BOWEL MANAGEMENT PROGRAM (BMP) IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL CONSTIPATION: PRELIMINARY RESULTS


Divarcı E. , Dökümcü Ü. Z. , Çelik A. , Ergün M. O. , Özok M. G.

23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019, pp.822-823

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.822-823

Abstract

Aim of the study: In this study, we aimed to report preliminary results of patients with

functional constipation treated by our bowel management program (BMP).

Methods: We retrospectively analysed the medical records of children who treated in our

clinic between January- June 2019. Bowel management program consisted of initial rectal

enemas to evacuate colon and continues with laxative administration which controlled by

serial radiological imaging studies. Clinical features and treatment outcome of constipation

and fecal incontinence were analysed.

Results: 41 patients (21F, 20 M) with a median age of 6.2±4.8 years (6 months-17 years)

were treated by BMP. 25 patients (61%) were necessiated frequent rectal enemas for

defecation. 27 patients (66%) underwent previous unsuccesfull treatment interventions before

admission. Constipation was started since infancy in 13 patients (31%). 16 patients (44%) had

fecal incontinence during admission. Four patients (10%) had growth retardation and four

patients (10%) had behavioral problems. BMP was started with rectal enemas to evacuate

colon in 32 patients (78%) due to moderate or severe fecal impaction. Laxative treatment was

started in all patients after evacuation of colon (polietilen glicol, senna based laxatives).

Regular defecation was achieved in 29 patients (71%) under laxative treatment without rectal

enemas. In nine patients (22%) occasional rectal enemas were necessary. Three patients (7%)

do not respond BMP and required frequent rectal enemas. Fecal incontinence was resolved in

six of 16 patients (37.5%). In six patients intermittent fecal incontinence was continued

(37.5). Daily incontinence was continued four of 16 patients (25%).

Discussion: Higher success rates could be achieved with BMP in patients with functional

constipation.

In this success, providing holistic consultancy services to the patient through teamwork,

verbal and applied patient education, frequent follow-up and access to consultant nurse by

phone play an important role.

Amaç: Bu çalıĢmada fonksiyonel konstipasyon tedavisinde uygulanan bağırsak yönetim

programının (BYP) erken dönem sonuçlarının sunulması amaçlandı.

Yöntem: Kliniğimizde Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında tedavi edilen hastaların kayıtları

geriye dönük olarak incelendi. BYP‟de öncelikle direkt karın grafisi ile fekal impaksiyon

derecesi belirlendikten sonra, gereken hastalarda rektal lavman uygulandı. Sonrasında

baĢlanan laksatif tedavisinde, kolonun boĢaltıldığı direkt karın grafileri ile kontrol edilerek

ilaç dozu düzenlendi. Klinik özellikler, konstipasyon ve fekal inkontinansta tedavi sonuçları

irdelendi.

Bulgular: Fonksiyonel konstipasyon nedeniyle tedavi edilen 41 hastanın (21 K, 20 E) yaĢ

ortalaması 6,2±4,8 yaĢtı (6 ay-17 yaĢ). BaĢvuru sırasında hastaların %61‟inde (25 hasta)

defekasyon için aralıklı rektal lavman yapılması gerekmekteydi. Hastaların %66‟sında (27

hasta) kliniğimize baĢvuru öncesi baĢarısız tedavi giriĢimleri uygulanmıĢtı. Konstipasyon,

hastaların %31‟inde (13 hasta) bebekliğinden beri devam etmekteydi. BaĢvuru sırasında

hastaların %44‟ünde (16 hasta) fekal inkontinans mevcuttu. Hastaların %10‟unda (4 hasta)

geliĢim geriliği, %10‟unda (4 hasta) çeĢitli davranıĢsal sorunlar mevcuttu. BYP‟de fekal

impaksiyon derecesi orta veya ağır olan 32 hastada (%78) tedavinin ilk aĢaması olan rektal

lavmanlarla kolonun boĢaltılması gerekti. Tüm hastalarda kolon temizliği sağlandıktan sonra

laksatif tedavisi baĢlandı (polietilen glikol veya sennozid A+B). Tedavi sonrası hastaların

%71‟inde (29 hasta) rektal lavmana ihtiyaç kalmadan düzenli dıĢkı çıkıĢı elde edildi. 9

hastada (%22) aralıklı rektal lavman yapılması gerekmekte iken 3 hastada (%7) sıklıkla

yapılan rektal lavman ve düzenli laksatif kullanımına rağmen konstipasyon devam etti. Fekal

inkontinans tuvalet eğitimi almıĢ olan 36 hastada tedavi sonrası değerlendirildi. BYP öncesi

inkontinan olan 16 hastanın altısında inkontinans (%37,5) tamamen düzeldi. Altı hastada

(%37,5) aralıklı inkontinans devam etmekte iken dört hasta (%25) her gün kaçırmaya devam

etti.

Sonuç: Fonksiyonel konstipasyonda bağırsak yönetim programı (BYP) ile yüksek oranlarda

tedavi baĢarısı sağlanabilmektedir. Bu baĢarı da ekip çalıĢması ile hastaya bütüncül

danıĢmanlık hizmeti verilmesi, sözel ve uygulamalı hasta eğitimlerinin yapılması, sık takip ve

telefonla danıĢman hemĢireye ulaĢma imkanı önemli rol oynamaktadır.