Ege Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Çeşitli Bacillus izolatlarının in vitro koşullarda antifungal etkilerinin belirlenmesi", BAP Doktora, FDK-2019-20159, Yönetici, Devam Ediyor
"Yerel Bir Trichoderma İzolatı Kullanılarak Terkedilmiş Maden Sahalarının Islah Potansiyelinin Arttırılması", TÜBITAK Projesi, 118O116, Araştırmacı, Devam Ediyor
"BİYOAKTİF KİTOOLİGOSAKARİTLERİN KANTİTATİF ANALİZİ VE KARAKTERİZASYONU", BAP Doktora, 16-MÜH-112, Yönetici, 2018
"Ege Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Biyoteknoloji Alanı) ", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK-1000,115R152 , Yönetici, 2018
"Grafen, çinko oksit ve nikel oksit nanopartikül kaplanmış basınç eşitleme tüplerinin farklı otopatojenik bakteriyel suşlara bağlı biyofilm oluşumunun azaltılmasındaki etkinliğinin araştırılması: in vitro çalışma", TÜBITAK Projesi, TÜBİTAK, 215S609 , Araştırmacı, 2018
"Kitinolitik Bacillus suşları kullanılarak kitooligosakaritlerin enzimatik üretimi", BAP Doktora, 15-FBE-011, Yönetici, 2017
"BİYOKONTROL AJANI TRİCHODERMA TÜRLERİNİN FİLOGENETİK ÇEŞİTLİLİK ANALİZLERİ", BAP Diğer, 15-MÜH-059, Araştırmacı, 2018
"Mikrobiyal gübre olarak Trichoderma citrinoviride (P18) mikropropagüllerinin kurutma ve biyoformülasyon optimizasyonu", BAP Y.Lisans, 2013 BİL 024 , Yönetici, 2014
"Thermus oshimai DSMZ 12092’ye ait ß-galaktosidaz enziminin transferaz aktivitesinin ve galaktooligosakkarit (GOS) oluşumunun incelenmesi", BAP Doktora, 11- MÜH- 062 , Yönetici, 2013
"Hidrolitik Enzim Aktivitesine Sahip Bazı Psikrotolerant Bacillus İzolatlarından Ticari Endospor Formülasyonlarının Hazırlanması", BAP Arastırma Projesi, 2010 -BİL-014 , Yönetici, 2012
"Biyokontrol Ajanı olarak Trichoderma Mikropropagüllerinin Üretimi İçin Optimum Koşulların Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 109M551, Yönetici, 2012
"Endospor oluşturan bazı termofilik Bacillus izolatlarında ?-galaktosidaz ve ß-galaktosidaz enzimlerinin aktivitelerinin incelenmesi ile kısmi karakterizasyonu", BAP Y.Lisans, 11-MÜH-04, Yönetici, 2012
"Thermus oshimai’ye ait ß-galaktosidaz gen bölgesinin PCR ile amplifikasyonu ve çoğaltılan bu bölgenin sekans analizi ile doğrulanması", BAP Doktora, 2009 MÜH 076 , Yönetici, 2011
"İzolat Aspergillus section Nigri üyelerinin amplifiye edilmiş fragment uzunluğu polimorfizmi (AFLP) tekniği ile parmak izlerinin belirlenmesinde yöntem uyarlaması", BAP Arastırma Projesi, CBU/BAP 2008-080, Araştırmacı, 2011
"Investigation of Hydrolytic Activity of Some Psychrotolerant Bacillus Strains and Preparation of Commercial Formulations of Strains with The Highest Activity", Diğer Projeler, -, Yönetici, 2010
"Bacillus suşlarında ve izolatlarında biyomedikal alanda önemli ?-L-fukosidaz enziminin taranması ve enzim aktivitelerinin belirlenmesi", BAP Y.Lisans, 2008-MÜH-03 , Yönetici, 2009
"Bacillus suşlarında ve izolatlarında biyomedikal alanda önemli bazı enzimlerin taranması ve kısmi karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, TBAG-108T310 , Yönetici, 2009
"Antibakteriyal madde içeren ve içermeyen cam iyonomer simanların plak ve tükürük mikrofloralarındaki mutans streptokoklar üzerine etkilerinin karşılaştırmalı olarak çocuklarda incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, -, Araştırmacı, 2009
"Çam fıstığı (Pinus pinea)’ nda Aflatoksin Oluşumu Üzerinde Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, TOVAG 104 0 135 , Araştırmacı, 2008
"Aegean Centre of Excellence for Bioengineering and Biotechnology", AB Çerçeve Programı Projesi, FP6-2004-ACC-SSA-2, No: 517941, Araştırmacı, 2007
"İki Aşamalı Reaktör Sistemlerinde Organik Kökenli Sanayi Atıklarından Hidrojen Üretimi", TÜBITAK Projesi, ÇAYDAG, 104 Y298 , Araştırmacı, 2008
"Bağ ve Bahçe Toprakları ve Bitki Materyallerinden Kitosanaz Aktivitesine Sahip Bacillus Suşlarının İzolasyonu ve İdentifikasyonu", TÜBITAK Projesi, TOVAG 104O339 , Yönetici, 2007
"Muğla ilindeki Tricholoma caligatum populasyonlarının belirlenmesi ile invivo ve invitroda kültürel özelliklerinin açığa çıkarılması", TÜBITAK Projesi, TBAG 105T128, Araştırmacı, 2008
"Zeytinyağı Karasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Fizikokimyasal ve ileri Oksidasyon Prosesleri ile İyileştirilmesi", TÜBITAK Projesi, TBAG, 104T366, Araştırmacı, 2008
"Katı Kültür Fermentasyon Yöntemiyle Penisilin üretiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 05 MÜH 042 , Yönetici, 2008
"Çekirdeksiz üzümlerden izole edilmiş potansiyal okratoksijenik Aspergillus foetidus var. pallidus suşlarının okratoksin-A üretimlerinin incelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2002BİL/032, Araştırmacı, 2007
PATENT, FAYDALI MODEL ve TESCİL BELGELERİ
Eltem R,Sargın S., Vardar­Sukan F., Sözer S., , "Production of Trichoderma citrinoviride micropropagules as a biocontrol agent by means of an economical process", A.B.D., Patent, PCT/TR2013/000379, Subat 2017
Eltem R,Sargın S, Çoban,I, "Statik sıvı kültürde ve katı kültürde fungal üretimler için çok amaçlı entegre biyoreaktör sistemi", TÜRKIYE, Patent, TR 2015 16259 B, Temmuz 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Ege Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi