Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2004 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

 • 1998 - 2004Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

 • 1997 - 1998Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

 • 1990 - 1997Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2019 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler

 • 2016 - Devam Ediyor Konservatuvar Müdürü

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

 • 2008 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı

 • 2008 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

 • 2005 - 2008Konservatuvar Müdürü

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bölümü

 • 1998 - 2003Bölüm Başkanı

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, Temel Bilimler Bölümü

 • 1996 - 1997Konservatuvar Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansTürk Müziği Bibliyografyası

 • DoktoraTürk Din Musikisi II

 • DoktoraTürk Müziği Tarihi Kaynakları I

 • Yüksek LisansOsmanlıca II

 • Yüksek LisansTürk Müziği Tarihi II

 • Yüksek LisansTürk Müziği Bibliyografyası

 • Yüksek LisansTürk Müziği Kuramları

 • DoktoraTürk Müziği Tarihi Kaynakları II

 • Yüksek LisansTürk Müziği Tarihi I

 • Yüksek LisansOsmanlıca I

 • Yüksek LisansTürk Müziği Tarihi II

 • DoktoraTürk Müziği Tarihi Kaynakları I

 • Yüksek LisansOsmanlıca II

Yönetilen Tezler

 • Halk Opereti Topluluğu ve Türk Müziği Tarihindeki Yeri, CEVHER M. H. , N.ESKİTAŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2018
 • Halvetiliğin Şabaniyye kolunda Türk musikisi, CEVHER M. H. , T.UYMAZ(Öğrenci), Doktora, 2017
 • Şehnâz Bûselik Makamı (kuram, tür ve biçim incelemesi), CEVHER M. H. , G.ASLAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Türk mûsikîsinde ferahnâk makâmı ve tarihsel gelişimi, CEVHER M. H. , E.ÜSTGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2017
 • Onur Akdoğu bibliyografyası, CEVHER M. H. , A.TUNA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Abdülkâdir Töre'nin "Usûl-i Ta'lîm-i Kemân" adlı eseri (çevriyazım ve inceleme), CEVHER M. H. , Y.HAZMAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2014
 • Anadolu geleneksel nefesli çalgıları ve bu çalgılar üzerine özgün bağdalar, CEVHER M. H. , A.SERDAR(Öğrenci), Sanatta Yeterlik, 2014
 • XVII. yüzyılda makamlar, CEVHER M. H. , T.MERİÇ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • TRT Türk sanat musıkisi sözlü ve saz eserleri repertuvarının makam, usul ve besteci bağlamında analizi, CEVHER M. H. , M.SARISARAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • XV. yüzyılda makâmlar, CEVHER M. H. , Ö.KÜÇÜKGÖKÇE(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Müziksel algılamada ses ve renk ilişkisi, CEVHER M. H. , M.ESEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Âşık Veysel Şatıroğlu (hayatı, eserleri ve müzik kimliği), CEVHER M. H. , S.BAHADIR(Öğrenci), Doktora, 2008
 • Tambur yapımı, CEVHER M. H. , C.COŞKUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Şehbal`de musiki yazıları (transkripsiyon ve yorum) (51-100. sayılar), CEVHER M. H. , T.UYMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Şehbâl'de mûsikî yazıları (transkripsiyon ve yorum (1-50 sayılar), CEVHER M. H. , B.UYMAZ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Bağlama yapımı, CEVHER M. H. , M.GÜLDAĞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Âheng-i Tarab (çeviriyazım ve inceleme), CEVHER M. H. , B.ŞENER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2005
 • Âlem-i Mûsikî (Çevriyazım ve inceleme), CEVHER M. H. , B.AYDIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Tarihçe-i Fenn-i Musiki (Çeviri yazım ve inceleme), CEVHER M. H. , Ö.ABAYLI(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • TRT repertuvarı'ndaki Kerkük türkülerinin tür ve biçim yönünden incelenmesi, CEVHER M. H. , O.ÖZTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2004
 • Kemençe eğitimi, CEVHER M. H. , B.ÇAKMAKOĞLU(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Darü't-Ta'lim-i Musiki Cemiyeti, CEVHER M. H. , E.SUNA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Gülzar-ı Müsiki çeviriyazımı ve incelemesi, CEVHER M. H. , Ş.COŞKUN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Hamparsum notası ile yazılmış anonim Musiki mecmuasının günümüz notasına çeviriyazımı ve incelenmesi, CEVHER M. H. , E.AYDIN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2003
 • Bağlamanın tarihsel gelişimi, CEVHER M. H. , G.EKİM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • İzmir yöresi tahtacı semahlarının tür ve biçim yönünden incelenmesi, CEVHER M. H. , S.TAMAY(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2002
 • Arabesk ve Türk müziğine etkisi, CEVHER M. H. , E.RÜYA(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Türk müziğinde viyolonsel eğitimi, CEVHER M. H. , S.BAHADIR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Nasır Abdülbaki Dede`nin Tahririye`si (çeviri yazım ve incelemesi), CEVHER M. H. , M.RUŞEN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Ayin-i Şeriflerde son yörük semailerin ezgisel ve biçimsel açıdan incelenmesi, CEVHER M. H. , T.YÜKSEL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2001
 • Geçmişten günümüze Tarz-ı Nevin makamı, CEVHER M. H. , Ö.KÜÇÜKGÖKÇE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2000
 • Mecmua-i Saz ü Söz`de rast makamı ve Arel nazariyatı ile mukayesesi, CEVHER M. H. , A.DEMİR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Dr. Suphi Ezgi`nin tanbur metodu: Çeviri yazım ve yorum, CEVHER M. H. , E.ONAT(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1999
 • Haydar Tatlıyay hayatı, eserleri, besteciliği, CEVHER M. H. , E.KARADAĞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 1997