Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çalışma Sermayesi ile Ekonomik Katma Değer Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, cilt.12, ss.107-128, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Entropi Tabanlı MAUT Yöntemiyle Performans Ölçümü: MKEK Fabrikalarının Sıralanması

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.7-18, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geri Alınamayan Sipariş Avanslarında Hasılat Şartı İkilemi

Vergi Sorunları Dergisi, no.362, ss.9-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

e-Spor Endüstrisi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.533-550, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolay Maliyet Hesaplama ve Fiyatlama

Yaklaşım, ss.9-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.18, ss.63-101, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TFRS 15’e Göre İşlem Fiyatının Edim Yükümlülüklerine Dağıtılması Yaklaşımları

Vergi Sorunları Dergisi, ss.55-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Gözaltı Pazarı Şirketlerinin Finansal Performanslarının Belirlenmesi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, cilt.17, ss.587-616, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşteri Yaşam Seyri Maliyetlemenin Kavramsal Çerçevesi ve Bir Vaka Çalışması

Mali Çözüm, ss.73-93, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe ve Vergi Boyutuyla Sat ve Geri Kirala İşlemleri

Vergi Sorunları Dergisi, ss.79-89, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Muhasebe Stajyerlerinin Meslek Mensuplarından ve Meslek Örgütlerinden Beklentileri Manisa İli Araştırması

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.263-282, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesleki Stresin Temel Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları Manisa İlindeki SMMM ler Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.131-150, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müşterek Faaliyet ve İş Ortaklığı Kavramlarının TMS-TFRS Kapsamında İrdelenmesi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, cilt.16, ss.127-141, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TMS-TFRS Çerçevesinde Diğer Kapsamlı Gelirler ve Muhasebe Uygulamaları

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.75-91, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Hukukunda Yetersiz Tanımlanmış İş Ortaklığı Kavramının Muhasebe Standartlarındaki Durumu

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.65-72, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Agritourism Potential of Greenhouse Enterprises Established at Dikili Kaynarca Region in İzmir Turkey

TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, cilt.9, ss.253-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Vergi Mevzuatımızın İtfa Edilmiş Maliyet Değerleme Ölçüsüne İhtiyacı

VERGİ DÜNYASI DERGİSİ, ss.12-30, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Şirkete Borçlanma Yasağı ve Muhasebe Uygulamaları

İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Dergisi, ss.64-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bergama Kozak Yaylası Çam Fıstığı İşleme Tesislerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.51, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TMS 24 e Göre İlişkili Taraf Açıklamalarının Muhasebeleştirilmesi

Vergi Sorunları Dergisi, ss.41-51, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Google Trends Arama Hacim Endeksine Dayalı Yatırım Analizi: USD/TRY Örneği

II. BOR Conference (BusinessOrganization Research Conference), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ağustos 2019, ss.1156-1174

Finansal Bilgi Manipülasyonunun Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarında Araştırılması

II. BOR Conference (BusinessOrganization Research Conference), İzmir, Türkiye, 4 - 06 Ağustos 2019, ss.1137-1155

Akuaponik Sistemde Maliyet-Fayda Analizi Örneği

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (ICHES), 8 - 10 Kasım 2019

Türkiye’de Finansal Varlık İlgisinin İnternet Arama Hacimlerine Göre Araştırılması

Uluslararası İnsani Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (ICHES), 8 - 10 Kasım 2019

SAW Yönteminin Beneish Modeline Uygulanması

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26 - 29 Ekim 2019

İnternet Arama Hacmine Dayalı Altın Yatırım Stratejisi

Uluslararası 29 Ekim Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu, 26 - 29 Ekim 2019

Kripto Paralarda ve Döviz Kurlarında Zaman Etkisinin Araştırılması

4th International Congress on Economics and Business, Budapest, Macaristan, 27 - 30 Haziran 2018, ss.17

