Material Development in the Context of the Preschool Teaching Profession


Creative Commons License

Dereobalı N. , Bilir Seyhan G.

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.13, no.1, pp.147-169, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30831/akukeg.555221
  • Title of Journal : Kuramsal Eğitimbilim Dergisi
  • Page Numbers: pp.147-169

Abstract

 In Turkey, preschool education teachers take courses on material development during their university education, and as such are expected to prepare materials to meet children’s interest and needs and enrich their learning environment. This study aims to reveal preschool education teachers’ views on material development courses and the effects of these courses on preschool education teachers’ professional lives. The participants in this qualitative study were 19 serving preschool teachers, who had taught in an MEB-affiliated kindergarten. In this study, an interview form was created by the researchers as the data-gathering tool. The interviews were conducted with teachers. After data gathering process, the content analysis was applied to the collected data. According to the results of the study, which is aimed to reveal preschool education teachers’ views on material development courses and the effects of these courses on their professional lives, the preschool teachers recognized the importance of material development in preschool education and considered material development courses as significant within the teacher education program. In this context, teacher education programs should include material development courses. The study also reveals how material development reflects on the preschool teaching profession.

 Türkiye’de okul öncesi öğretmenleri, üniversite eğitimlerinde materyal geliştirme ile ilgili dersler almaktaydılar ve bu öğretmenlerin çocuklarının ilgileri ve ihtiyaçlarına göre materyal hazırlamaları ve öğrenme ortamını zenginleştirmeleri beklenmekteydi. Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin materyal geliştirme derslerine ilişkin görüşlerini ve bu derslerin mesleki yaşantıları üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu betimsel tarama çalışmasının katılımcıları, bağımsız anaokullarında çalışmakta olan 19 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında, veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun hazırlanmasının ardından, öğretmenlerle iletişime geçilerek görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasının ardından, araştırmanın analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin materyal geliştirme dersine yönelik görüşlerini ve bu derslerin mesleki yaşamlarına etkisini ortaya çıkarmak üzere yürütülmüş olan bu araştırmanın sonuçlarına göre, öğretmenler okul öncesi eğitimde materyal geliştirmenin öneminin farkındadırlar ve materyal geliştirme derslerinin öğretmen eğitim programında önemli bir ders olduğunu düşünmektedirler. Bu bağlamda, öğretmen yetiştirme eğitim programlarında materyal geliştirme derslerine yer verilmelidir. Bu çalışma materyal geliştirmenin okul öncesi öğretmenliği mesleğine yansımalarını ortaya koymaktadır.