Hodgkin lenfoma hastalarımızın epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri


Creative Commons License

Ataseven E. , Caner A. , Kantar M.

11. Ege Pediatri ve 7. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 17 - 20 December 2019, pp.29

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.29

Abstract

Amaç: Hodgkin lenfoma(HL) çocukluk çağı kanserlerinin %5-6’sını oluşturmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı epidemiyolojik ve sağ kalım özellikleri gösteren heterojen bir hastalıktır. Bu çalışmada amacımız merkezimizde kayıtlı olan HL olgularının epidemiyolojik özelliklerini ve sağ kalım hızlarını değerlendirmektir. Gereç/Yöntem: Merkezimizde 1992-2017 yıllarında 0-19 yaş arası HL tanısı alan 338 hastanın verileri Ege Üniversitesi Kanserle Savaş ve Araştırma Merkezi kayıtları kullanılarak geriye dönük olarak incelendi. Sonuçlar, yaş, cinsiyet, yıllara göre dağılım ve genel sağ kalım(GSK) hızları açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 219’u erkek(%64.8), 119’u kız(%35.2) idi. Ortanca tanı yaşı 12 yaş(2-18 yaş) idi. Hastaların 224’ü(%66.3) ≥10 yaş idi. Tanıda 151 hastada(%44.7) multipl lenf nodu tutulumu varken, 124 hastada(%36.7) sadece baş-boyun lenf nodlarında tutulum vardı. Histopatolojik olarak hastaların 164’ü nodüler sklerozan(%48.5), 119’u mikst sellüler(%35.2) tipteydi. Hastaların 121’i evre I(%35.8), 73’ü evre II(%21.6), 72’si evre III(%21.3), 72’si evre IV(%21.3) idi. Ortanca izlem süresi 76,9 ay(1 ay-26 yıl) olup 5 yıllık GSK hızı % 94.7 idi. Cinsiyete göre GSK hızlarına bakıldığında; erkeklerde 5 yıllık GSK hızı %97.8 iken, kızlarda % 89.1 saptandı(p=0.059).Yaş gruplarına göre; <10 yaş grubunda 5 yıllık GSK hızı % 95.8, ≥10 yaş grubunda % 94.1 idi(p=0,50). Erken evre hastalarda (Evre I-II) 5yıllık GSK hızı %97 iken, ileri evre (Evre III-IV) hastalarda %91.2 idi(p=0.003). Sonuç: Ülkemiz verilerinden farklı olarak bizim hasta grubumuzda nodüler sklerozan tipin daha sık olduğu görüldü. Bu sonuç, gelişmiş ülkelerde gözlenen histopatoloji paterni ile uyumluydu. Ayrıca GSK hızlarımıza bakıldığında, gelişmiş ülkelerde elde edilen sonuçlarla benzer olduğu görüldü. Cinsiyet ve yaşın GSK üzerinde etkisi saptanmazken,hastalık evresinin sağ kalımda etkili olduğu saptandı.