Akomodatif Ezotropyalı Hastalarda Tam Hipermetropik Tashih Sonrası Uzun Dönem Refraktif Değişim


Kutluer Ö., Demirkılınç Biler E. , Üretmen Ö.

TOD 54. Ulusal Kongresi ve Bileşik Canlı Cerrahi Toplantısı, İstanbul, Turkey, 9 - 13 December 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Amaç: Erken tanı akomodatif refraktif ezotropyalı (ARE) hastaların tam hipermetropik tashih sonrası uzun dönem takiplerinde refraktif değişimin incelenmesi

Gereç-Yöntem: ARE tanılı, +3D üzeri hipermetropisi olan tam hipermetropik tashih başlangıç yaşı 5 yaşın altında olup en az 9 yaşına kadar takibi bulunan 82 çocuk çalışmaya dahil edildi. Hastaların tüm kontrollerinde sikloplejik refraksiyonu da içeren detaylı oftalmolojik muayene sonuçları, astigmatizma, anizometropi veya ambliyopi varlığı, kapama-gözlük tedavisine uyumu ve takipleri sırasındaki tashih miktarları retrospektif olarak incelendi. Hastalar başlangıç hipermetropisi 3-5 D arasında olanlar (orta hipermetropi-OH grubu) ve 5 D üzerinde (yüksek hipermetropi-YH grubu) olanlar olarak 2 gruba; ARE ilk saptama yaşına göre erken başlangıçlı (<2yaş) ile geç başlangıçlı (>2 yaş) olarak 2 gruba ayrılarak toplam (TRD) ve yıllık (YRD) refraktif değişim açısından karşılaştırıldı. Tek taraflı ambliyopik-anizometropik hastalar diğer gözleri ile karşılaştırmalı değerlendirildi. Analizler, SPSS 25.0 paket programı ve SAS V.93 yazılımı ile yapıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama ilk muayene ve son muayene yaşları sırasıyla 3,3±1,3 ve 10,9±1,8 yıl olup ortalama takip süresi 7,6±2,2 yıl idi. Ortalama başlangıç sferik eşdeğeri (SEQ) sağ göz için 5,1±1,7 Diyoptri(D); sol göz için 5,3±1,7 D; son kontrol SEQ sağ göz için 5,2±1,9; sol göz için 5,3±1,9 D idi. TRD sırasıyla OH grubunda (n=42) 0,15±0,91; YH grubunda (n=40) ise -0,11±1,3 D olarak saptanmış olup toplam miyopik kayış miktarında istatistiksel anlamlı farklılık izlenmedi (p>0,05). ARE’nin ilk saptama yaşına göre incelendiğinde erken ve geç başlangıçlı gruplar arasında tüm değişkenler açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Anizometropik ambliyopisi olan 26 hastanın ambliyopik ve diğer gözü arasında TRD açısından anlamlı fark izlenmedi.

Tartışma-Sonuç: ARE’deki refraktif değişim miktarı daha yavaş ve az olup, başlangıç hipermetropi derecesi, tam tashih başlama yaşı ve ambliyopi varlığından bağımsız saptanmıştır.