An Alternative Media, Subcultural Voices: An Evaluation of Zines


Elgün A.

Yeditepe Üniversitesi Global Media Journal Turkish Edition, vol.7, pp.66-82, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Yeditepe Üniversitesi Global Media Journal Turkish Edition
  • Page Numbers: pp.66-82

Abstract

In the 1930s, having emerged as a kind of publication in which fans wrote and published essays on subjects they admired greatly, fanzines changed in content and form and took on the name 'zines'. Zines were photocopied, and they generally reflected the thoughts of their authors or groups of writers. Moreover, they generally addressed individuals with the same mindset and did not seek any profit. Zines were popularized in the U.S.A. and Europe over years and became the most common publication tool for social movements such as the Punk or Riot Grrrl movements. They garnered attention because of their growing impact and visuality. While there are numerous studies on zines in the international literature, few exist on the national scale.3 Academic research on fanzines or zines varies in quality and numbers, and its scarcity in Turkey4 has caught our attention. We view the evaluation of studies at the international level as a key factor in the determination of the path for studies at the national level in Turkey. In line with this, our analysis of the international literature in a literature review will define the approaches and definitions that we will adopt for the subject. The literature review is significant as it reveals a theoretical/conceptual framework regarding the zines. The study takes the form of a literature scan regarding zines and their definitions in the international literature, their handling of given topics and their styles. Thus, it sheds more light on this unique form of independent publication. 

1930’lu yıllardan itibaren önce hayran olunan bir konuya ilişkin yazıların yer aldığı fotokopi ile çoğaltılan bir yayın biçimi olarak ortaya çıkan fanzinler, 1970’li yıllardan itibaren içerik ve biçim açısından değişmiş ve zin adını almışlardır. Fotokopi ile çoğaltılarak genellikle yazarın ya da yazar grubunun düşüncelerini yansıttığı, amacı yüksek tiraja ulaşmak değil, ortak düşünceye sahip bireylere ulaşmak olan zinler, gerek A.B.D.’de gerekse Avrupa’da yıllar içinde yaygınlaşmış ve Punk ya da Riot Grrrl Hareketleri gibi toplumsal hareketlerin en çok kullandıkları yayın aracına dönüşmüşlerdir. Bu artan görünürlüğü ve etkisi yüzünden de zinler dikkat çekmiş ve incelenmeye başlanmışlardır. Uluslararası alan yazınında zinler hakkında çok sayıda çalışma bulunmasına karşın ulusal alanyazınında konu ile ilgili az sayıda çalışma mevcuttur1 . Türkiye’de nitelik ve nicelik açısından çeşitlilik arz etmesine rağmen fanzin ya da zin ile ilgili akademik çalışmaların azlığı göze çarpmış 2 , bu çerçevede de uluslararası alanda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi Türkiye’de yapılabilecek olası çalışmalara yol göstermesi açısından önemli görülmüştür. Bu amaçla, yapılacak alanyazın taraması ile uluslararası alanyazınında konu ile ilgili çalışmalar incelenerek konuya ilişkin yaklaşımlar, tanımlar açıklanmaya çalışılacak, güncel kullanımları konusunda tartışma yürütülecektir. Konu ile ilgili alanyazın çalışması zinlere ilişkin kuramsal/kavramsal çerçevenin ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir. Çalışma, zinler konusunda alanyazın taraması niteliğindedir ve uluslararası alanyazınında zinlerin tanımlanma biçimleri, değerlendirme süreçleri üzerine odaklanmaktadır. Böylece ulusal alanyazın için yeni ve özgün olan bu bağımsız yayın biçimine açıklık kazandırılması amaçlanmaktadır.