THORACOSCOPIC TOTAL EXCISION OF THORACOABDOMINAL NEUROBLASTOMA


Dökümcü Ü. Z. , Çelik A. , Olgun H. N. , Özcan C.

37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019, pp.304-305

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.304-305

Abstract

Introduction: Total excision of the primary tumor is critical in the treatment of neuroblastoma.

Generally wide abdomincal or thoracoabdominal incisions are preferred for thoracoabdominal

tumors extending from posterior mediasten to retroperitoneum. This the first study in English

literature to present thoracoscopic excision of an thoracoabdominal neuroblastoma.

Case: A five-year old boy who suffered from abdominal pain for 7-8 months was admitted to

another center. Investigations revealed a lobulated paravertebral 8x3x2 cm mass located in the

posterior medastinum exending to retroperitoneum (9th thoracal - 2nd lumbar vertebrae). It

encased aorta 50% and deplaced vena cava inferior anteriorly. The diagnosis was grade IV

poorly differentiated neuroblastoma with low mitosis-karyorrheksis index (high risk group)

due to multiple bone and bone marrow metastasis. He received a neoadjuvant chemotherapy

according to TPOG 2009 protocol and was refferred to our clinic for local surgical controlof

the primary site. An inital thoracoscopic approach was planned. A right thoracoscopic total

excision was achieved. The caudal end of the dissection was confirmed by intraoperative

flouroscopy. He was discharged without complication on 4th PO day. Follow-up is 3 months

without residual mass.

Conclusion: Thoracoscopic excision of thoracoabdominal neurogenic tumors down to third

lumbar vertebrae may be possible, safe and efficient in selected patients.

GiriĢ: Nöroblastom tedavisinde primer tümörün total eksizyonu önemli bir yer tutar. Posterior

mediastenden retroperitona uzanan torakoabdominal tümörlerin eksizyonu için genel tercihler

geniĢ abdominal veya torakoabdominal insizyonlardır. Bu çalıĢmada Ġngilizce literatürdeki ilk

torakoskopik torakoabdominal nöroblastom eksizyonunun sunulması amaçlanmıĢtır.

Olgu: BeĢ yaĢında, 7-8 aydır devam eden karın ağrısı yakınmasıyla baĢka bir Ģehirde yapılan

tetkiklerinde posterior mediastenden retroperitona uzanan (9. torakal - 2. lomber vertebra),

sağ paravertebral alanda, aortu %50 oranında saran, vena kava inferior anteriora deplase eden

8x3x2 cm boyutlarında lobule kitle saptanmıĢ. Biyokimyasal ve histopatolojik

değerlendirmede az diferansiye, düĢük mitokaryotik indeksli nöroblastom saptanan olgu,

birden çok kemik ve kemik iliği tutulumunun da bulunması nedeniyle Evre IV yüksek risk

grubu nöroblastom tanısıyla TPOG 2009 protokolüne uygun kemoterapi (A9-A11) almıĢ.

Neoadjuvan tedavi sonrası geciktirilmiĢ primer eksizyon amacıyla kliniğimize refere edilen

olgunun kontrol görüntülemesinde kitle boyutlarında minor azalma saptandı. Primer bölge

eksizyonu için öncelikli olarak torakstan yaklaĢım ardından gerekirse batın eksplorasyonu

planlandı. Olguya sağ torakoskopik parsiyel akciğer eksizyonu ile birlikte total kitle

eksizyonu uygulandı. Diseksiyon alt sınırı intraoperatif floroskopik kontrol ile doğrulandı.

Komplikasyonsuz 4. gün taburcu edilen olgunun tedavisi halen postoperatif 3. ayında rezidü

kitlesiz olarak devam etmektedir.

Sonuç: Torakoabdominal yerleĢimli nörojenik tümörlerin eksizyonu seçilmiĢ olgularda

torakoskopik yaklaĢımla 3. lomber vertebra seviyesine dek etkin ve güvenli bir Ģekilde

uygulanabilir.