Tanı Aldıkları Yaş Dönemlerine Göre Ege Üniversitesi Kanser Veri Tabanındaki Olguların Analizleri (n=117139).


Sert F. , Caner A. , Haydaroğlu A.

23. Ulusal Kanser Kogresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

Tanı Aldıkları Yaş Dönemlerine Göre Ege Üniversitesi Kanser Veri Tabanındaki Olguların Analizleri (n=117139)

İsim Sıralaması: Fatma SERT, Ayşe CANER, Ayfer HAYDAROĞLU

Amaç:  Ege Üniversitesi Hastanesi(EÜH) veri tabanındaki kanserlerin tanı aldıkları yaş dönemine göre cinsiyet, kanser yerleşim yeri, görülme sıklıklarındaki değişim, tanıdaki evre ve genel sağkalım(GSK) oranları açısından değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: EÜ Kanser Araştırma Merkezi tarafından kaydedilen veriler WHO ve SEER sistemleri temelinde analizler yapılmıştır. Kayıtlı hastalar tanıdaki yaşlarına göre; 0-14 yaş Çocukluk Çağı(ÇÇ) 15-35 yaş Adölesan ve Genç Erişkin Dönem(AGE), 36-69 yaş Erişkin Dönem(ED) ve ≥70yaş Geriatrik Dönem(GD) olarak gruplanmıştır. Gruplar, cinsiyet, kanser yerleşim yeri, görülme sıklıklarındaki değişim, evre ve GSK dağılımları açısından dönemiçi ve dönemlerarası karşılaştırılmıştır. İstatistik analizler, SPSSv23 programında uygun analiz tekniği kullanılarak yapılmış ve p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular: EÜH veri tabanındaki 117139 olgumuzun %3,0(n=3476)’i ÇÇ’da, %8,7(n=10192)’ı AGE’de, %68,6(n=80305)’i ED’de ve %19,8(n=23166)’i GD’de kanser tanısı almıştır(Şekil1). En sık izlenen ilk primer tanı bölgesi, ÇÇ’da hematolojik kanserler ve SSS tümörleri, AGE’de ile erkeklerde SSS ve hematolojik kanserler, kadınlarda meme ve baş boyun bölgesi, ED’de ile erkeklerde akciğer ve GIS, kadınlarda meme ve genital sistem ve GD’de ise ile erkeklerde yine akciğer ve GIS, kadınlarda meme ve GIS olmuştur. Yaş dönemlerine göre en sık izlenen 3 kanser tipinin dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. Dönemler arasında karşılaşılan kanser tipleri açısından istatistiksel anlamlı farklılık vardır(p<.001). En sık izlenen kanser tiplerinin evrelere göre dağılımı Şekil 3/a’da gösterilmiştir. Metastatik evre ÇÇ’da sık izlenmekte olmasına rağmen; tedavi oranlarının yüksek olması nedeni ile GSK oranları diğer dönemlerin metastatik evre hastalıklarından daha yüksektir. Her yaş dönemi için yıllara göre görülme sıklığındaki doğrusal artış dikkat çekicidir(p<.001) (Şekil3/b). Ancak ED görülme sıklığındaki artış diğer dönemlerden daha belirgin iken; ÇÇ’daki artış az olup; paralele yakın seyretmiştir. 5 ve 10y GSK oranları sırasıyla ÇÇ için %77,6 ve %73,2, AGE dönemi için %80,5 ve %74,4, ED için %63,2 ve %53,6, GD için %38,1 ve %23,1’dir. Dönem ve evreye özel GSK grafikleri şekil 4’de verilmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda kanser tanısı alınan yaş dönemi dikkate alındığında, primer kanser yerleşim bölgesi, cinsiyet, tanı konulan dönemdeki evre ve GSK oranları açısından anlamlı farklılıklar olduğu gösterilmiştir. ÇÇ’da daha uzun GSK oranlarının olması kanser tiplerinin ve tedaviye yanıtlarının farklılığı ile GD’de daha kısa olan GSK oranları eşlik eden hastalıklar, ileri evrede tanı ile açıklanabilir. Özellikle ED ve GD’deki akciğer ve GIS kanserleri giderek artmaktadır. Tanıların ve prognozların farklılığı farklı tedavi yaklaşımını ve farklı yan etki yönetimini gerektirmektedir. Bu nedenle kanserle ilgilenen bizlerin dönemlere göre karşılaşılan farklılıkları bilmemiz ve bu farklılıkları dikkate alarak tedavi yaklaşımının belirlenmemiz önem taşımaktadır.