Nursing Care Perception and Satisfaction Levels of Surgical Patients


Creative Commons License

Özşaker E. , Sevilmiş H., Özcan Y., Samast M.

Journal of Contemporary Medicine, vol.11, no.2, pp.152-159, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.16899/jcm.711131
  • Title of Journal : Journal of Contemporary Medicine
  • Page Numbers: pp.152-159

Abstract

Objective: This study was conducted to examine the Nursing Care Perception and Satisfaction Levels of Surgical Patients. Material and Method: The sample of this descriptive and crosssectional study consisted of 300 patients aged 18 and over, who accepted to participate in the study, who were hospitalized at a university hospital surgical clinics between 17 December 2018 and 15 March 2019. Data were collected with the “Patient Information Form” created by the researchers, and “Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale” and “The Scale of Patient Perception of Hospital Experience With Nursing”. Percentage, mean, t test, analysis of variance, and Pearson’s correlation analysis were used to evaluate the data. Results: Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale mean score of the surgical patients was 79.86±19.31 and the mean score of The Scale of Patient Perception of Hospital Experience With Nursing was 68.03±9.87. It was found that there was a statistically significant relationship between the score of Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale and the score of The Scale of Patient Perception of Hospital Experience With Nursing (r =0.665; p =0.001). A statistically significant difference was found between the average point of Newcastle Satisfaction with Nursing Care Scale and education level, chronic illness, type of hospitalization, number of patients in the room (p <0.05). Conclusion: It was found that surgical patients' perception level of nursing care and satisfaction levels with nursing care were high. It was found that patients' perception of nursing care positively affected the nursing care satisfaction level of patients

Amaç: Bu çalışma, cerrahi hastalarının hemşirelik bakımını algılayışını ve memnuniyet düzeylerini incelemek amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki bu çalışmanın örneklemini, 17 Aralık 2018- 15 Mart 2019 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin cerrahi kliniklerinde yatan, araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş ve üzeri, iletişim kurabilen 300 hasta oluşturdu. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Hasta Bilgi Formu” ve “Newcastle Hemşirelik Memnuniyet Ölçeği”, “Hastaların Hemşirelik Bakımın Algılayış Ölçeği (HHBAÖ)” kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Student t testi, varyans analizi ve Pearson’s Korelasyon analizi kullanıldı Bulgular: Cerrahi kliniklerde yatan hastaların; hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalaması 79,86±19,31 ve hemşirelik bakımını algılayışı puan ortalaması 68,03±9,87 olarak bulundu. Hastaların Newcastle hemşirelik bakımından memnuniyet ölçeği toplam puan ortalaması ile hemşirelik bakımını algılayışı ölçeği toplam puan ortalaması arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (r=0,665; p=0,001). Eğitim düzeyi, kronik hastalık durumu, hastaneye yatış şekli, odada bulunan hasta sayısı ile hemşirelik bakımından memnuniyet puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulundu (p<0,05). Sonuç: Cerrahi hastalarının hemşirelik bakımını algılama düzeylerinin ve hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu bulundu. Hastaların hemşirelik bakımına ilişkin algılarının, hemşirelik bakımından memnuniyet düzeylerini olumlu etkilediği belirlendi.