Mermer Fabrikası İşçilerinde Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Algısı Düzeyleri ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi


Durmaz S. , Sürücü E., Özvurmaz S.

Medical Sciences, vol.15, no.13, pp.81-91, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 13
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.12739/nwsa.2020.15.3.1b0092
  • Title of Journal : Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.81-91

Abstract

The aim is to determine the health literacy and health perception levels of marble factory employees; and to determine the relationship between the working and sociodemographic characteristics. This cross-sectional study was carried out on employees working in a marble factory in Isparta. The data were evaluated with Turkish Health Literacy Scale, Health Perception Scale, and a survey of sociodemographic characteristics and working conditions and also the statistical analyzes were evaluated by student t test and correlation analysis. 315 (98.4%) individuals were reached in the study. General health literacy index was 31.98±7.65, treatment and service index 33.79±7.86, and the index for disease prevention and health promotion was 31.28±8.52. Health literacy, disease prevention and health promotion sub-dimensions were found to be associated with young age, being a graduate of high school or a higher degree, and being healthy. Also, a significant relationship was found between the treatment and service sub-dimensions and young age, male gender and wellbeing. A weak positive correlation was found between health literacy and health perception (Pearson: 0.262 and p <0.001). In the study, no significant relationship was found between working conditions and health-safety services provided while there was a relationship between health literacy and sociocultural background and health perception.

Mermer fabrikası çalışanlarında sağlık okuryazarlığı, sağlık algısı düzeylerinin belirlenmesi; çalışma ve sosyodemografik özellikler arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır. Kesitsel tipteki bu çalışma Isparta’da bir mermer fabrikasında çalışanlarda yapılmıştır. Veriler, Türkiye Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği, Sağlık Algısı Ölçeği, çalışma ve tanımlayıcı özelliklerinden oluşan anketle; istatistiksel analizlerde student t testi ve korelasyon analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırmada 315 (%98.4) bireye ulaşılmıştır. Genel sağlık okuryazarlık puanı 31.98±7.65; Tedavi ve hizmet puanı 33.79±7.86; Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi puanı 31.28±8.52’dir. Sağlık okuryazarlığı ile Hastalıklardan korunma ve sağlığın geliştirilmesi alt boyutu, lise ve üzeri eğitimli olma, genç yaş, sağlıklı olma durumu; Tedavi ve hizmet alt boyutu ile genç yaş, erkek cinsiyeti ve sağlıklı olma durumu arasında ilişki anlamlıdır. Sağlık okuryazarlığı ve sağlık algısı arasında pozitif yönlü zayıf korelasyon saptanmıştır (Pearson: 0.262 ve p<0.001). Çalışmada sağlık okuryazarlığıyla sosyo-kültürel yapı ile sağlık algısı arasında ilişkili bulunurken, çalışma özellikleri ve iş sağlığı hizmetleri arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır.