Okul Öncesi Öğretmenleri Sınıftaki Farklı Durumlarla Nasıl Başa Çıkıyorlar? Öğretmen Bildirimlerine Dayalı Bir Çalışma


Creative Commons License

Karabay Ş.

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.87-108, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.87-108

Özet

Öğretmenler, sınıf içinde disiplini sağlayabilmek, olumlu iletişimde bulunabilmek, destekleyici yaklaşımlarda bulunabilmek ve çocukların uygun olmayan davranışlarını önleyebilmek ya da ortadan kaldırabilmek için yeterli mesleki donanıma sahip olmalıdır. Sınıfın pozitif atmosferinin korunmasında ve düzenin sağlanmasında öğretmenin kullanacağı stratejiler, çocukların hem akademik hem de sosyal-duygusal becerilerinin kazanımıyla yakından ilişkilidir. Bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin istenmeyen davranışların önlenmesi ya da ortadan kaldırılması için kullandıkları yaklaşım biçimlerinin hikâye kökleri aracılığıyla öğretmen görüşlerine dayalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 17 ilkokulda görev yapmakta olan 60 okul öncesi öğretmeni üzerinden yürütülen araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle Sınıf Yönetimi Stratejileri Formu ve Öğretmen Bilgi Formu doldurularak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler istenmeyen davranışları önlemek veya ortadan kaldırmak için göreceli olarak daha fazla oranda pozitif stratejileri (% 36) (övme/takdir etme, teşvik etme, model olma, sorumluluk verme, çözüm önerme, alternatif sunma, açıklama) kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu stratejiyi sırasıyla kısıtlayıcı stratejiler (% 29), proaktif stratejiler (% 18) ve destekleyici stratejiler (% 17) takip etmiştir. 

Teachers should have sufficient professional skills to ensure discipline, communicate positively, provide supportive approaches, and prevent or eliminate children's inappropriate behaviors in the classroom. The strategies that the teacher will use in maintaining a positive atmosphere of the classroom are closely related to the acquisition of both academic and social-emotional skills of children. In this study, it is aimed to examine the approaches used by preschool teachers to prevent or eliminate maladaptive behaviors based on the views of teachers who were presented with vignettes including typical stories in the classroom. In this study, 60 preschool teachers working in 17 primary schools of the Ministry of Education participated and data were collected by using a semi-structured interview technique which is one of the qualitative research methods. There were two measurement tools prepared by the researchers; one is Classroom Management Strategies Form and the other one is Teacher Information Form. The data were evaluated with the descriptive analysis method. As a result, teachers reported that they used positive strategies more (36%) (praise/appreciation, encouragement, model, responsibility, solution, alternative presentation, explanation) in the case of problem behaviors. This strategy was followed by restrictive strategies (29%), proactive strategies (18%) and supportive strategies (17%).