Investigation of Studies on Language Skills in Children With Congenital Severe to Profound Hearing Loss


Creative Commons License

Piştav Akmeşe P.

Ege Eğitim Dergisi, vol.16, no.2, pp.392-407, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 16 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Ege Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.392-407

Abstract

Hearing loss, arising congenitally or in the prelingual period, affects child’s language

development, and leads to delays of his/her social, cognitive and emotional development

fields when compared to his/her peers. As the degree of hearing loss increases, children’s

speech production and vocabulary decrease, and their reading and writing skills decline. The

children with congenital severe to profound hearing loss experience problems in different

components of language when compared to normal hearing peers. It is necessary that

language skills of these children be studied in detail for their language skills to be determined

and for intervention programs aiming at these fields to be created. In this study, it is aimed to

examine language skills which are prerequisition for academic achievement of these children

in their school life. Early period language development enables to determine cognitive process

skills and academic difficulties of the children with congenital severe to profound hearing

loss. The practice of intervention program arranged in accordance with the analysis and

results of analysis of different language fields will increase the effectiveness of intervention

and enable their future academic achievement. In addition, the objectives should be carefully

selected in the dimension of understanding and expressing the language for its different

components, and in early period syntax, semantic, vocabulary and pragmatic skills should be

more intensely promoted.

Key words: congenital severe to profound hearing loss, language development, academic

achievement

Doğuştan veya dil öncesi dönemde ortaya çıkan işitme kaybı, çocuğun dil gelişimini

etkileyerek bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında normal işiten yaşıtlarına göre

gecikmelere neden olabilmektedir. İşitme kaybının derecesi arttıkça çocukların konuşma

üretimi azalmakta, konuşma algısı, okuma-yazma becerisi ve akademik başarısı düşmektedir.

Doğuştan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan çocuklar normal işten akranlarına göre

dilin farklı bileşenlerinde sınırlılıklar yaşamaktadırlar. Bu yüzden dil becerilerin belirlenmesi

ve bu alanlara yönelik erken müdahale programlarının oluşturulması gerekmektedir. Bu

makalede çocukların okul hayatlarındaki akademik başarısı için ön koşul olan dil becerilerinin

kapsamlı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Doğuştan çift taraflı ileri ve çok ileri derecede

işitme kaybı olan çocukların erken dönem dil gelişimi çocukların bilişsel süreç becerilerini ve

akademik güçlüklerini belirlemede kolaylık sağlamaktadır. Bu çocukların farklı dil alanlarının

analizi edilmesi ve analiz sonuçlarına göre hazırlanan müdahale programının uygulanması

çocukların dil becerilerini artırarak ileri ki akademik başarılarına katkı sağlayacaktır.

Müdahale programlarında dilin farklı bileşenleri için dili anlama ve ifade etme boyutlarında

hedeflerin dikkatle seçilmesi ve erken dönemde sözdizimi, anlam bilim, sözcük dağarcığı ve

kullanım alanlarındaki becerilerinin daha yoğun olarak desteklenmesi son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Doğuştan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı, dil gelişimi,

akademik başarı gelişimini etkileyen faktörler

1