Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Influence of demographıc factors on perceıved socıal support among adult cancer patients in Turkey.

Nigerian journal of clinical practice, cilt.22, no.8, ss.1147-1156, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of preoperative stoma site marking on quality of life

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.34, ss.149-153, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effects of Music Theraphy on Anxiety Pained the Amount of Analgesics Fallowing Coronary Artery Surgery

Türk Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, cilt.24, ss.1-7, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The Effect of Musşc Theraphy on Patients HAving

International Journal Of Cardiology, ss.10, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Information Needs of Patients with Meningiomas

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, ss.439-441, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Validity and Reliability of The Good Perioperative Nursing Care Scale for Turkish Patients and Nurses

Journal of Clinical Nursing, cilt.20, ss.166-174, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Patients With Brain Tumors According to International NANDA Nursing Diagnoses: Care Suggestions

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, ss.178-184, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Learning Needs of Neurosurgery Patients

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.27, ss.414-420, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Impact of Preoperative Education On Postoperative Anxiety and Pain Levels in Breast Cancer Patients

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, ss.1605-1611, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Meme Kanseri Olan Hastalarda Ameliyat Öncesi Eğitimin Ameliyat Sonrası Ağrı Ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.29, ss.1605-1611, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stoma Cerrahisi Öncesi ve Sonrası HastalarınAnksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Türk Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, cilt.28, ss.159-163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endotrakeal Tüp Kaf Basıncı İzlemi: Klinik Pilot Çalışma

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.44-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURKISH ADAPTATION OF THE 3S INTRAOPERATIVE PRESSURE ULCER RISK ASSESSMENT SCALE

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, cilt.0, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Adaptation of the Short-Form Supportive Care Needs Survey Questionnaire (SCNS-SF 34) into Turkish

EUROPEAN JOURNAL OF BREAST HEALTH, cilt.13, ss.183-188, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Orofarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirliği

Uluslar arası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, ss.128-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cerrahi Hastalar ve Hasta Yakınlarının Genetik Tarama Hakkındaki Bilgi Durumlarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.53-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orofarengeal Mukozitli Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin Türkçe Geçerlilik Ve Güvenirliği

Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, ss.128-144, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEREBRAL RESÜSİTASYONDA GÜNCEL BİR YAKLAŞIM TERAPÖTİKHİPOTERMİ

ULUSLARARASI HAKEMLI HEMŞIRELIK ARAŞTIRMALARI DERGISI, ss.227-245, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathanede Çevre Güvenliği Sistematik Derleme

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.146-157, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolorektal Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Sistematik Derleme

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.120-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kolerektal Cerrahi Sonrası Hızlandırılmış İyileşme Protokolü Sistematik Derleme

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.5, ss.120-132, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi ve Dahili Kliniklerinde Yatan Hastaların Hemşirelik HizmetlerindenMemnuniyetleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, cilt.32, ss.25-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathanede hasta güvenliği Sistematik derleme

Pamukkale Tıp Dergisi, cilt.9, ss.87-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surgical hand washing A systematic review

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTISEPSIS DISINFECTION STERILIZATION, cilt.1, ss.23-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Attitudes of Operating Theater Workers Toward Patient Safety

INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTISEPSIS DISINFECTION STERILIZATION, cilt.1, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intensive care unit family needs: Nurses’ and families’ perceptions

Eastern Journal of Medicine, cilt.19, ss.137-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Stomalı Hastaların Sızıntı ile Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.18-25, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Beyin Tümörlü Hastalarda Bakım Verenlerin Yükü

Türk Nöroşirürji Dergisi,, cilt.24, ss.399, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intensive Care Unit Family Needs Nurses and Families Perceptions 19 2014 137 140

Eastern Journal of Medicine, cilt.19, ss.137-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiyede Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşireliği Bir Sistematik Derleme

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.406-407, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şantı Olan Hidrosefalili Çocuklara Sahip Ailelerin Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi

Türk Nöroşirürji Dergisi,, cilt.24, ss.397, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyin Tümörlü Hastalarda Bakım Verenlerin Yükü T

