Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Exploration of Nursing Students' Clinical Decision-Making Process

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE, cilt.29, sa.4, ss.210-216, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of oxygen saturation values in different body positions in healthy individuals

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.25, ss.1095-1100, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of the use of ultrasound in the success of peripheral venous catheterisation.

International emergency nursing, cilt.23, ss.89-93, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Caregiver Burden and Perceived Social Support among Caregivers of Patients with Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.16, ss.3313-3317, 2015 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A study of Turkish critical care nurses' perspectives regarding family-witnessed resuscitation

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.18, sa.20, ss.2907-2915, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A study on the effect of the duration of subcutaneous heparin injection on bruising and pain

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, cilt.17, ss.378-385, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does obesity prevent the needle from reaching muscle in intramuscular injections?

JOURNAL OF ADVANCED NURSING, cilt.58, sa.6, ss.552-556, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına İlişkin Farkındalıklarının İncelenmesi

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, cilt.16, sa.4, ss.276-281, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Spiritüel Bakım Gereksinimleri Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, cilt.12, sa.4, ss.255-263, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PRACTICES FOR DECREASING THE PAIN IN ADMINISTRATION OF URETHRAL CATHETERİZATION:SYTEMATIC REVIEW

ULUSLARASI HAKEMLİ HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.0, sa.13, ss.149-164, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Reflexology on Constipation in the Elderly

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, cilt.11, sa.1, ss.329-338, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Kan Şekeri Ölçüm Yöntemleri İle İlgili Gözlemsel Bir Çalışma

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural Validation of Turkish Version of Evidence-Based Practice Questionaire

International Journal of Caring Sciences, cilt.1, sa.37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Öğrencilerinin İlaç Uygulamalarına İlişkin Bilgilerini Yeterli Bulma Durumları

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.14, ss.6-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının incelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıkla Dergisi, Ekim 2016.

İntramüsküler enjeksiyonda ağrı nasıl azaltılabilir?, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntörn hemşirelerin tıbbi hatalara eğilim düzeylerinin belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.41-49, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri veEtkileyen Etmenler Bir Üniversite Hastanesi Örneği

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, cilt.24, ss.165-173, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Critical Thinking Dispositions of Intensive Care Nurses and Influential Factors: An Example of University Hospital

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.24, sa.3, ss.165-173, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hemşirelerin hemşirelik süreci uygulamasında yaşadıkları güçlüklerin incelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri dergisi, cilt.19, ss.269-277, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Ölüme Karşı Tutumları

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.16-29, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klinik performansta öz yeterlik ölçeğinin türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi 2016 32 3 100 117

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.100-117, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stressors in the Intensive Care Unit: Perceptions of Patients and Nurses

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.6, sa.1, ss.4-9, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve zaman yönetimi becerileri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.8-25, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.39-51, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olgu sunumu Femur kemiği fraktürü Sağlıkla Dergisi

SAĞLIKLA, cilt.19, ss.61-3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik öğrencilerinin bakım odaklı hemşire hasta etkileşimine yönelik tutum ve davranışları

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.24-37, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periferal intravenöz kateterizasyon uygulamalarında yeni bir yöntem ultrason kullanımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.68-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yatağa bağımlı hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.48-54, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

DEUHYO ED, cilt.7, ss.193-198, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of Nurses Compliance With İsolation Precautions in Turkey

Pensee Journal, cilt.76, ss.63-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik öğrencilerinin ilk klinik uygulama sırasındaki stres düzeylerinin incelenmesi

İ.Ü.F.N. Hem. Derg, cilt.21, ss.101-106, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretral Yolla Mesane Kateterizasyonunda İki Farklı Kayganlaştırıcı Kullanımının Ağrıya Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.15, ss.75-79, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Üniversite Hastanesinde Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumunun İncelenmesi

İ.Ü. F.N.Hem. Derg.,, cilt.20, ss.104-111, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygusal Özgürlük Teknikleri nin Dismenore Üzerine Etkisinin İncelenmesi

E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.28, ss.13-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Yoğun Bakım deneyimlerinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon işlemine yönelik uygulamalarının incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.12, ss.84-90, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ventrogluteal bölgenin tespitinde kullanılan yöntemin güvenirliğinin incelenmesi

C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subkutan Heparin Enjeksiyonu Tekniğine Bağlı Olarak Gelişen Komplikasyonların Önlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.24, ss.127-134, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Yüksekokulu mezunlarının aldıkları lisans eğitimine ilişkin görüşleri

