Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi Konusunda Ameliyathane Ekibinin Düşüncelerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Özkan D., Yavuz Van Giersbergen M.

Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Güvenli Cerrahi Uygulamaları Özel Sayısı, vol.3, no.2, pp.22-28, 2016 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Güvenli Cerrahi Uygulamaları Özel Sayısı
  • Page Numbers: pp.22-28

Abstract


Amaç: Bu çalışma İzmir ilindeki Güvenli Cerrahi Kontrol Listesini kullanan Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin ameliyathanelerinde Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin uygulanması konusunda ameliyathane ekibinin düşüncelerinin incelenmesi amacıyla planlandır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma İzmir ilindeki Güvenli Cerrahi Kontrol Listesini kullanan 7 araştırma ve uygulama hastanelerinde Ocak 2012-Mayıs 2012 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmanın evrenini 370 kişi örneklemini 192 kişi oluşturdu (katılım oranı %51,8). Veriler 9 maddeden oluşan sağlık çalışanlarının tanımlayıcı bilgileri ve 40 maddeden oluşan güvenli cerrahi kontrol listesi hakkında ekibin görüşleri formları ile toplanıp SPSS 16.0 programında değerlendirildi. Araştırma kapsamındaki veriler sayı, yüzde, Man Whitney U ve Kruskal Wallis testleri ile analiz edildi. Bulgular: Güvenli cerrahi kontrol listesinin ameliyathanelerdeki kullanımına yönelik olarak meslek grupları incelendiğinde kontrol listesine en olumlu bakan ekip üyelerinin hemşire grupları olduğu görüldü. Güvenli cerrahi kontrol listesi hakkında hizmet içi eğitim alan ameliyathane ekibinin puan ortalamaları eğitim almayanlara göre daha yüksek idi. ameliyathanede çalışanların puan ortalamaları çalışma yılı az olanlarda en düşük, uzun yıllardır ameliyathanede çalışanlarda puan ortalamaları en yüksek olduğu görüldü. Sonuç: Sağlık personelinin güvenli cerrahi kontrol listesi ile ilgili görüşleri genel görüşleri olumlu ve yüksektir.