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.339, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orem in Öz Bakım Yetersizlik Kuramı ve Rektum Kanserinde Hemşirelik Bakımı

Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi, ss.277, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerrahi Kliniklerinde yatan Yaşlı Hastaların Genel Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, no.3, ss.11-22, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lomber Disk Hernili Hastalarda Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.24, ss.89-92, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Validity and Reliability of the Goog Perioperative Nursing Care Scale for the Turkish Nurses and Patients

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, cilt.24, ss.1-25, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathane Hemşirelerinde Tükenmişliğin İncelenmesi

Hemşirelik Forumu Dergisi, ss.18-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Transplantasyonu Olan Hastalar ve Yakınlarının Yaşam Kalitesinin Saptanması ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmes

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.21, ss.247-262, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Varisle İlgili Korunma Yöntemleri ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, ss.357-364, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğe ve Mesleki Güç Oluşturmaya Yönelik Görüşleri

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, ss.559-568, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Desferal Kullanan Beta Talasemi Hastalarının Tedaviye Uyumu ve Karşılaştıkları Sorunlar

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, ss.589-600, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hastaların perioperatif döneme ilişkin izlenimlerinin incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.14-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.6, ss.14-23, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Ameliyathane Yönetimi ve Standartları

Hemşirelik Forumu Dergisi, cilt.5, ss.1-5, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stes

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.15, ss.83-92, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.15, ss.83-92, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bakım planı İçin Veri Toplamada Roper, Logan ve Tierney Modelinin Uygulanması

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, ss.1-12, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AMELİYAT ÖNCESİ STOMA YERİ İŞARETLEMENİN ERKEN DÖNEM STOMA KOMPLİKASYONLARINAve YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

21. Ulusal Cerrahi Kongresi 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Nurse Uniforms’ Laundering: Literature Rewiev

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2017, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

Tek Kullanımlık Örtü, Önlüklerde Gereklilikler ve Standardizasyon

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

Hemşire ve Hekimlerin İzolasyon Yöntemlerine Uyumu

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2017, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

Evaluatıon Of Student Nurses’ Habıts Related To Hand Hygıene

10. Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 2017, 29 Kasım - 03 Aralık 2017

NÜKS MEME KANSERLİ HASTADA İYİLEŞMEYEN (ÜLSERE) YARA BAKIMI: OLGU SUNUMU

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İntörnlerinin İlaç Uygulama Hatalarının İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Cerrahi Alan Enfeksiyonunda Güncel Rehberlerin Önerileri

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Ameliyat Sonrası Bulantı Kusmanın Günübirlik Cerrahi Hastalarında Değerlendirilmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında Günübirlik Cerrahi Geçiren Hastaların Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Safra Ameliyatlarında Yenilikler ve Hemşirelik Bakımı

4. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2017

3S Ameliyathane Basınç Yarası Risk Tanılama Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

2. Uluslararası 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017

Ethical Problems in Surgical Nursing Practices

International Congress on Ethics in Nursing Applications, 11 - 12 Eylül 2017

Examination of Professional Values of Operating Room Nurses

Internationa Congress on Ethics in Nursing, 11 - 12 Eylül 2017

Comparison of Anxiety Levels Before and After Stoma Surgery with State-Trait Anxiety Inventory Test

13th Conference of the European Council of Enterostomal Therapists, Berlin, Almanya, 18 - 21 Haziran 2017, ss.7

Çocuk Nöroşirürji Hastalarında Ameliyat Sonrası Kullanılan Ağrı Skalalarının Güvenirliliğinin Değerlendirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi 13. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 29 Mart - 02 Nisan 2017, cilt.27, ss.330

Glysemic Control of Surgery Patients and Effect of Patient Outcomes

8th EORNA Congress, Rodos, Yunanistan, 4 - 07 Mayıs 2017, ss.126

Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Önlenmesinde Güncel Rehberlerin Önerileri

İzmir Kuzey Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Evaluation Of The Functional Status Of Individuals With Breast Cancer

