Uçucu Kül Bazlı Kompozitlerin Sentezlenmesi ve Nükleer Atık Yönetiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi


Nostar Aslan E. , Altaş Y. (Yürütücü)

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2015

  • Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje
  • Başlama Tarihi: Nisan 2012
  • Bitiş Tarihi: Ağustos 2015

Proje Özeti

Çalışmada, uçucu kül bazlı kompozit adsorbanlar hidrotermal sentez yöntemi ile hazırlanmıştır. Yatağan termik santralinden temin edilen kül örnekleri ön yıkama işlemi ile klor içeriğinden arındırılarak hidrotermal sentez için hazır hale getirilmiştir. Hazırlanan küller basınçlı çözündürme kabında sıcaklık uygulanarak NaOH ile muamele edilmiştir. İlk olarak sıcaklık, reaksiyon süresi ve NaOH molaritesinin sentez üzerine etkileri incelenerek, optimum sentez koşulları belirlenmiştir. Belirlenen koşullarda; katkısız, kütlece %10 zirkonyum ve %10 titanyum katkılı olmak üzere 3 farklı adsorban sentezlenerek, adsorbanların Sr+2 sorpsiyon davranşları kolon tekniği ile dinamik koşullar için incelenmiştir. Deneyler deneysel tasarım yaklaşımı ile merkezi kompozit tasarım modeline göre planlanmıştır. pH, stronsiyum iyon derişimi, akış hızı ve yatak yüksekliği parametrelerinin incelendiği deneyler sonucunda yüzey grafikleri çizilmiştir. Her bir adsorban için pH, iyon derişimi ve yatak yüksekliğinin Sr adsorpsiyonunu etkileyen önemli parametreler olduğu, akış hızının ise önemli etkileri olmadığı bulunmuştur. Zr katkısının yüzey alanını arttırdığı, Ti katkısının yüzey alanını çok değiştirmemesine rağmen, kapasiteyi oldukça yükselttiği belirlenmiştir. BET yüzey alanı ve porozite analizi ile karakterize edilen katkısız, kütlece %10 zirkonyum ve %10 titanyum katkılı adsorbanların, BET yüzey alanları sırasıyla 61, 85 ve 62 m2.g-1 olarak saptanmıştır.

 

Anahtar kelimeler: Uçucu kül, hidrotermal sentez, stronsiyum, adsorpsiyon, kolon