Akut Non-Travmatİk ve Non-opereTravmatik Ensefalopatı Hastalarında Uzunsürelı EEG Monitorİzasyonu


Creative Commons License

Balcı Ö., Serin H. M. , Şimşek E. , Kanmaz S. , Dokurel Çetin İ. , Yazıcı Özkaya P. , ...More

21.Uluslararası Katılımlı Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 05 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey

Abstract

cİnİş: Akut ensefalopatİde nöbet görulme

sıkl ığı o/o19-29 a rasındad ır. Bu nöbetlerin

çoğu nonkolvülzif tiptedir; sürek!ivideo EEC

monitorizasyonU(s EEC) olmadan tanlnmaları

mümkün değıldir.

Bu çalışmada akut ensefalopati tanlSı ile çvaü

izlenen hasta Ia rdo, hon konvü lzif nöbet ve

status (N KN,N KSE) sıklığının değertendirilmesİ

amaçlanmıştlr.

GEREç-YöNTEM: Ça l ışmaya rürr ÇYBü,ne,

Mayıs-Kasım 2olB tarihleri arasındo, okut nontravmatik

Ve non-opere travmatİk ensefa lopati

ta n ısı ile yatırıla n, C KSsB ola n 24 hasta da h il

ediı,ci. Hasta |ar 24 saat monito rize edildı.

Elektrografik nöbet saptanmayan olg ularda

izlem Sonlandırıldı. Elektrografik nöbet varlığında

monİtorizasyon 48'72saate uzatı ldı. Tabu rculu k

öncesi morbidİte açıSından, hastalar Modifiye

Pediatrik Serebral ve Cenel Performans Kategorisi

olçeğı (PCOPCS) ile değerlendiriıdı.

BULGULAR: Hastaları n yaŞ ortalaması

92,24t69.5ay ol u p, ]4' ü(%5B) kızdı. Etiyolojide

kafa travması en sık gözlenen nedend i (6/24).

Dığer nedenle[, osf iksİ (ası, aspirasyoh, Suda

boğ u l ma), i ntoksikasyon, ü remik ensefalopati,

hepatik ensefalopati, metabolık hastaIık İdi.

Dört hastada ll kez NKN göruldü; bu nöbetterin

o/o]B' ı iık bir saatte, o/o12'sı 24 saat içinde gelişti.

Ça lışma m ızda h içbİr hastada N KSE gozlenmed i.

PCOPCS skoruna göre, ll olgu iyi prog noz,13

olgu kötü prog noz grubunda buIundu. NKNVe nöroradyolojik anormaI bulgu olması kötü

prognostik faktör olarak belirlendi (p = o.o2,

o.o4). SoNUÇ: sEEC, NKN ve NKSE tanısında

a ltın sta nda rttır. Aku r ensefa lopati hasta la rında

sEEC çekim süresi 24 saatten kısa olmamalıdır.

NKN varlığl prog noz açıSından anlamtı bİr risk

fa ktörud ü r.