Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Size Distribution of Cities and Determinants of City Growth in Turkey

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.21, ss.251-263, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Impact of Public Capital Stock on Regional Convergence in Turkey

EUROPEAN PLANNING STUDIES, cilt.18, ss.1041-1055, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Efficiency in the manufacturing industry of selected provinces in Turkey - A stochastic frontier analysis

EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, cilt.39, ss.98-113, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Measurement of Energy Use Efficiency in Lower-Middle, Upper-Middle and High Income Countries: A Data envelopment Analysis

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.407-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alt-Orta, Üst-Orta ve Yüksek Gelir Gruplarında Yer Alan ÜlkelerinEnerji Kullanım Etkinliklerinin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.407-422, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of price and income elasticities of demand for oil coal and natural gas in Turkey

Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, cilt.2016, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Türkiye de Petrol Kömür ve Doğalgaz Talebinin Fiyat ve Gelir Esnekliklerinin Tahmin Edilmesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.1-19, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Kent Nüfus Büyüklüklerinin Dağılımı Zipf Kanunu

Ege Akademik Bakış, cilt.14, ss.295-303, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB Ülkelri Karşısında Türk Tarımının Rekabet Gücü: Dinamik Veri Zarflama analizi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.3, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de kentlerde doğurganlık hızı ve etkileyen faktörler Path analizi yaklaşımı

Ege Akademik Bakış, cilt.8, ss.877-889, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of agricultural efficiency and productivity growth in the EU and Turkey 1980 2002

International Journal of Busines, Management and Economics, cilt.1, ss.109-124, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Comparison of DEA and SFA Methods in the Efficency of the Turkish Manufacturing Industry

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.71-92, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Piyasaya Girişin Belirleyicileri: Türk İmalat Sanayii Örneği

Türkiye Ekonomi Kurumu 6.Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Türkiye, 01 Kasım 2018, ss.239

Changing Structure of the Turkish Bankin Sector in Consequence of 2001 Crisis: The Effect of Merger And Acquisitions

International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), Balıkesir, Türkiye, 27 Haziran 2018, ss.1

TR72 Bölgesi Sektörel Uzmanlaşma Analizi

III. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.122-123

Changing Structure of the Markets Analysisi of Banking Sector in the Context of Competition and Concentration

12 th ASECU Conference, Inclusive and Sustainable Development and The Role of Social and Solidarity Economy, 29 - 30 Eylül 2016

Price and Income Elasticities of Energy Demand For Turkey

1.Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu, Katip Çelebi Üniversitsi,İzmir, 28 - 30 Mayıs 2015

Türkiye’de Petrol ve Doğalgaz Talebi

International Congress on Economics, Finance and Energy, Almati, Kazakistan, 12 Haziran 2014, ss.1

Labor Productivity Convergence in Transition Countries Before and After the Collapse of Soviet Union

11th European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), Pisa, İtalya, 23 Haziran 2009, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

The Market Structure of the Turkish Banking Sector That Changed with the Crisis in 2001: Merger and Acquisition Effect

New Trends in Banking and Finance, Başarır Ç., Darıcı B., Ertuğrul H.M, Editör, The Peter Lang, Berlin, ss.157-172, 2019

Üretim Maliyeti

Mikroiktisat - Teori ve Uygulamalar, Prof. Dr. Recep Kök, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2014