Okul Öncesi Öğretmenlerin Oyun Öğretimine İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

Yaşadıkça Eğitim Dergisi, cilt.29, ss.43-60, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 29 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Yaşadıkça Eğitim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.43-60

Özet

Öz: Okul öncesi eğitim 36-60 ay aralığındaki çocukların gelişim düzeyleri ile bireysel özelliklerine

uygun eğitim ortamlarında motor, sosyal ve duygusal, bilişsel, dil ve özbakım becerilerinin desteklendiği

bir süreçtir. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin oyun öğretimine ilişkin mesleki özyeterliklerinin

incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel tarama yönteminde gerçekleştirilen araştırmada veriler ''Kişisel Bilgi

Formu” ve Kadim (2012) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Dönemde Oyun Öğretimi Özyeterlik Anketi”

ile toplanmıştır. Öğretmenlerin yaşlarına bağlı olarak oyun öğretimi etkinliklerini planlama, değerlendirme

alt boyutu puanları ile oyun öğretimi mesleki özyeterlik puanları arasında anlamlı bir farklılık olduğu

bulunmuştur. Eğitim sisteminin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitimde oyun ile eğitim-öğretimin

bir bütün olarak düşünülmesi ve etkinliklerin oyun temelli düzenlemesi son derece önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Özyeterlik, oyun öğretimi, okul öncesi öğretmeni.

Abstract: Preschool education in the range of 36-60 months regarding the individual characteristics of

children, and developmental levels in a range of educational environments, social and emotional, physical

and intellectual processes are all supported. In this research that aims to determine the self efficacy level

regarding game teaching of preschool teachers. In the research carried out as descriptive survey method,

the data is obtained from “Personal Information Form” and “Preschool Period Game Teaching Self-Efficacy

Questionnaire” developed by Kadim (2012). Depending on the teachers’ age, there is a meaningful

difference between planning the game teaching activities, evaluation of them with their sub-scores. In the

preschool period constituting the first step of education system, It is extremely important that game and

education should be considered as a whole and the activities should be arranged as game-based.

Keywords: Self-Efficacy, game education, pre-school teachers