Dr. Polliç Bey’in 1918 Tarihli Raporuna Göre Berlin ve Aydın Vilayeti Hapishanelerine Genel Bir Bakış


Tekin S.

OTAM, ss.71-96, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Özet

Özet XX. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda kaybedilen savaşlar, elden çıkan topraklar ve bu topraklardan göç etmek zorunda kalan halk, Anadolu’da nüfusun artmasına sebep olmuş, artan nüfus ve ihtiyaçlar asayişi bozmuştur. Bu durumda merkeziyetçi yapısını devam ettirmek isteyen devlet, bazı tedbirler almıştır. Ele alınan konulardan birisi de hapishaneler olmuştur. Bu dönemde Osmanlı-Alman yakınlaşması ıslahat programına da yansımıştır. Bu bağlamda Alman uzmanlara görev verilmesi söz konusu olmuştur. Bu uzmanlardan biri olan Doktor Polliç Bey Osmanlı hapishaneler ve tevkifhaneler müfettiş-i umûmîsi olarak atanmış olup, çalışmada onun bu konudaki faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Doktor Polliç Bey, Prusya ile Aydın vilayeti ve mülhakatındaki hapishanelerin durumunu açıklayan kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. Raporda Prusya’daki hapishanelerin son derece modern olmasına karşın Aydın vilayeti ve mülhakatındaki hapishanelerde ciddi sorunlara dikkat çekilmiş ve yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğuna vurgu yapılmıştır. Ayrıca İzmir’e de yeni bir hapishanenin yapılmasının gerekliliği belirtilerek yeni yapılacak hapishanenin Almanya örneğine göre inşa edilmesi belirtilmiştir. Bu çalışmamızdan da anlaşılacağı gibi Almanya’da yargı sistemleri ve hapishaneler alanında modernizasyon daha erken dönemde başlamış ve hapishaneler mahkûmların yaşayışına uygun hale getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nde de bu konuda çaba gösterilmiş, fakat bu çabalar iç ve dış gelişmeler nedeniyle başarılı olamamıştır.