Education Information

Doctorate, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Turkey 1994 - 2001
Post Graduate, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Turkey 1991 - 1994
Under Graduate, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Turkey 1987 - 1991

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Research Areas

Agricultural Sciences, Agriculture, Plant Protection, Phytopathology, Mycology

Academic Titles / Tasks

Professor, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - Continues

Courses

Hastalık Tanısı, Under Graduate, 2019 - 2020
HASTALIK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİNİN TEMEL İLKELERİ, Under Graduate, 2019 - 2020
Diploma Tezi, Under Graduate, 2019 - 2020
Bitki Koruma, Under Graduate, 2019 - 2020
Bitki Hekimliği, Under Graduate, 2019 - 2020
Mikoloji, Under Graduate, 2019 - 2020

Advising Theses

Kınay Teksür P., Tohuma kaplanan Trichoderma spp.'nin hıyarda Fusarium solgunluğuna etkilerinin araştırılması, Post Graduate, S.SÖKEL(Student), 2019
Kınay Teksür P., Balıkesir ve Çanakkale illerinde çeltik kök çürüklüğüne neden olan Fusarium türlerinin saptanması, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve mücadelesine yönelik araştırmalar, Doctorate, Y.EĞERCİ(Student), 2019
Kınay Teksür P., İzmir ve Manisa illerinde kirazlarda hasat sonrasında meyve çürüklüklerine neden olan fungal etmenlerin saptanması, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması, Doctorate, A.UYSAL(Student), 2019
Kınay Teksür P., Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümlerde Hasat Öncesi Silisyum ve SalisilikAsit Uygulamalarının Salkım Çürüklüklerinin Gelişimine ve Meyve Kalitesine Etkileri, Post Graduate, U.DEMİR(Student), 2019
KINAY TEKSÜR P., Ege bölgesi sultani çekirdeksiz üzüm bağlarında salkım çürüklüğü etmeni Aspergillus spp.'nin önlenmesi üzerinde araştırmalar, Doctorate, B.ALACA(Student), 2017
KINAY TEKSÜR P., Narda ozon uygulamalarının hasat sonrası kurşuni küf çürüklüğüne etkileri, Post Graduate, A.BİLLOR(Student), 2017
KINAY TEKSÜR P., Örtü altı yetiştiriciliğinde kurşuni küf hastalığı etmeni Botrytis cinerea Fr. izolatlarının moleküler yöntemlerle genetik ve fenotipik akrabalıkları ile fungisitlere olan duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi, Doctorate, A.MOBASHER(Student), 2017
KINAY TEKSÜR P., Ege Bölgesi'nde üzümlerde Botrytis cinerea izolatlarının bazı fungisitlere dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu, Post Graduate, A.KAAN(Student), 2015
KINAY TEKSÜR P., Bağlarda farklı mücadele programlarının ve sergi biçimlerinin kuru üzümlerde okratoksin a oluşumu üzerine etkileri, Post Graduate, N.ÖZALTACA(Student), 2013
KINAY TEKSÜR P., Sultani çekirdeksiz üzüm bağlarında potasyum ve sodyum tuzlarının salıkm çürüklüklerine karşı etkilerinin araştırılması, Post Graduate, K.HİZALER(Student), 2012
KINAY TEKSÜR P., Satsuma mandarininde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı ozon uygulamalarının etkilerinin araştırılması, Post Graduate, S.ŞAHAN(Student), 2011
KINAY TEKSÜR P., Bazı illerdeki soğuk hava depolarında narlarda sorun olan hasat sonrası hastalıkların belirlenmesi, Post Graduate, Ö.ALİ(Student), 2011
KINAY TEKSÜR P., Antalya ilinin Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde soğuk hava depolarında elmalarda sorun olan hasat sonrası hastalıkların belirlenmesi, Post Graduate, A.KALIN(Student), 2011
KINAY TEKSÜR P., Hasat sonrası nar meyvelerinde Botrytis cinerea Pers.: Fr.'e karşı bazı fungisitlerin etkinliği üzerine araştırmalar, Post Graduate, A.UYSAL(Student), 2011
KINAY TEKSÜR P., Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı yeni fungisitlerin ve mum kombinasyonlarının etkililikleri üzerine araştırmalar, Post Graduate, Y.AKINCI(Student), 2011
KINAY TEKSÜR P., Trabzon hurmalarında hasat sonrası bazı uygulamalarla Alternaria alternata (FR) Keissl çürüklüğünün engellenmesi üzerine araştırmalar, Post Graduate, S.KARAMAN(Student), 2010
KINAY TEKSÜR P., Satsuma mandarininde hasat öncesi antagonist maya uygulamalarının hasat sonrası çürüklüklere etkileri üzerinde araştırmalar, Post Graduate, M.ŞAYAKÇI(Student), 2010
KINAY TEKSÜR P., Turunçgillerde ekşi çürüklük etmeni Geotrichum citri-aurantii (Ferraris) E. E. Butler'e bazı fungisitlerin etkililikleri üzerinde araştırmalar, Post Graduate, S.HORUZ(Student), 2009

