Determining the Demographic Characteristics of the Patients Who Have Gone Through Breast Reduction Operations, and Investigating Their Satisfaction Rate After the Surgeries


Creative Commons License

Kaya B., Yanmaz A. , Yiğenoğlu A., Selamoğlu A., Özsipahi A. C. , Öner M. C.

Türk Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Derneği 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Turkey, 4 - 07 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Ankara
  • Country: Turkey

Abstract

AMAÇ: Meme küçültme ameliyatları günümüzde sık uygulanan plastik cerrahi girişimlerindendir. Bu araştırmada, meme küçültme operasyonu geçiren hastaların demografik özellikleri belirlenerek ve memnuniyetleri değerlendirilerek elde edilen bulgular ışığında ameliyat olacak hastalara karar verme sürecine yardımcı olmak ve cerrahlara geri bildirimde bilgi kaynağı sağlamak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ndan izin alınarak yapılan çalışma, tanımlayıcı tipte olup Ankara Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nda 2011-2013 yılları arasında meme küçültme ameliyatı olan 56 hastaya 16 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Katılımcılarla telefonda görüşülüp sözlü onam alındıktan sonra anket formu doldurulmuştur. Anketteki bağımsız değişkenler; hastanın yaşı, eğitim düzeyi, ekonomik durumu, medeni durumu ve küçültme miktarının karar vericisidir. Bağımlı değişkenler ise memnuniyet düzeyine ilişkin sorulardır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 programında analiz edilmiştir. Ki Kare Testi kullanılmıştır. Anlamlılık sınırı 0,05’tir. BULGULAR: 56 hastanın %62,5’i 40 yaş üstünde olup, %67,9’u evlidir. Hastaların %76,8’i ameliyattan doktoru sayesinde, %60,7’si arkadaşından duyarak haberdar olmuştur. %83,9’unu sırt ağrıları, %78,6’sını estetik kaygı ve uygun giysi bulamama, %75’ini yük taşıyor hissi ameliyat olmaya itmiştir. Sosyodemogrofik özelliklere göre yapılan değerlendirmelerde; yaş (p=0,396), eğitim (p=0,174), gelir (p=0,376), küçültme miktarına karar vermede hastanın etkinliği (p=0,359) ile memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Hastanın medeni durumu ile memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki vardır (p=0,002). Hastaların %96,4’ünün rahatsızlıkları ortadan kalkmış, %75’inin sosyal iletişimi olumlu etkilenmiş, %94,6’sının fiziksel aktivitelerinde rahatlama olmuş, %82,2’sinin kendine güveni artmıştır. %87,5’i ameliyat sonrası görünümünden memnundur. SONUÇ: Meme küçültme ameliyatı; cerrahi öncesi şikayetlerin ortadan kalkması, sosyal iletişimde olumlu katkı sağlaması, fiziksel aktivitelerde rahatlama ve kendine güvenin artması açısından hasta memnuniyetinin çok yüksek olduğu bir cerrahi girişimdir. Yaşam kalitesini arttıran bu operasyon ameliyat sonrası oluşan görünüm açısından da çok tatmin edicidir. Evli olan hastalar, olmayanlara göre görünümünden daha memnundur. ANAHTAR KELİMELER: Meme küçültme, Yaşam Kalitesi, Memnuniyet, Makromasti