OUTPATIENT FOLLOW-UP OF BURN PATIENTS COMING TO THE DEPARTMENT OF PEDIATRIC SURGERY


Dökümcü Ü. Z. , Özok M. G.

23.Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 19 October 2019, pp.846-847

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.846-847

Abstract

Introduction: Burns, skin and / or subcutaneous tissue which ıt is defined as acute damage

caused by exposure to heat, cold, electricity, chemicals and radioactive rays. However, burns

are not only localized events affecting the skin. It is a form of trauma that affects the whole

organism in a comprehensive way and has systemic physiopathological effects.

Materials and Methods: This prospective study included all burn patients admitted to the

outpatient clinic of pediatric surgery between 2018 and August 2019. These patients were

followed up with forms prepared in addition to the hospital records. In this study, age, sex,

type of burns, burn areas, degree of burns, type of dressings applied, selection of treatment

and frequency of visits to the outpatient clinic were recorded. SPPS 20.0 package program

was used for descriptive and analytical statistics.

Results: A total of 208 patients were admitted to the outpatient clinic during the study period.

59.6% of the burn patients were male. When the factors of burn are examined, 37.5% are

burnt with tea and 32.7% are hand and arm burns. 51.9% of burns are second degree and

37.0% of them are deep burns. It is the first center of the pediatric surgery department of

64.9% of the children. Diets of 70.2% of burned children continued as normal. Povidone

iodine, nitrofurantoin, sulfadiazine, aquacel Ag, hyoluronic acid-collagenase and hyoluronic

acid-agsulfadiazine were used in children's dressings. While 91.3% of the children had no

surgical intervention, 7.7% had excision and 0.5% had grafting. Scar treatment was applied to

all burned children and gel cream containing dimethicone was recommended in 24.0%. All

burned children were called to the outpatient clinic for control in the first month of the

burning.

Conclusion and Recommendations: The number of patients determined during the study

period shows that burns are still a serious problem in our country. It was seen that outpatient

burns were preferred in tertiary health care facilities. Since the treatment and care of burns

takes a long time, it is recommended that they be directed to near-distance burn treatment

centers. Close treatment centers are thought to reduce the economic and psychological burden

of families.

Giriş: Yanıklar, deri ve/ veya deri altı dokularında; sıcaklık, soğuk, elektrik, kimyasal

maddeler ve radyoaktif ıĢınlara maruz kalarak oluĢan akut hasarlanma olarak tanımlanır.

Fakat yanıklar sadece cildi etkileyen lokalize olaylar değildir. Bütün organizmayı kapsamlı

bir Ģekilde etkileyen travma Ģekli olup sistemik fizyopatolojik etkileri bulunmaktadır.

Gereç- Yöntem: Bu prospektif çalıĢma, çocuk cerrahisi anabilim dalı polikliniğine 2018-

Ağustos 2019 tarihleri arasında ayaktan baĢvuran tüm yanık hastalarını kapsamaktadır. Bu

hastalar, hastane kayıtlarına ek olarak hazırlanmıĢ formlarla takip edilmiĢtir. Bu çalıĢmada

polikliniğe baĢvuran hastaların yaĢı, cinsiyeti, yanık tipleri, yanık alanları, yanık derecesi,

uygulanan pansumanların türü ve uygulanan tedavinin seçimi ve polikliniğe gelme sıklıkları

kayıt edildi. Verilerin analizinde tanımlayıcı ve analitik istatistik için SPPS 20.0 paket

programı kullanıldı.

Bulgular: ÇalıĢma döneminde polikliniğe toplamda 208 hasta geldi. Gelen yanık hastaların

%59.6‟sı erkektir. Yanık etkenlerine bakıldığında ise %37.5‟u çay ile yanmıĢ olup %32.7‟si el

ve kol yanığıdır. Yanıkların % 51.9‟u ikinci derece olup bunların %37.0‟si derin yanıktır.

Gelen çocukların %64.9‟unun çocuk cerrahisi anabilim dalı ilk merkezidir. Yanıklı çocukların

%70.2‟sinin diyetleri normal Ģekilde devam etti. Çocukların pansuamnında povidon iyodin,

nitrofurantoin, sulfadiazin, aquacel Ag, hyolüronikasit-kollejenaz ve hyolüronikasitagsülfadiazin

kullanıldı. Çocukların %91.3‟üne cerrahi giriĢim yapılmazken %7.7‟sine

eksizyon , %0.5‟ine greftleme yapıldı. Yanıklı çocukların tümüne skar tedavisi uygulanmıĢ

olup %24.0‟unde dimetikon içerikli jel krem önerildi. Tüm yanıklı çocuklar yanma olayının

birinci ayında polikliniğe kontrole çağrıldı.

Sonuç ve Öneriler: ÇalıĢma döneminde belirlenen hasta sayısına bakılarak yanıkların

ülkemizde hala ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Ayakta tedavi edilen yanıkların da

üçüncü basamak sağlık tesislerinin tercih edildiği görüldü. Yanıkların tedavi ve bakımı uzun

süre aldığı için yakın mesafe yanık tedavi merkezlerine yönlendirilmesi önerilmektedir. Yakın

tedavi merkezleri ailelerin ekonomik ve psikolojik yükü azaltacağı düĢünülmektedir.