Otizm Spektrum Bozukluğu ve Madde Kullanım Bozukluğu


Tahıllıoğlu H. A. , Köse S.

Türkiye Klinikleri, cilt.5, ss.46-53, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türkiye Klinikleri
  • Sayfa Sayıları: ss.46-53

Özet

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), erken çocukluk çağında başlayan, sosyal-iletişimsel alanda yetersizlikler ve kısıtlı-tekrarlayıcı davranış, ilgi ve aktivite örüntüleriyle karakterize nöro- gelişimsel bir bozukluktur. OSB’ye eşlik eden çok sayıda komorbid psikiyatrik bozukluk bulun- maktadır. Ancak OSB ve Madde Kullanım Bozukluğu (MKB) komorbiditesi alanında yapılan çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. OSB olgularında MKB’nin sık olarak gözlenmediği bil- dirilmekle birlikte bu birliktelik varlığında sosyal yaşamı ve işlevselliği oldukça olumsuz olarak et- kileyen sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu olgular için daha özelleştirilmiş ve bireyselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazıda OSB ve MKB ilişkisinin sıklığı, nedenselliği, eti- yolojisi, klinik görünümleri, beyin ödül sistemi ve tedavi yaklaşımları açılarından değerlendiril- mesi ve yapılan araştırmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 

Autism Spectrum Disorder (ASD), is a neurodevelopmental disorder which begins at early childhood period, and characterized by deficits in social-communicative areas and restricted- repetative behaviours, interest and activity patterns. There are lots of comorbid psychiatric disor- ders accompanied with ASD. However, it is observed that, the studies about the comorbidity of ASD and Substance Use Disorder (SUD) is scarse. Although it is reported that SUD not to be ob- served in higher rates in ASD; when the presence of this comorbidty, damaging outcomes that af- fect social life and functioning in negative way occur. For those patients, more specialized and individualized treatment approaches are needed. It is aimed to review the relationship of ASD and SUD in terms of frequency, causality, aetiology, clinical presentations, brain’s reward system and therapeutic interventions and make an overview of clinical researches conducted.