E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.23, ss.1-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının aldıkları lisans eğitimine ilişkin görüşleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.23, ss.1-14, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlıklı Bireylerde Kanser Risk Faktörleri

E.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.23, ss.13-22, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin indirekt arterial kan basıncını ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma

C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.11, ss.23-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin indirekt arteriyel kan basıncı ölçme yöntemleri ile ilgili gözlemsel bir çalışma

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.11, ss.23-28, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerinin sağlığı geliştirme davranışı ve bu davranışı etkileyen etmenlerin incelenmesi

E. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, cilt.20, ss.77-95, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoğun bakım hastasında obezite ve deri bakımı

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.6, ss.87-90, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ostomili Bireylerde Beden İmajı ve Stomaya Uyum Arasındaki İlişki

5. ulusal ve 1. uluslararası temel hemşirelik bakım kongresi, 6 - 08 Aralık 2019

İntörn hemşirelerin hasta mahremiyeti hakkında bilgi ve yaklaşımlarının incelenmesi

5. Ulusal 1.Uluslarası Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 15 - 17 Kasım 2018

SAĞLIK BAKIMI YÖNETİMİNDE DEĞİŞİMİN BAKIM GÜCÜNE YANSIMASI

1.ULUSLARARASI 5.ULUSAL HEMŞİRELİKTE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 15 - 17 Kasım 2018

AĞRININ ZAMAN YOLCULUĞU

1.Uluslarası-3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongres, 19 - 21 Eylül 2018

İZOLASYON UYGULAMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

1.Uluslarası-3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

HEMŞİRELİK SÜRECİNİN GELİŞİMİ

1.Uluslarası-3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

SAĞLIK ETİĞİ

1.Uluslarası-3.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018

Hemşirelik öğrencilerinin egzersiz davranışları ve etkileyen faktörler

III. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5

Üretral Kateterizasyon Uygulamasında Ağrının Azaltılmasına Yönelik Yapılan Uygulamalar

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018

Hemşirelik Eğitiminde Güncel Yaklaşımlar: Uzaktan Eğitim Modeli

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017

Humor and Nursing Education

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017 Creative Commons License identifier identifier identifier

Tacit Knowledge In Nursing

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017

Ethical Approach To The Vulnerable

I.Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 12 Eylül - 13 Temmuz 2017 identifier identifier identifier

The Role And Responsibilities Of Nurses Regarding Informed Consent

Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017 identifier

Ethics Of The Provision Of The Paliative Care

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017

Ethics In The Intensive Care Unit

Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 - 12 Eylül 2017 identifier identifier identifier

Nursing And Ethics

I.Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, 11 Eylül - 12 Temmuz 2017 identifier identifier identifier

Yoksulluk ve Çocuk

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Kanser Hastalarında Palyatif Bakım ve Hemşirelik

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Investigation of nursing students opinions related to their pharmacology knowledge levels

3rd Euro Nursing & Medicare Summit Valencia, Spain, Madrid, İspanya, 27 - 29 Temmuz 2015

Arterial kan basıncı ölçümünde İntra arterial oskültatuar ve ossilometrik ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

I. Ege İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu, 6-9 Mart 2014, Kuşadası/İzmir, Türkiye, 6 - 08 Mart 2015

Examinating Nursing Attitudes Related to Medical Errors

18. International Nursing Research Conference, 11 - 14 Kasım 2014

Examination nursing students attitues related to medical errors

18. İnternational Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz, 11 - 14 Kasım 2014

Investigation of the relationship with skills and lerning style in nursing students

18. İnternational Nursing Research ConferenceVitoria-Gasteiz, Spain., 11 - 14 Kasım 2014

Examination nursing students behaviors related to elderly discrimation

18. İnternational Nursing Research Conference, Vitoria-Gasteiz, Spain., 11 - 14 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Hemşirelik Girişimlerinde Kullanılan Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, P

Tıbbi Cihaz ve Malzemeler, rof. Dr. Nilgün Bozbuğa, Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Editör, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, ss.123, 2019

İnvaziv girişimleri olan hastalarda evde bakım

Ruhsal sosyal ve medikal yönleriyle evde bakım, Şevkinaz KONAK, Editör, Kongre Kitabevi, 2016

Deri İçi İlaç Uygulama

İlaç Uygulama Becerisi, Yakıncı Cengiz, Yeşilada Erdem, Editör, Yorum Basın Yayın Sanayi Ltd. Şti., 2013

Uyku Düzeni ve Sağlık

Koruyucu Sağlık Rehberi, Cengiz Yakıncı,Erdem Yeşilada, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.398-402, 2010