Risk assessment of Organophosphate Pesticide Exposure on Greenhouse Workers in Menderes Region,Develi Village


Sayım F. , Karabay Yavaşoğlu N. Ü.

Journal of Medical Sciences, vol.24, no.1, pp.6-11, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2004
  • Title of Journal : Journal of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.6-11

Abstract

BSTRACT
Objective: Plasma cholinesterase (PChE) activities are widely used to determine the rate of exposure to organophosphate (OP) pesticides. The aim of our study was to determine the existence of any symptomatic and biochemical effects of OP pesticide exposure during pesticide application in workers. Material and Methods: Blood samples were collected from 53 male greenhouse workers exposed to pesticides for 2-30 years in Develi Village. PChE levels were determined spectrophotometrically and chromatographic analysis were carried out on (gas chromatography/nitrogen phosphorus detector) (GC/NPD) for residue analysis. Results: A decrease in PChE levels was observed (mean ± SD; 878 ± 90.2 nmol/min/mL plasma) when compared to control (mean±SD; 1706 ± 102.4 nmol/min/mL plasma). Symptoms were nausea, eye irritation and ophthalmia, headache, fatigue and anorexia, skin disease, coughing, gasping for breath and asthma, dizziness and coma. No organophosphate pesticide residue was detected in blood specimens of the workers. Conclusion: Significant inhibition of PChE activity and clinical symptoms were observed in the workers, indicating a potential toxicological hazard from OP pesticide exposure.

Keywords: Organophosphate insecticide, worker, plasma cholinesterase activity, residue analysis

ÖZET
Amaç: Plazma kolinesteraz aktivitesi, organofosforlu pestisitlere maruz kalma oranının belirlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı, işçilerde pestisit uygulaması esnasında oluşan organofosforlu pestisit maruziyetinin bazı semptomatik ve biyokimyasal etkilerinin varlığını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Develi Köy'de 2-30 yıl boyunca pestisitlere maruz kalan 53 erkek sera işçisinden kan örnekleri toplanmıştır. Plazma kolinesteraz seviyesi spektrofotometrik olarak belirlenmiş ve kalıntı analizi için kromatografik analizlerde HP GC/NPD (Hewlett Packard, Gaz Kromatografisi/Nitrojen Fosfor Detektör) kullanılmıştır. Bulgular: Plazma kolinesteraz seviyelerinde (ort±SD; 878±90.2 nmol/dak/mL plazma) kontrole göre (ort±SD; 1706±102.4 nmol/dak/mL plazma) bir azalma gözlenmiştir. Semptomlar, mide bulantısı, göz irritasyonu ve oftalmi, baş ağrısı, bitkinlik ve anoreksi, cilt hastalıkları, öksürük, güçlükle soluk alma ve astım, başdönmesi ve komadır. İşçilerin kan örneklerinde hiç bir organofosforlu pestisit kalıntısı tespit edilememiştir. Sonuç: Organofosforlu pestisit maruziyetinin potansiyel toksikolojik zararının göstergesi olarak işçilerde, plazma kolinesteraz aktivitesinin inhibisyonu ve klinik semptomlarda artış gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Organofosforlu insektisit, işçi, plazma kolinesteraz aktivitesi, kalıntı analizi