Sigara Bırakma Hizmeti Sunumunda Halk Sağlıkçının Rolü Kursu ve Katılımcı Görüşleri


Durmaz S. , Çalışkan S. A. , Ergin I., Hassoy H., Yararbaş G. , Durusoy Onmuş İ. R.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.27, ss.243-250, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 27 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED
  • Sayfa Sayıları: ss.243-250

Özet

Öz
Amaç: Bu çalışmada Sigara Bırakmaya Yönelik Hizmet Sunumunda Halk Sağlıkçının Rolü başlıklı bir kurs programının geliştirilmesi ve ilk uygulamasına ilişkin katılımcı görüşleri ile sonuçların paylaşılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kursun genel hedefleri farklı kurumlardan eğiticilerin katkısı ile belirlenmiştir. Katılımcı gereksinimleri, EÜTF Halk Sağlığı uzmanlık eğitimi öğrencilerinin görüşleri değerlendirilerek saptanmıştır. Program ardışık iki günde ve farklı eğitim yöntemleri (video gösterimi, grup tartışması, olgu tartışması, simüle hasta görüşmesi vb) kullanılarak uygulanmıştır. Katılımcıların bilgi düzeyleri kurs öncesi ve sonrası iki bilgi testi ile ölçülmüş, programın içerik ve işleyişine ilişkin görüşleri ise bir anket formu aracılığıyla alınmıştır.
Bulgular: Kurs programına 15 Üniversitenin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan 37 hekim katılmıştır. Kurs sonunda katılımcıların sigara bırakma ile ilgili bilgi puanlarının (ön test Ort.=%69,9 ± 12,0 ve son test Ort.=%81,1 ± 10,6) istatistiksel olarak anlamlı düzeyde (p<0,001) arttığı saptanmıştır. Katılımcıların kursa ilişkin beğenilerinin tüm geri bildirim başlıklarında yüksek ortalama değer aldığı saptanmıştır. Niteliksel veri analizinde; farklı kurumların sigara bırakma deneyimlerine yer verilmiş olması “kursun en veri̇mli̇-en yararlı yanı” olarak katılımcıların birinci sıklıkta dile getirdiği başlık olmuştur.
Sonuç: Kurs; multidisipliner yaklaşımla geliştirilmiştir. Katılımcıların bilgi düzeylerinde artış saptanmış ve kurs beğenileri geri bildirimlerine olumlu yansımıştır. Programın elde edilen deneyimler ve geri bildirimler dikkate alınarak geliştirilmesi ve düzenli bir eğitim etkinliği olarak sürdürülmesi planlanmaktadır.