Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perakendecilikte Omni-Kanal Uygulamaları: Lojistik Faaliyetlere İlişkin Zorluklar Ve Engeller

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi Özel Sayı, cilt.21, ss.219-236, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Exploring the Interaction Between Internal Customer Satisfaction and Talent Waste: A Lean Management Perspective

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.9, ss.345-359, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endüstriyel Pazarlarda İlişki Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisi”

Yönetim ve Ekonomi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, cilt.24, ss.169-184, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enabling entrepreneurial practices with market-oriented approach: A case study

Marketing and Branding Research, ss.179-191, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Product lifecycle management as a whole business management system: an exploratory research.

Research Journal of Business and Management, cilt.4, ss.336-346, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From Mass Customization To Product Personalization In Automotive Industry: Potentials Of Industry 4.0

Journal of Management, Marketing and Logistics, cilt.4, ss.244-250, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do Marketing Programs Of Turkish Football Teams Really Affect The Customer Mindset

Pamukkale Journal of Sports Sciences, cilt.4, ss.1-15, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Marka Kaçınması: Beya Eşya Markalarına Yönelik Kalitatif Bir Uygulama”

Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.32, ss.53-76, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sanal Marka Topluluklarında Topluluk Üyelerinin Marka ile Özdeşleşme Düzeylerinin Öncülleri ve Sonuçları: Yapısal Bir Model Önerisi”

Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF, cilt.19, ss.197-217, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A New Debate For Turkish Pysicians: E-Detailing”

Health Marketing Quarterly, cilt.29, ss.362-377, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Content Analysis of Top 1000 Turkish Company Web Sites Marketing Mix Practices

International Journal of Business and Management Studies, cilt.3, ss.55-68, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi Tchibo Türkiye Örneği

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-22, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Firmalarının e-İş Uygulamaları: İmalat Sanayinde Bir Alan Araştırması

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi,, cilt.9, ss.27-39, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarında Çokuluslu Şirketlerin Çin Pazarı na Yönelme Eğilimleri Türkiye Yönünden Bir Değerlendirme

Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, cilt.12, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi

İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, cilt.20, ss.42-53, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model

Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, no.8, ss.85-99, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama Araştırmaları Kapsamında Yaşanan Teknoloji Tabanlı Değişim”

Ege Akademik Bakış, cilt.3, ss.79-90, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Örgütsel İletişim Araçlarının İç Müşteri Memnuniyetine Etkisi: Kamu Ve Özel Sektör Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi,, İzmir, Türkiye, 26 Nisan 2018, ss.1978-1983

BİR İŞLETME YÖNETİM SİSTEMİ OLARAK ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ: KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

Global Business Research Congress (GBRC), May 24-25, 2017, Istanbul, Turkey., 24 - 25 Mayıs 2017

Fostering Internal Customer Satısfactıon And Innovatıve Behavıor By Managıng Talent Waste

14th International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM), 1 - 02 Aralık 2016

Enabling Entrepreneurial Practices With Market Oriented Approach A Case Study

5th International Conferences on New Challenges in Management and Business, 29 Eylül 2016

Enabling Entrepreneurial Practices With Market Oriented Approach A Case Study

5th International Conferences on New Challenges in Management and Business, 29 Eylül 2016

Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı İle Özel Alışveriş Kulüplerine Yönelik “Mobil Uygulamalar

16. Ulusal Pazarlama Kongresi, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 22 Kasım 2011, ss.231-247

Building Store Personality For Consumer Electronics Chain Stores in Turkey

Third Biennial International Conference on Service Marketing, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2011, ss.348-358

Consumer Responses to Swine Flu (H1N1) Threat and Fear Arousing Communications: The Case of Turk ey

Academy of Marketing Science World Marketing Congress (WMC), Reims, Fransa, 19 Haziran 2011, cilt.15, ss.256-265

The Effects of Marketing Environment on Export Market Strategy: A Case of Turkish Textile and Clothing Industry

”, International Conference in Management and Marketing Sciences,, Atina, Yunanistan, 13 Mayıs 2008, ss.10

Aile İşletmelerinde Dijital Kurumsallaşma:İzmir İli’nde Bir Aile İşletmesi Örneği”

2. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 Nisan 2006, ss.390-398

KOBİ’lerin e-İş Uygulamaları: Türk-Avrupa Birliği KOBİ’lerinin Karşılaştırılması”

2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 02 Aralık 2005, ss.19-27

Competition Strategies of Turkish Firms In Textile and Clothing Industry With the Approach of China’s Opening to the World Markets

First International Conference on Business, Management and Economics,, İzmir, Türkiye, 16 Haziran 2005, cilt.2, ss.253-279

“İhracatta Markalaşma Stratejileri ve Marka Yaratma”,

DPT İzmir İktisat Kongresi,, İzmir, Türkiye, 10 Mayıs 2004, cilt.5, ss.57-80

Bütünleşik Bilgi Sistemi Uygulamaları ve Üretim-Pazarlama Arayüzü

3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 Kasım 2004, ss.209-220

Kitap & Kitap Bölümleri

SOHBET ROBOTU KULLANIMIYLA ALGILANAN ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ DENEYİMİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA

Dijital Dönüşüm ve e-TİCARET, SEMA AY,HİLAL YILDIRIR KESER, Editör, DEĞİŞİM, İstanbul, ss.275-296, 2020

How Can Digitalization Enhance Customer Experience? The Role of Emerging Technologies Keti Ventura

New Communication Approaches in the Digitalized World, Mehmet Serdar Erciş,Enes Emre Başar, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.551-576, 2020

UNDERSTANDING NEW CONSUMERS THROUGH THE LENS OF A PROMISING MARKET SEGMENT: LOHAS

New Communication Approaches in the Digitalized World, Mehmet Serdar Erciş,Enes Emre Başar, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.468-489, 2020

Potentials of IoT as a Marketing Tool: Opportunities vs. Challenges

The Virtual World and Marketing, Enes Emre Başar, Aysel Erciş and Sevtap Ünal, Editör, Cambridge Scholars Publishing, 2018 identifier identifier identifier

Consumer Responses to Swine Flu (H1N1) Threat and Fear Arousing Communications:The Case of Turkey

The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientations in a Dynamic Business World, Colin Campbell, Editör, Springer, LA, ss.249-256, 2017 identifier

Dağıtım Stratejisi

PAZARLAMA YÖNETİMİNE GİRİŞ (Çeviri: A Preface to Marketing Management), Candemir A., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.154-169, 2016