Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA GURBET VE NEVRES-İ KADÎM’İN GURBETİ

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, cilt.4, ss.323-343, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nevî-zâde Atâyînin Nefhatül-Ezhâr Mesnevisindeki Mevsimler Hikâyesi

Journal of Turkish Studies, cilt.13, ss.713-725, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GAZELİN BEYİT SIRALAMASININ DEĞİŞMEZLİĞİ -HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ’xxNİN BİR GAZELİ ÖRNEĞİ-

Çeşm-i Cihan (Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) E-Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Ege Üniversitesinde Didem Madak Sempozyumu

Egeden. Ege Üniversitesi Yayını, ss.48-49, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Suat Derviş’in Aksaray’dan Bir Perihan’ı

Roman kahramanları, ss.48-58, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Osmanlı Kadın Şâirleri Erkekler Gibi mi Yazardı

Nüans Sanat Tarihi Dergisi, ss.113-119, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Hikâyenin Öyküsü ya da Öykünün Hikâyesi

Dünyanın Öyküsü, ss.120-122, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Necâtî Beyin Nida Gazelleri

Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.24-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazelde Kırılma Beyitleri: Beytü’l-Gazeller

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi., cilt.14, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yol Metaforu ve Klasik Türk Edebiyatında Arayış Yolculukları

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, cilt.13, ss.251-260, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klâsik Şiirimizdeki İçki Terimleri Üzerine

Türk Kültürü, ss.96-104, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Klasik Türk Edebiyatı Geleneğinde Hikaye

Türk Dünyası Araştırmaları, ss.147-160, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Klasik Edebiyatımızda Nesir Geleneği

Buca Eğitim Dergisi, ss.101-109, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Necatigil’in Son Tren İsimli Radyo Oyunuve Necatigil’de Tren Metaforu

Uluslararası Trende Edebiyat, Edebiyatta Tren Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

Kadın Şairlerin Biyografilerinin Nakilleri Üzerine

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında Kadın Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Klasik Türk Edeviyatında Eşek ve Eşek Metaforu

Can Dostum Arkadaşım Eşek, Eren Akçiçek, Hüseyin Arıkan, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.43-83, 2017 identifier identifier identifier

Türkçe’de Aruzun İşleyiş Sistemi Üzerine Bazı Notlar

Türk Dünyasından Halil Açıkgöz’e Armağan, , Editör, Doğu Kitabevi, 2013

Tarih ve Zamanı Sanatla Söylemek: Nâbî’nin Mensur Tarihlemeleri. Şair Nâbî

Şair Nâbî, Ali Fuat Bilkan, Editör, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012

Klâsik Nesirde Türkçe Paralelliği Üzerine -Fuzûlî’nin Türkçe Divân Dîbâcesi

Bu Alâmet ile Bulur Beni Soran, Hanife Koncu, Müjgân Çakır, Editör, Kesit Yayınları, 2012

Necâtî Beyin Nida Gazelleri

Ölümünün 500. Yılında Necati Bey’e Armağan, . İ. Çetin Derdiyok, M. Yüceol Özezen, Editör, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2011

Ortaçağ Türk ve İran Edebî Metinlerinde Türk Kavramı

Türkler, ed. H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Editör, Yeni Türkiye Yayınları, 2001

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi

Türk Diyanet Vakfı Yayınları, ss., 2010