Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Predicting aggression in children with ADHD

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH, cilt.8, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Sample Size for Estimation of G and Phi Coefficients in Generalizability Theory

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.13, ss.215-227, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Use of Open-ended Questions in Large-Scale Tests for Selection: Generalizability and Dependability

International Journal of Progressive, cilt.16, ss.216-227, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Preliminary Study to Evaluate the Reproducibility of Factor Analysis Results: The Case of Educational Research Journals in Turkey

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, cilt.10, ss.1-11, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Reliability of Essay Ratings: A Study on Generalizability Theory

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, ss.133-150, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Türkiye’de Kademeler Arası Geçiş: Dünü-Bugünü ve Bir Model Önerisi

Ege Eğitim Dergisi, cilt.19, ss.1-18, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Liderlik Stilleri, Örgüt Kültürü ve Bilgi Yönetimi İlişkisi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.25, ss.1301-1318, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Öğrenci başarısının belirlenmesinde bağıl ve mutlak değerlendirme üzerine bir araştırma

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.79-98, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Using generalizability theory to assess the score reliability of the special ability selection examinations for music education programmes in higher education

International Journal of Research and Method in Education, cilt.31, ss.63-76, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Korku yaşantıları ölçeğinin Türkçe ye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Türk Psikolojik Danışa ve Rehberlik, cilt.28, ss.57-70, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe ye uyarlamış temel kabiliyetler testi TKT 7 11 in yapı geçerliği

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.3, ss.57-72, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genellenebilirlik kuramı ve puanlayıcılar arası güvenirlik için örnek bir uygulama

Eğitim Bilimleri ve Uygulama, cilt.4, ss.95-108, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok yüzeyli Rasch modeli ile analizi İnönü üniversitesi örneği

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.5, ss.62-73, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçeklerin İkili ve Çok Kategorili Puanlanmasının Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.3-11, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel kimya laboratuvarı sınıf çevresi ölçeği gerçek formunun uyarlama çalışması

Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal Of Educational Research, cilt.4, ss.56-63, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reliability of the Assessment of Student Compositions: A Single and Multiple Variable Generalizability Study

2th International Conferance on Best Prabtices and Innovation in Education, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.115

Investigation of Turkey’s International Examination Success with Question Types

2th International Conferance on Best Prabtices and Innovation in Education, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.34

Comparison of Latent Growth Modeling with Traditional Methods and Hierarchical Linear Modeling in the Context of Student Achievement Improvement

2th International Conferance on Best Prabtices and Innovation in Education, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2017, ss.28-29

Open-Ended Questions and Reliability of Large Scale Assessment Tests.

INTE-International Conferance on New Horizons in Education, Berlin, Almanya, 16 - 18 Temmuz 2017, ss.1396-1397

Pisa Evaluations for Turkey: Main Reasons the Turkish Education System Is Failing and Recommendations

IV. Interneational Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2017

Likert tipli envanterler nasıl puanlanmalı?

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2016, no.130, ss.204-205

Bir bilişsel tanı modeli uygulaması: niteliklerin belirlenmesi ve geçerlik analizi

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2016, no.117, ss.187-188

Faktör analizi kullanılan yayınlamış bilimsel makalelerde örneklem özellikleri

5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Antalya, Türkiye, 01 Eylül 2016, no.112, ss.179-180

Aile İşlevleri ve Yetişkinlik Bağlanma Stillerine Göre Öznel İyi Oluş

III rd. International Eurasian Educational Research Congress , Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1654-1655

Seçme Amaçlı Kullanılan Çoktan Seçmeli Testlerin Maddelerinin Ağırlıklandırılmasının Geçerlik ve Güvenirliğe Katkısı

3rd International Eurasian Education Reserch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.1459-1460

Farklı Puanlama Yöntemleri ile Puanlanan Açık Uçlu Matematik Sınavının Çok Değişkenli Genellenebilirlik Analizi

3rd International Eurasian Education Reserch Congress, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs 2016, no.7528, ss.1573-1574

Evaluating Pearson and Tetrachoric Correlations in Exploratory Factor Analysis with Dichotomous Variables A Monte Carlo Simulation

59th Annual Meeting of the Florida Educational Research Association (FERA), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 19 - 21 Kasım 2014, ss.1

Development of The Observation Form of International System for Teacher Observationa and Feedback (ISTOF)

I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2011, ss.591

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış ilköğretim öğrencilerinde saldırganlığın modellenmesi

XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011, ss.88-89

DEHB Tanısı almış ilköğretim öğrencilerinde saldırganlığın modellenmesi

11. ulusal psikolojik danışma ve rehberlik kongresi, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2011

Farklı yöntemlerle Hesaplanan Test Puanlarının Uygunluk Geçerliği Kapsamında İncelenmesi

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul, Türkiye, 01 Mayıs 2011, cilt.3, ss.1658-1666

İki kategorili puanlanan ölçeklerin faktör analizinde kullanılan korelasyon tekniklerinin uygunluğu

VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 Eylül 0200, ss.57-58

Korku Yaşantıları Ölçeği Uyarlama -Geçerlik ve Güvenirlik- Çalışması

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Türkiye, 09 Temmuz 2003, ss.67

Ölçeklerin İkili ve Çok Kategorili puanlanmasının Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya, Türkiye, 09 Temmuz 2003, ss.20-21

Kitap & Kitap Bölümleri

Generalizability Theory.

Educational Sciences I, Ahmet DOĞANAY, Ömer Tuğrul KARA, Editör, Academician Publishing House Inc., Ankara, ss.111-123, 2019

Madde ve Test İstatistikleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ATILGAN Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.259-276, 2017 identifier

Test Geliştirme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ATILGAN Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.281-314, 2017 identifier

Değerlendirme ve Not Verme

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ATILGAN Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.315-362, 2017 identifier

Doğru YAnlış Testleri

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, ATILGAN Hakan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.181-200, 2017 identifier