SIGN LANGUAGE TEACHHING ACCORDING TO THE OPINIONS OF THE TURKISH LANGUAGE PRESERVICE TEACHERS WHO TAKE SIGN LANGUAGE COURSE


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P. , Kayhan H. N.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, vol.10, no.1, pp.17-34, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
  • Page Numbers: pp.17-34

Abstract

The study aims to determine the opinions of the Turkish-language preservice teachers who take sing language elective course about the sign language course. This study, conducted with 18 final year undergraduate students in the Turkish-language teaching undergraduate program of a higher education institution. The study was designed in descriptive design according to the qualitative research method. The data that collected with the questionnaire form which includes open ended questions, 8 of which are demographic and 10 are prepared taking expert's opinion were descriptively analyzed. The opinions of the preservice teachers who took Turkish Sing Language (TSL) elective course in Turkish-language teaching program about the sign language education and use of sign language in education are summarized under four themes which are "School, family and society cooperation", "Access and sustainability", "Interdisciplinary studies and contribution to professional skills" and "Integration-based school-society." The findings of this study are thought to be important in terms of supporting language development and education of hearingimpaired individuals, in addition, it is thought that it will contribute to applications that increase academic and social participation related to sign language use. Accordingly, sign language can be included in the regulations regarding the major area courses, major area elective courses, general culture elective and professional knowledge courses of the teacher candidates who continue the Turkish teaching program.  Teacher training programs that will increase the quality of educational regulations regarding the students with hearing loss can be arranged. 

Araştırmada işaret dili dersini seçmeli olarak alan Türkçe öğretmen adaylarının işaret dili dersine yönelik görüş ve yeterliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, bir yükseköğretim kurumunda Türkçe Öğretmenliği lisans programı 4. sınıfa devam eden 18 öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışma nitel araştırma yöntemine göre betimsel desende kurgulanmıştır. 8'i demografik 10’u ise uzman görüşü alınarak hazırlanan açık uçlu soruların yer aldığı form ile toplanan veriler, betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiştir. Türkçe öğretmenliği programında işaret dili seçmeli dersini alan öğretmen adaylarının işaret dili eğitimi ve eğitim öğretimde Türk İşaret Dili (TİD) kullanımına yönelik görüşleri ''Okul, aile ve toplum işbirliği'', ''Erişim ve sürdürülebilirlik'', ''Disiplinlerarası çalışmalar ve mesleki becerilere katkı'' ve ''Bütünleştirmeye dayalı okul-toplum'' şeklinde dört temada özetlenmiştir. Bu çalışmanın bulgularının dil gelişiminin desteklenmesi, işitme engelli bireylerin eğitimi yönünden önemli olduğu, ayrıca işaret dili kullanımı ile ilgili akademik ve sosyal katılımı artırıcı uygulamalara katkı oluşturacağı düşünülmektedir. Buna göre Türkçe öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarının alan dersleri, alan seçmeli genel kültür seçmeli ve meslek bilgisi dersleri ile ilgili düzenlemelerde işaret dili dersine yer verilebilir. İşitme kaybı olan öğrencilerin eğitim öğretim düzenlemelerinin niteliğini artırıcı öğretmen eğitim programları düzenlenebilir.