2nd International Istanbul Breast Cancer Conference, 10 - 12 Kasım 2016

Perceived Social in Breast Cancer Patient

Breastanbul & Breast Cancer Conference, 10 - 12 Kasım 2016

Destekleyici Bakım Gereksinimleri Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye Uyarlanması

5.ULUSAL SAĞLIKTA YAŞAM KALİTESİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 11 - 12 Kasım 2016

Perceived Social Support in Breast Cancer Patient

2th International Istanbul Breast Cancer Conference, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Kasım 2016, ss.47-48

Steril Ameliyat Önlüğü ve Eldiven Giyme

3. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2016, ss.1

ERAS Protokolleri Jinekolojik ve Obstetrik Cerrahiye Etkisi

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

Spinal Cerrahide Hemşirelik Bakımı ve Güncel Yaklaşımlar

SANKO Hemşirelik Günleri ve Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar, Gaziantep, Türkiye, 09 Mayıs 2016

Engelli Hastalarda Bakım

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

enteral Beslenme İle İlgili Hemşirelik Çalışmaları

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016

Fiziksel Engelli Hastalarda Bakım, (bedensel, işitme ve görme engelli)

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2016, ss.1

Ameliyathane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğinin İncelenmesi

6. Uluslar arası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, 16 - 19 Aralık 2015

Kolorektal Cerrahide ERAS Enhanced Recovery After Surgery Protokolleri Sistematik Derleme

9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Kanserli Bireylerin Algıladıkları Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Durumları

9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Kanserli Bireylerin Fonksiyonel Durumlarının İncelenmesi

9. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Kanserli Bireylerin Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi

9.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi” Muğla, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Spinal Tümörler ve Hemşirelik Bakımı

I. Ulusal Omurga Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2015

Acilde Yara Bakımı ve Hemşirelik Uygulamaları

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Acil Hemşireliği, 1 - 04 Nisan 2015

Koruyucu kıyafet ve ekipmanların seçimi ve kullanımı

8. Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon ( DAS) Okulu, Türkiye, 15 - 20 Şubat 2015

Yabancı Cisim Unutulmasının Önlenmesi

2.Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Cerrahi El Yıkama

2. Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014, ss.1

Cerrahi El Yıkama

2.Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Cerrahi El Yıkama Sistematik İnceleme

2.Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Ameliyathanede Hasta Güvenliği Sistematik İnceleme

2.Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Ameliyathanede Çevre Güvenliği sistematik İnceleme

2.Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Hidrosefalili Hasta Bakımı Olgu Sunumu

13.Ulusal Öğrenci Hemşireler Kongresi, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2014

Operating Room Stress Who is Resilient To This Stress

5 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, October 15-18, 2014 Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

In The Operating Room Stress The Role Of Music İn preventing Stress

15 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, October 15-18, 2014 Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

Satisfaction of Central Sterile Supply Department Personnel

5 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress,Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

Effect of Traffic Flow İn Operating Room On Sterile Environment

15 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

A patern For Operating Rooms İn Hospital Disaster Planing

15 Th World Sterilization Congress, Annual WFHSS& Central And Eastern Europe Congress, Prague, Czech Republic, 15 - 18 Ekim 2014

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin Cerrahi Hemşireliği Eğitimine Etkisi

I. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014

Geçmişten günümüze cerrahi hastalıkları hemşireliği lisans dersleri

1.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi(Uluslararası katılımlı) ,İzmir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2014

Stoma Bakım Ürünlerinin Tarihsel Gelişimi

1. Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Tarihi Kongresi, 18 - 21 Haziran 2014

Beyin Tümörlü Hastalarda Bakım Verenlerin Yükü

10 Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi Türk Nöroşirurji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Toronto Yara Semptom Değerlendirme Sistemi ile Yara Bakımının İzlenmesi

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi hemşireliği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Kemoterapiye Bağlı Gelişen Oral Mukozitte Hasta Deneyimleri

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi hemşireliği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Hemşirelik Fakültesi Öğrencileri Mezuniyet Sonrası Yoğun bakımda Çalışmak İstiyorlar mı