Türkiye’de Kitle Fonlamadan Girişimcilerin Sağladığı Finansmanın İncelenmesi

4th International Congress on Economics and Business, Budapeşte, Macaristan, 27 Haziran 2018, ss.44-45

Bitcoin Piyasasının Benford Kanunu’yla Sınanması

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2018, ss.238-249

Hafta Sonu Anomalisine Farklı Bir Bakış Açısı: Kripto Paralarda Cumartesi ve Pazar Anomalisinin Araştırılması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.193

Entropi Tabanlı Maut Yöntemiyle Performans Ölçümü: MKEK Fabrikalarının Sıralanması

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.57

Maliyet Bileşenleri Tablosu ile Fiyatlandırma

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, Bayburt, Türkiye, 03 Mayıs 2018, ss.192

İzmir'in Levanten İşletmeleri

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1865-1871

Semavi Dinlerde Maliyet Muhasebesi

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS (C-IASOS), Antalya, Türkiye, 19 Nisan 2018, ss.772-773

ARAS ve COPRAS Yöntemleriyle Nakit Akışına Dayalı Performans Ölçümü

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 Aralık 2017

BIST-İmalat Sektöründe Çalışma Sermayesinin Ekonomik Katma Değer Üzerindeki Etkisi

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 Aralık 2017

The Operational Performance Ranking of Turkey DHMI's Major Airports

XIV. International Logistics and Supply Chain Congress LM-SCM 2016, İzmir, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2016, ss.635-640

Sürdürülebilir Kalkınmada Finansal Olmayan Raporlamanın Önemi

12th International Conference on Accounting MODAV ICA 2015, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2015

The Comparative Performance Analysis of Borsa İstanbul and Tokyo Stock Exchange with EVA and MVA

3rd International Symposium on Accounting and Finance (ISAF-2014 TOKYO), Tokyo, Japonya, 10 - 12 Eylül 2014, ss.357-374

TMS 41 Standardına Göre Arıcılık Sektöründe Muhasebe Uygulamaları

III. Uluslararası Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama (UFRS) Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2013, ss.435-457

Accounting Concepts In The Ancient Village Of Acharaca Aydın Sultanhisar

III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History / III. Balkans and Middle East Countries Conference on Accounting and Accounting History, İstanbul, Türkiye, 19 Haziran 2013, ss.95-108

Kitap & Kitap Bölümleri

Kripto Paralarda ve Döviz Kurlarında Zaman Etkisinin Araştırılması

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Miynat M.,Can A.V.,Nuredin A.,Nuredin M.,Çılbant C., Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, ss.116-125, 2018

Türkiye’de Kitle Fonlamadan Girişimcilerin Sağladığı Finansmanın İncelenmesi

Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon, Miynat M.,Can A.V.,Nuredin A.,Nuredin M.,Çılbant C., Editör, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları, Manisa, ss.404-417, 2018

Dokuzuncu Bölüm: Holdingler

Şirketler Muhasebesi, Dr. Öğr. Üyesi M. Yılmaz İçerli,Doç. Dr. Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.237-251, 2018

Onuncu Bölüm: Özkaynaklar Değişim Tablosu

Mali Tablolar Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Editör, Kitapana, İzmir, ss.329-339, 2018

Dokuzuncu Bölüm: Nakit Akış Tablosu

Mali Tablolar Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Editör, Kitapana, İzmir, ss.302-326, 2018

Anonim Şirketler

Şirketler Muhasebesi, M. Yılmaz İçerli,Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.175-204, 2018

Ortaklık ve Komisyon Mal Satışı

Şirketler Muhasebesi, M. Yılmaz İçerli,Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.37-48, 2018

Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri ve Tür Değiştirmeleri

Şirketler Muhasebesi, M. Yılmaz İçerli,Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.207-234, 2018

Holdingler

Şirketler Muhasebesi, M. Yılmaz İçerli,Gülşah Atağan, Editör, Kitapana Yayınevi, İzmir, ss.237-254, 2018