERARASI AFET YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (DAYSEM), İzmir, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2017

KENTSEL KATI ATIK YÖNETİMİNDE TOPLUMSAL KATILIMI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17), 20 - 22 Nisan 2017

Ambulans Kazaları Neden Artıyor

Uluslararası Acil Sağlık Olimpiyatları, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2016

CRUSH SENDROMUNUN HASTANE ÖNCESİ YÖNETİMİ

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, 13 - 15 Mayıs 2016

Afetlerde Etik Meseleler

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi, 13 - 15 Mayıs 2016

Afetlerde Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

3. Afetlerde Acil Yardım Sempozyumu, Türkiye, 6 - 11 Nisan 2016

Toplum Tabanlı Afet Yönetimi Modeline Yerelleşme Merkezileşme Tartışmalarının Etkisi

9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU (KAYSEM-9), Malatya, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015

YAŞLI HASTALARIN 112 AMBULANS HİZMETLERİNDEN YARARLANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.ULUSLARARSI EVDE BAKIM VE PALYATİF BAKIM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 17 Şubat 2016

Afetlere Karşı Toplumsal Direncin Gelişmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi On Yedinci Yuvarlak Masa Toplantısı-ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye, 13 Ocak 2015

Terör ve Patlama Olaylarında Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi

2. Uluslararası Paramedik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Almanya Paramedik Eğitiminin ve Acil Çağrı Sisteminin Değerlendirilmesi

2. Uluslararası Paramedik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014, ss.17-26

Nükleer Kazalarda Olay Yeri Yönetimi

Uluslararası Afet 14 Kongresi, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014

Türkiye'de Nükleer Terörizm Riski

Afet 11 Sempozyumu, Türkiye, 23 - 25 Aralık 2011

Fukuşima Nükleer Kazasının Nükleer Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabul Üzerine Etkisi

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 Mayıs 2014 - 31 Mayıs 2015, ss.1779-1800

Bilgi Çağında Toplumun Yaşam Kurtaran Acil Çağrı Numaralarını Bilme Durumu

Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 23 - 25 Haziran 2011

Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim

I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005

Ambulanslarda Sesli ve şıklı Uyarı Cihazlarının Kullanımı

I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005

Acil Araçlarda Kara Ambulanslarında Araç Gövde Standardı ve Güvenlik

I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005

Paramedik Eğitiminde Vaka Çalışmaları ve Ekipmanları

International Educational Technologies Symposium and Fair, 28 - 30 Mayıs 2003

Vaka Çalışmaları ve Eğitimde Kullanılan Ekipmanlar

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Sempozyumu, Türkiye, 13 - 14 Haziran 2002

Hastane Öncesi Acil Bakımda Ambulans Çağrı Formunun Önemi

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Sempozyumu, Türkiye, 12 Haziran - 13 Şubat 2002

Vakum Ateller İle Havalı Atellerin Karşılaştırılması

Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 8 - 12 Mayıs 2002

Trafik Kazaları ve Bilinçli Yaklaşım

Uluslararası Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, 8 - 12 Mayıs 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

EVALUATION OF SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL EXCLUSION RELATIONSHIP AMONG VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

CURRENT APPROACHES TO SOCIAL SCIENCES, Dr. Hasan ÇİFTÇİ, Editör, iksad publishing house , Ankara, ss.3-29, 2020 Creative Commons License

Kamuda Afet ve Acil Durum Yönetimi

Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2019

E-Yönetişim ve Katılım: E-Demokrasinin Faktörleri ve Belirleyicileri

E-Yönetişim Kavramsal/Kuramsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye'ye Yansımaları, Prof.Dr.Bekir PARLAK-Doç.D.KAdir Caner DOĞAN, Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.149-176, 2019

ÜLKEMİZ VE YAKIN COĞRAFYASINDAYAŞANAN BÜYÜK AFETLER

Afet Yönetimi ve Tıbbi Uygulamalar - Temel Başvuru Kitabı, Serkan Emre EROĞLU, Editör, EMA Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.35-47, 2019

Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması ve Türkiye Örneği

Acil Çağrı Yönetimi, , Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.134-159, 2019

Kırsal Alan Yönetimi

Afetler ve Güvenlik Yönetimi, , Editör, Palme, Ankara, ss.77-104, 2019

E-Yönetişim ve Katılım:E-Demokrasinin Faktörleri veBelirleyicileri

E-Yönetişim, , Editör, Beta, İstanbul, ss.149-176, 2019

Acil Durum Yönetimi

Kamuda Afet ve Acil Durum Yönetimi, , Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.66-95, 2019

Kitlesel Olaylarda Acil Çağrı Merkezlerinin Rolü

Acil Çağrı Yönetimi, , Editör, Anadolu Üniversitesi, ss.184-209, 2019

Nükleer Kazalarda Kriz Yönetimi

Kamuda Afet ve Acil Durum Yönetimi, , Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.96-126, 2019

PROACTIVITY ISSUE IN TURKISH DISASTER MANAGEMENT

INNOVATIVE APPROACHES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Kürşat ÖZDAŞLI, Murat Cem DEMİR, Olcay TİRE, İbrahim Sena ARVAS, Editör, Gece Akademi, New-York, ss.183-192, 2018

Afet Yönetiminde Temel Etik İlkeler ve İkilemler

Bütünleşik Afet Yönetimi, Zerrin Toprak KARAMAN, Asuman ATALAY, Editör, Birleşik Matbaacılık, İzmir, ss.77-102, 2017

Afetlerde Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri

Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri, Doç.Dr.Gökhan KUŞ, Nurettin TEKİN, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.83-114, 2017

Doğal Tehlikeler ve zehirlenmelerde Hastane Öncesi Acil Bakım

Hastane Öncesi Acil Hasta Bakımı Cilt 2, Ali EKŞİ, Editör, Kitapana, İzmir, 2015

Türkiye'de Nükleer Terörizm Riski

Afetleri Yönetmek Afet Algısından Afet Sonrası Çalışmalara, İsmail GÜNDÜZ, Editör, Değişim Yayınları, İstanbul, ss.225-238, 2014

Ekstremite Travmaları

Hemşire Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma veResüsitasyon, Şelimen, D., Özşahin, A., Gürkan, A., Taviloğlu, K.,, Editör, Kuban Matbaacılık ve Yayıncılık, ss.134-153, 2008

Ambulans Kullanımı

ÜBL Yayıncılık, 2005

Vakum Ateller ve Karşı Basınçlı Ateller

Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları, İlhami Ünlüoğlu, Editör, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ss.23-34, 2004

Ekstremite Yaralanmalarının Sabitlenmesi

Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları, İlhami Ünlüoğlu, Editör, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, ss.1-22, 2004