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi hemşireliği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Ameliyathane Yönetimi Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi hemşireliği Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2014

Ameliyathane Ortamı ve İnsan Hareketliliği

10. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014

Evaluatıon of the Effectıveness of Surgıcal Aseptıc Technıque Traınıng Gıven to Students of Operatıng Room Servıces Program

14. Dünya Sterilizasyon Kongresi 8. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2013

Hand Hygıene Behavıor of Intensıve Care Unıt Personnel an Observatıonal Study

14. Dünya Sterilizasyon Kongresi 8. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 6 - 09 Kasım 2013

Investıgatıng The Stoma Leakage Experıences of Patients Wıth Stoma

2. European Council of Enterostomal Therapy Congress 23-26 Haziran 2013, Palais des Congres de Paris France, 23 - 26 Haziran 2013

Hemşirelik Öğrencilerinin Stoma Deneyimlerinin İncelenmesi

12. Ulusal Hemsirelik Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013

The Effects Of Music Therapy On The Patients Having Coronary Artery Bypass Greft Operation In Terms Of Pain Anxiety And The Duration Of The Stay In Hospital

International Journal of Cardiology 163,3 (2013) S:10, 9. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. Maxx Royal Kongre Merkezi- Antalya, 21 - 24 Mart 2013

Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

Cerrahi Bakım ve Yaşam Kalitesi Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 03 Mayıs 2012

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Uygulamasının Değerlendirilmesi

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.295-297

İlkyardım Eğitiminin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.307-308

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Başarı Durumları

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 03 Mayıs 2009, ss.97-99

Geriatrik Cerrahi Hastalarının Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, Aydın, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009

Ameliyat sırası uygulamalarda kanıta dayalı öneriler

6. Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği kongre kitabı, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2009, ss.38-42

Lomber Disk Herni Tanısı Alan Hastaların Risk Faktörlerinin İncelenmesi

5. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 17 - 21 Nisan 2009

Aletlere Göre Hazırlık Bakım Paketleme Konteynırlar ve Kullanımı Transfer ve Depolama

6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2009

Cerrahi Hastasının Evde Bakımı

1.Uluslararası katılımlı evde bakım kongresi, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2006

Hastaların Perioperatif Döneme İlişkin İzlenimlerinin İncelenmesi

III. Ulusal, I. Uluslararası Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2005

Meme Kanserli Hastaların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005

Ağrı Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

Ulusal Cerrahi Kongresi, Türkiye, 15 Mayıs - 19 Mart 2002

Koroner By pass Ameliyatı Olan Hastalarda Taburcu Olmadan Önce Verilen Eğitimin Etkinliğinin Saptanması

Ulusal Cerrahi Kongresi, Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2002, ss.309-317

İzmir İli Ameliyathane Hemşirelerinde İş Doyumu ve Stres

II.Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 16 - 17 Eylül 1999

Ameliyathane Hemşirelerinde Görülen Meslek Hastalıkları

I. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, Türkiye, 26 - 27 Eylül 1996

0-12 Yaş Grubu Çocuklarda Meydana Gelen Zehirlenme Türleri

1. Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 06 Eylül 1989, ss.241-250

Kitap & Kitap Bölümleri

Gastrointestinal Sisteme ve Memeye İlişkin Bakım Planı

Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Sevilay Şenol Çelik,Ayişe Karadağ, Editör, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.537-548, 2019

SİNİR SİSTEMİNİN DEJENERATİF VE ONKOLOJİK HASTALIKLARI

DAHİLİVE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKDEMİSYEN, Ankara, ss.1189-1216, 2019

Kafa ve Omurga Yaralanmaları

Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Yasemin Tokem, Gülten Sucu Dağ, Meral Dölek, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 2017

Organ Nakli hemşiresinin Sorumlulukları

Organ Nakli Hemşireliği, Cahide Çevik, Pakize Özyürek, Editör, Nobel tıp Kitabevleri, 2017

Bacak Yaralanmaları

Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Yasemin Tokem, Gülten Sucu Dağ, Meral Dölek, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 2017

Ağız ve Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan A, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.637-654, 2017

