EGE-WATER RESEARCH GROUP

Multidisipliner niteliğe sahip bu projede deneysel çalışmaların büyük bir kısmı pilot bölge olarak seçilen İTOB Organize Sanayi Bölgesi (İTOB-OSB)’de yürütülmüştür. Projemizde, MBR sistemiyle arıtılan atık suların proses suyu ve sulama suyu olarak yeniden kullanılabilmesi için; NF ve RO gibi ileri membran arıtma yöntemlerinin pilot ölçek sistemde uygulanabilirliği araştırılmıştır. Proje kapsamında ayrıca, MBR çıkış suyundan proses suyu üretmek üzere uygulanacak NF/RO proses uygulamalarını sınırlayacak konsantre akım problemine çözüm getirmek ve konsantre bileşenden suyun geri kazanılması için; elektrodiyaliz (ED) yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, RO süzüntü suyundan deiyonize su üretmek için, elektrodeiyonizasyon (EDI) yönteminin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Projemiz kapsamında, MBR ile arıtılmış atık suyun sulama suyu olarak kullanılması da hedeflendiği için; arıtılmış atık suda bulunabilecek bazı mikro-kirleticiler, toksik iyonlar ile bazı mikroorganizmalar, ileri analitik ve mikrobiyolojik yöntemlerle analizlenmeye çalışılmış, bazı biyotestler gerçekleştirilmiştir. MBR yöntemiyle arıtılmış atık suların bir enerji bitkisi olan “aspir” yetiştiriciliğinde sulama suyu olarak kullanılması, İTOB-OSB’de 2015 ve 2016 yılları yaz dönemlerinde yapılan tarla denemeleriyle incelenmiştir. Sulamada kullanılan arıtılmış atık suyun “aspir” verimi ve yağ kalitesi ile bitki su tüketimi üzerine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.  Projemizde, MBR yöntemiyle arıtılmış ve geri kazanılmış atık sular kullanılarak yetiştirilen “aspir” bitkisinden elde edilen yağın; gıda amaçlı yemeklik yağ ve biyodizel üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. MBR arıtma sisteminden deşarj edilen arıtılmış atık suların rekreasyon amaçlı peyzaj çalışmalarında kullanılması da ayrıca incelenmiştir. Bu proje “Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atık Suların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması” konusunda TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında desteklenmiştir.  

Recent Publications