Eğitim Bilgileri

Doktora, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Türkiye 1994 - 2001
Yüksek Lisans, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma (Yl) (Tezli), Türkiye 1991 - 1994
Lisans, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye 1987 - 1991

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Bitki Koruma, Fitopatoloji, Mikoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 2012 - Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Hastalık Tanısı, Lisans, 2019 - 2020
HASTALIK EKOLOJİSİ VE EPİDEMİYOLOJİSİNİN TEMEL İLKELERİ, Lisans, 2019 - 2020
Diploma Tezi, Lisans, 2019 - 2020
Bitki Koruma, Lisans, 2019 - 2020
Bitki Hekimliği, Lisans, 2019 - 2020
Mikoloji, Lisans, 2019 - 2020

Yönetilen Tezler

Kınay Teksür P., Tohuma kaplanan Trichoderma spp.'nin hıyarda Fusarium solgunluğuna etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, S.SÖKEL(Öğrenci), 2019
Kınay Teksür P., Balıkesir ve Çanakkale illerinde çeltik kök çürüklüğüne neden olan Fusarium türlerinin saptanması, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve mücadelesine yönelik araştırmalar, Doktora, Y.EĞERCİ(Öğrenci), 2019
Kınay Teksür P., İzmir ve Manisa illerinde kirazlarda hasat sonrasında meyve çürüklüklerine neden olan fungal etmenlerin saptanması, yaygınlık oranlarının belirlenmesi ve mücadele olanaklarının araştırılması, Doktora, A.UYSAL(Öğrenci), 2019
Kınay Teksür P., Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümlerde Hasat Öncesi Silisyum ve SalisilikAsit Uygulamalarının Salkım Çürüklüklerinin Gelişimine ve Meyve Kalitesine Etkileri, Yüksek Lisans, U.DEMİR(Öğrenci), 2019
KINAY TEKSÜR P., Ege bölgesi sultani çekirdeksiz üzüm bağlarında salkım çürüklüğü etmeni Aspergillus spp.'nin önlenmesi üzerinde araştırmalar, Doktora, B.ALACA(Öğrenci), 2017
KINAY TEKSÜR P., Narda ozon uygulamalarının hasat sonrası kurşuni küf çürüklüğüne etkileri, Yüksek Lisans, A.BİLLOR(Öğrenci), 2017
KINAY TEKSÜR P., Örtü altı yetiştiriciliğinde kurşuni küf hastalığı etmeni Botrytis cinerea Fr. izolatlarının moleküler yöntemlerle genetik ve fenotipik akrabalıkları ile fungisitlere olan duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi, Doktora, A.MOBASHER(Öğrenci), 2017
KINAY TEKSÜR P., Ege Bölgesi'nde üzümlerde Botrytis cinerea izolatlarının bazı fungisitlere dayanıklılık durumlarının belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu, Yüksek Lisans, A.KAAN(Öğrenci), 2015
KINAY TEKSÜR P., Bağlarda farklı mücadele programlarının ve sergi biçimlerinin kuru üzümlerde okratoksin a oluşumu üzerine etkileri, Yüksek Lisans, N.ÖZALTACA(Öğrenci), 2013
KINAY TEKSÜR P., Sultani çekirdeksiz üzüm bağlarında potasyum ve sodyum tuzlarının salıkm çürüklüklerine karşı etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, K.HİZALER(Öğrenci), 2012
KINAY TEKSÜR P., Satsuma mandarininde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı ozon uygulamalarının etkilerinin araştırılması, Yüksek Lisans, S.ŞAHAN(Öğrenci), 2011
KINAY TEKSÜR P., Bazı illerdeki soğuk hava depolarında narlarda sorun olan hasat sonrası hastalıkların belirlenmesi, Yüksek Lisans, Ö.ALİ(Öğrenci), 2011
KINAY TEKSÜR P., Antalya ilinin Elmalı ve Korkuteli ilçelerinde soğuk hava depolarında elmalarda sorun olan hasat sonrası hastalıkların belirlenmesi, Yüksek Lisans, A.KALIN(Öğrenci), 2011
KINAY TEKSÜR P., Hasat sonrası nar meyvelerinde Botrytis cinerea Pers.: Fr.'e karşı bazı fungisitlerin etkinliği üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans, A.UYSAL(Öğrenci), 2011
KINAY TEKSÜR P., Turunçgillerde yeşil küf çürüklüğü etmenine (Penicillium digitatum (Pers.) Sacc) karşı yeni fungisitlerin ve mum kombinasyonlarının etkililikleri üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans, Y.AKINCI(Öğrenci), 2011
KINAY TEKSÜR P., Trabzon hurmalarında hasat sonrası bazı uygulamalarla Alternaria alternata (FR) Keissl çürüklüğünün engellenmesi üzerine araştırmalar, Yüksek Lisans, S.KARAMAN(Öğrenci), 2010
KINAY TEKSÜR P., Satsuma mandarininde hasat öncesi antagonist maya uygulamalarının hasat sonrası çürüklüklere etkileri üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans, M.ŞAYAKÇI(Öğrenci), 2010
KINAY TEKSÜR P., Turunçgillerde ekşi çürüklük etmeni Geotrichum citri-aurantii (Ferraris) E. E. Butler'e bazı fungisitlerin etkililikleri üzerinde araştırmalar, Yüksek Lisans, S.HORUZ(Öğrenci), 2009

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kınay Teksür P., Şen F., Yıldız F., TÜBİTAK Uluslararası Çoklu İşbirliği Projesi , Innovative Sustainable technologies TO extend the shelf-life of Perishable MEDiterranean fresh fruit, vegetables and aromatic plants and to reduce WASTE , 2020 - 2023
KINAY TEKSÜR P., SÖKEL S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TOHUMA KAPLANAN TRİCHODERMA SPP.NİN HIYARDA FUSARİUM SOLGUNLUĞUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 2016 - 2020
KINAY TEKSÜR P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, ÖRTÜ ALTI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI ETMENİ BOTRYTİS CİNEREA FR.İZOLATLARININ MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE GENETİK VE FENOTİPİK AKRABALIKLARI İLE FUNGİSİTLERE OLAN DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ, 2015 - 2017
KINAY TEKSÜR P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, NARDA OZON UYGULAMALARININ HASAT SONRASI ÇÜRÜKLÜK GELİŞİMİNE ETKİLERİ, 2015 - 2017
KINAY TEKSÜR P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SOFRALIK SULTANİ ÜZÜMLERDE HASAT SONRASI FARKLI KÜKÜRT DİOKSİT PETLERİNİN KURŞUNİ KÜF HASTALIĞINA VE KALİTEYE ETKİLERİ, 2012 - 2016
KINAY TEKSÜR P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, BAĞLARDA FARKLI MÜCADELE PROGRAMLARININ VE SERGİ BİÇİMLERİNİN KURU ÜZÜMLERDE OKRATOKSİN A OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİLERİ, 2012 - 2014
KINAY TEKSÜR P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SATSUMA MANDARİNİNDE HASAT ÖNCESİ ANTAGONİST MAYA UYGULAMALARININ HASAT SONRASI ÇÜRÜKLÜKLERE ETKİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR., 2009 - 2011
Demirkan H., Tosun N., Kınay Teksür P., Paylan İ. C. , Türküsay H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, EGE VE MARMARA BÖLGESİ’NDE KANOLA ÜRETİM ALANLARINDAKİ HASTALIK ETMENLERİNİN VE YABANCI OT TÜRLERİNİN SAPTANMASI ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR , 2008 - 2011
KINAY TEKSÜR P., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, TURUNÇGILLERDE EKŞI ÇÜRÜKLÜK ETMENI GEOTRICHUM CITRI-AURANTII (FERRARIS) E.E. BUTLERE BAZI FUNGİSITLERIN ETKILILIKLERI ÜZERINDE ARAŞTIRMALAR., 2008 - 2009

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):171
h-indeksi (WOS):5

Burslar

USDA Proje Bursu, Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları, 2005 - 2005
ARO, The Volcani Center, Yabancı Ülkelerin Resmi Kurumları, 1998 - 1998