Images of the “Orient” in Soviet Propaganda Posters


Akan M.

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.77-102, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.77-102

Abstract

The propaganda activities, which played an important role in the 20th century, have been used very effectively for the deployment of new system, which was established in Russia with the October Revolution of 1917. This article examines the Oriental identities of some posters that the Soviet Union used in its domestic propaganda activities in the “eastern” geographical sphere; within that process of incorporating they’re the new order. Propaganda posters were used as a socio-cultural, economic and political means of communication by societies and may show some changes simultaneously with historical and current events. The eastern images of the Soviet Propaganda posters also have an ideological continuity, even if it is handled in different forms and purposes by the evolution of the system in the historical process. These posters have made the Idil-Ural, Crimean, Caucasian, Siberian and Central Asian peoples to have a very functional and important place in the Soviet system as a means of raising awareness of anti-system capitalism, fascism, and bigotry.

20. yüzyılda önemli bir rol oynayan propaganda faaliyetleri, 1917 Ekim Devrimi ile Rusya’da kurulmak istenen yeni sistemin yerleştirilmesi için de son derece etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu makalede, Sovyetler Birliği’nin “Doğu” coğrafyasındaki toplumları, yeni düzene dâhil etme süreci içerisinde uyguladığı iç propaganda faaliyetlerinde kullandığı bazı afişlerdeki Doğulu imgeler incelenmiştir. Toplumların sosyo-kültürel, ekonomik ve politik iletişim araçları olarak kullanılan propaganda afişleri, tarihsel ve güncel olaylar ile eş zamanlı olarak bazı değişiklikler gösterebilir. Sovyet Propaganda afişlerindeki Doğu imgesi de, tarihsel süreç içerisinde sistemin evrilmesi ile farklı biçimlerde ve amaçlarda ele alınsa da ideolojik anlamda bir süreklilik göstermiştir. Bu afişler, Sovyet sistemi içerisinde İdil-Ural, Kırım, Kafkasya, Sibirya ve Orta Asya halklarını sistem karşıtı kapitalizm, faşizm ve bağnaz inanç sistemleri karşısında bilinçlendirme aracı olarak oldukça fonksiyonel ve önemli bir yer edinmiştir.