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Kınay Teksür P., Şen F., Yıldız F., TÜBİTAK International Multi-Cooperation Project, Innovative Sustainable technologies TO extend the shelf-life of Perishable MEDiterranean fresh fruit, vegetables and aromatic plants and to reduce WASTE , 2020 - 2023
KINAY TEKSÜR P., SÖKEL S., Project Supported by Higher Education Institutions, TOHUMA KAPLANAN TRİCHODERMA SPP.NİN HIYARDA FUSARİUM SOLGUNLUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2020
KINAY TEKSÜR P., Project Supported by Higher Education Institutions, ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI ETMENİ BOTRYTİS CİNEREA FR.İZOLATLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE GENETİK VE FENOTİPİK AKRABALIKLARI İLE FUNGİSİTLERE OLAN DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 2015 - 2017
KINAY TEKSÜR P., Project Supported by Higher Education Institutions, NARDA OZON UYGULAMALARININ HASAT SONRASI ÇÜRÜKLÜK GELİŞİMİNE ETKİLERİ, 2015 - 2017
KINAY TEKSÜR P., Project Supported by Higher Education Institutions, SOFRALIK SULTANİ ÜZÜMLERDE HASAT SONRASI FARKLI KÜKÜRT DİOKSİT PETLERİNİN KURŞUNİ KÜF HASTALIĞINA VE KALİTEYE ETKİLERİ, 2012 - 2016
KINAY TEKSÜR P., Project Supported by Higher Education Institutions, BAĞLARDA FARKLI MÜCADELE PROGRAMLARININ VE SERGİ BİÇİMLERİNİN KURU ÜZÜMLERDE OKRATOKSİN A OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ, 2012 - 2014
KINAY TEKSÜR P., Project Supported by Higher Education Institutions, SATSUMA MANDARİNİNDE HASAT ÖNCESİ ANTAGONİST MAYA UYGULAMALARININ HASAT SONRASI ÇÜRÜKLÜKLERE ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR., 2009 - 2011
Demirkan H., Tosun N., Kınay Teksür P., Paylan İ. C. , Türküsay H., Project Supported by Higher Education Institutions, EGE VE MARMARA BÖLGESİ’NDE KANOLA ÜRETİM ALANLARINDAKİ HASTALIK ETMENLERİNİN VE YABANCI OT TÜRLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR , 2008 - 2011
KINAY TEKSÜR P., Project Supported by Higher Education Institutions, TURUNÇGILLERDE EKŞI ÇÜRÜKLÜK ETMENI GEOTRICHUM CITRI-AURANTII (FERRARIS) E.E. BUTLERE BAZI FUNGİSITLERIN ETKILILIKLERI ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR., 2008 - 2009

Citations

Total Citations (WOS):171
h-index (WOS):5

Scholarships

USDA Proje Bursu, Official Institutions of Foreign Countries, 2005 - 2005
ARO, The Volcani Center, Official Institutions of Foreign Countries, 1998 - 1998