Volatil Kondensatta cfDNA


Koç A., Göksel T. , Pelit L. , Korba K. , Dizdaş T. N. , Baysal E., ...More

TTD Güz Sempozyumu Torasik Onkolojide Son Durum, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.14-15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14-15

Abstract

Ekspiryum havası, vücudumuzdaki volatil ve volatil olmayan biyobelirteçlerin, non-invaziv şekilde araştırılması ve monitörizasyonu için kullanılma potansiyeline sahiptir. Bronkoalveolar lavaj, indüklenmiş tükrük örneklemi ve biyopsi gibi konvansiyonel yöntemlerle akciğer sekresyonlarının toplanması, uygulanan yöntemlerin doğası gereği invazivdir. Ancak ekshale nefes kondensatının (exhaled breath condensate; EBC) non-invaziv toplanması da, havayollarını kaplayan sıvıların gösterilmesinde kullanılabilir. Volatil kondensatlarda pekçok volatil ve volatil olmayan belirteç tespit edilebilir: H2O2, nitrik oksit, lipid mediyatörler, sitokinler, kemokinler, DNA ve mikroRNA’lar. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarından elde edilen plazma örneklerinde bulunan serbest DNA (cell-free DNA; cfDNA) ile ilgili çalışmalar, sıvı biyopsinin (liquid biopsy) ortaya çıkmasını sağlamıştır. Buna karşın çok az sayıda araştırma EBC’de bulunan cfDNA’yı konu edinmiştir. Bu çalışmamızla, “house-keeping genler”e özgü primer problar kullanarak, gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (QRT-PCR) ile, sağlıklı bireylere ait EBC’nin cfDNA için uygun bir kaynak olup olmadığını inceledik. Ortam (oda) havasının DNA ile kontamine olduğunu, örnek toplanırken bu duruma dikkat edildiği takdirde akciğer kanseri gibi tümör genotipinin tedaviyi yönlendirdiği olgularda, volatil kondensatın bir tanı aracı olma potansiyeli taşıdığını belirledik.