PNÖMOMEDİASTİNUM TANISI ALAN HASTALARIN ACİL SERVİS YÖNETİMİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ


Uz İ. , Akdemir Ö. , Kıyan G. S.

15.TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2019, no.53, ss.162

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.162

Özet

Özge Akdemir1, İlhan Uz1, Güçlü Selahattin Kıyan1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp A.D, izmir, Türkiye

GİRİŞ:

Pnömomediastinum, spontan ve travmatik (künt‐penetran) nedenlerine göre sınıflanan mediastinal yapılar

içinde serbest hava varlığı olarak tanımlanır. Göğüse veya boyna alınan künt veya penetran travma, mekanik

ventilasyon kaynaklı barotravma, kardiyopulmoner resüsitasyona bağlı travma, endoskopi gibi

iyatrojenik penetran travmalara bağlı olabilir. Pnömomediastinum tanısı alan hastalarda altta yatan nedenler,

varsa ek yaralanmalar ve/veya ilişkili aerodigestif yaralanmalar nedeniyle hayatı tehdit edebilir. Bu çalışmanın

amacı, pnömomediastinum ile ilgili hastaların tanısal, girişimsel işlemlerini, morbidite ve mortalitelerini

değerlendirerek acil servis yönetimini literatür eşliğinde tartışmaktır

.

YÖNTEM:

Yıllık başvuru sayısı 200.000 olan acil servisimize, 1 Eylül 2014‐ 1 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuran hasta

dosyaları incelenerek bilgisayarlı tomografi (BT) ile pnömomediastinum tanısı alan 72 hasta retrospektif

olarak değerlendirildi. Onsekiz yaş altı 7 hasta, kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası tanı alan 2 hasta

çalışmadan çıkarıldı.

BULGULAR:

Çalışmaya dahil edilen 63 ( %74.6 ’si erkek) hastanın yaş ortalaması 45.07 ± 19.07 olarak hesaplandı. Etyolojiler

incelendiğinde 51 (%81) hastanın travma, 12 (%19) hastanın travma dışı, spontan nedenlere bağlı

pnömomediastinum olduğu görüldü. %78.4’ü künt, %21.5’i penetran olan travmatik pnömomediastinumlarda

en yaygın yaralanma mekanizması motorlu taşıt kazalarıydı (% 47). Travma hastalarında travma ciddiyet skoru

ortalaması 13.7 ± 8.6 olarak hesaplandı. Aerodigestif kanal yaralanmalarının tamamına BT ile tanı konulurken,

yedisi travmatik birisi spontan nedenlere bağlı 8 (%12.6) hastada tespit edildi. Pnömomediastinum hastalarının

%23.8 ’inin acil serviste takip edilerek taburcu edildiği, minumun 1, maksimum 81 gün arasında değişmekle

birlikte toplamda hastanede geçirdikleri sürenin ortalama 11.9±16.4 olduğu görüldü. 30 günlük mortalitelerine

bakıldığında ikisi travma, beşi spontan olmak üzere hastaların 7(%11 .1)’ sinin 30 gün içerisinde öldüğü

saptanmıştır.

SONUÇ:

Acil servislerde BT çekilme oranı arttıkça , pnömomediastinum tanısında artışla sonuçlanmıştır . Travmatik

yaralanmalar, travma dışı yaralanmalara göre daha benign olabilir. BT, ciddi aerodigestif kanal yaralanması

olasılığı yüksek olan hastaları belirlemede yararlıdır ve güvenli bir şekilde gözlenebilecek hastaları ve daha fazla

değerlendirmeye ihtiyaç duyanları ayırt etmek için ilk tarama aracı olarak kullanılabilir.

ANAHTAR KELİMELER:Pnömomediastinum;Acil Servis;Bilgisayarlı tomografi