Organ Naklinde Hasta ve Ailenin Eğitimi

Organ Nakli Hemşireliği, Cahide Çevik, Pakize Özyürek, Editör, Nobel tıp Kitabevleri, 2017

SİNİR SİSTEMİNİN DEJENERATİF VE ONKOLOJİK HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1169-1196, 2017

Nörolojik Travmalar

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan A, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.1197-1223, 2017

Göğüs Travması

Bir Bakışta Acil Hemşireliği, Yasemin Tokem, Gülten Sucu Dağ, Meral Dölek, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, 2017

Ameliyat Dönemi Bakım

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan A, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.241-279, 2017

Mide ve Duodenum Hastalıkları

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan A, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.655-677, 2017

Cerrahi Süreç: Ameliyat Sırası Bakım ve Ameliyathane Hemşireliği

Cerrahi Bakım Vaka analizleri ile Birlikte, Fatma Eti Aslan, Editör, Akademisyen Tıb Kitabevi, 2016

Mide Kanserinde Hemşirelik Bakımı

Mihmanlı nın Mide Kanseri ve Cerrahi Tedavisi, Mihmanlı M, İlhan E, Alemdar A., Editör, Tıbbi Yayınlar Merkezi, 2016

Klinik Kayıtlar

Ameliyathane Hemşireliği, YAVUZ van GIERSBERGEN Meryem, KAYMAKÇI Şenay, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2015

Dekontaminasyon Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

Ameliyathane Hemşireliği, YAVUZ van GIERSBERGEN, KAYMAKÇI Şenay, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, 2015

Ameliyat Dönemi Bakım

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014

Kırık Çıkık Burkulmalar

Temel İlk Yardım, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T., Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.89-113, 2012

Diğer Acil Durumlar ve Bilinç Bozuklukları

Temel İlkyardım, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.185-197, 2012

Hayvan ve İnsan Isırmaları

Temel İlkyardım, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.144-151, 2012

Kafa Yaralanmaları

Temel İlkyardım, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.81-88, 2012

Yaralının Kaza Ortamından Kurtarılması ve Taşınması

Temel İlkyardım, Yavuz M, Demir Korkmaz F, Özbayır T, Editör, Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, ss.161-184, 2012

Enteral Tüple Beslenme

Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut), Akbayrak N, Erkal S, Ançel N, Akbayrak A, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.829-835, 2010

Dış Ortamın Mikroorganizmalar Üzerine Etkisi; Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Altındiş M, Editör, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.29-53, 2010

Özofagus Kanseri

Hemşirelik Bakım Planları (Dâhiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut), Akbayrak N, Erkal S, Ançel N, Akbayrak A, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.875-879, 2010

Kolesistektomi (Açık-Kapalı)

Hemşirelik Bakım Planları (Dâhiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut), Akbayrak N, Erkal S, Ançel N, Akbayrak A, Editör, Alter Yayıncılık, Ankara, ss.861-867, 2010

Bağırsak ve Rektum Hastalıkları

Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım, Karadakovan Ayfer, Eti Aslan Fatma, Editör, Nobel Kitabevi, ss.741-750, 2010

Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları

Temel İlkyardım Uygulamaları, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.167-200, 2003

Hasta Taşıma ve Triyaj Çıkartma ve Kurtarma

Temel İlkyardım Uygulamaları, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.343-364, 2003

Kafa Travmaları ve Omurga Yaralanmaları

Temel İlkyardım Uygulamaları, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.149-165, 2003

Akut Karın, Karın ve Genital Bölge Yaralanmaları

Temel İlkyardım Uygulamaları, Dramalı A, Kaymakçı Ş, Özbayır T, Yavuz M, Demir F, Editör, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, ss.201-220, 2003

Bası Yaralarının Önlenmesi ve Oluşan Yarada Hemşirelik Bakımı

Bası Yaraları, Songür E., Editör, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, İzmir, ss.48-58, 1998

Ansiklopedide Bölümler

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü

Türk Dil Kurumu Yayınları, ss.1-967, 2015