Türk Televizyon Yayıncılığında Rekabet İhlali Şikayetlerine Yönelik Nicel Bir Araştırma


Creative Commons License

Ateş H. , Kalaman S.

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.5, ss.819-832, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Doi Numarası: 10.17680/erciyesiletisim.413727
  • Dergi Adı: Erciyes İletişim Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.819-832

Özet

İnsanlık tarihinde ticari ilişkilerin başladığı andan bugüne kadar rekabet her daim var olmuştur. Neredeyse bütün sektörlerde yaşanan rekabet, medya sektöründe de farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Ancak medya kuruluşları arasında yaşanan bu rekabet, yoğunlaşma, tekelleşme, yakınsama, hakim durumun kötüye kullanılması vb. şekillerde gerçekleşen rekabet ihlallerini de beraberinde getirmiştir. Medya alanında, özellikle de televizyon yayıncılığı alanında tüm ülkelerde meydana gelen rekabet ihlalleri Türkiye’de de vuku bulmuş, bu sorun neticesinde rekabet ihlallerini önlemek ve rekabetin dengede tutulmasını sağlamak için Rekabet Kurumu kurulmuştur. Bu noktadan hareketle yapılan çalışmada, televizyon yayıncılığı sektöründe rekabet ihlali ile ilgili Rekabet Kurumu’na yapılan şikayetleri incelemek ve alınan kararların sektöre katkısının ne olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir araştırma yapılmış ve araştırmada nicel araştırma yöntemlerinde biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, rekabet ihlali ile ilgili Rekabet Kurumu’na yapılan şikayet başvuruları oluşturmaktadır. Örneklemi ise Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki 1999-2018 yılları arasındaki televizyon yayıncılığı ile ilgili rekabet ihlaline ait şikayet dosyaları teşkil etmektedir. Araştırma verilerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre, gerek verdiği idari para cezası kararlarıyla gerekse de görüş bildirileriyle, Rekabet Kurumu’nun televizyon yayıncılığında denetleyici ve düzenleyici bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki televizyon yayıncılığı sektöründe rekabet ihlalinin az sayıda meydana geldiği sonucuna varılmıştır. 

Competition has always existed from present to the moment which commercial relations begin in history of humanity. Competition which in almost occured all sectors has taken place in different forms in the media sector. However, this competition among media organizations brought about violations of competition which occured concentration, monopolization, convergence, abuse of dominant position. Violations of competition which occurring in the media, has taken place both in all countries and in Turkey. Therefore, Competition Authority was established to prevent violations of competition and ensure that competition is balanced. In the study, it was aimed to examine the complaints made to the Competition Authority regarding the violation of competition in the television publishing sector and to determine what is the contribution of the decisions to sector. For this purpose, a research has been made to reveal the violations of competition and the sectoral effect of the Competition Authority. Content analysis method which is one of the quantitative research methods was used in the research. The population of the research constitutes complaints made to the Competition Authority concerning violations of competition. The sample is the complaint files of violations of competition related to the television publishing between 1999-2018 of the website of the Competition Authority. According to the results obtained from the analysis of the research data, competition Authority has a supervisory and regulatory influence on television broadcasting with its administrative fines and opinions. In addition, violation of competition in the television broadcasting sector in Turkey has concluded that a small number.