Sıçan nöropatik ağrı modelinde nöroinflamasyonda aracı süreçler


Creative Commons License

Göksel S. , Önal A. , Şentürk R. S.

25. ULUSAL FARMAKOLOJİ KONGRESİ, Aydın, Turkey, 4 - 07 November 2019, pp.114

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.114

Abstract

Sıçan nöropatik ağrı modelinde nöroinflamasyonda aracı süreçler

Recep Selim Şentürk, Aytül Önal, Sibel Ülker

Ege Üniversitesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Son dönemde nöropatik ağrı ile ilgili çalışmalar glia hücre aktivasyonu ve nöroglial etkileşimler

üzerinde odaklanmıştır. Sinir hasarını takiben glia hücreleri, belirli şekillerde aktive olarak

nöroinflamasyonun başlangıç döneminde ve idamesinde görev alır. Bu çalışmada, glial hücre aktivasyon

basamaklarının belirli belirteçler üzerinden zamana karşı nasıl bir seyir izlediğini göstermek amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Sıçanların sağ siyatik sinirleri cerrahi ipekle gevşek bağlanarak nöropatik ağrı modeli

oluşturuldu. Operasyon sonrası 2, 7, 14, 21 ve 29. günlerde dinamik plantar esteziometre, plantar test ve

analjezimetre ile ağrı eşikleri ölçülerek sırasıyla taktil allodini, termal ve mekanik hiperaljezi değerlendirildi.

Gruplar ilgili günlerde sakrifiye edildi, çıkarılan omurilik dokusundan total protein ekstrakte edildi ve

Western blotting tekniğiyle sinyal transdüseri ve transkripsiyon aktivatörü 3 (STAT3), fosforile STAT3 ve glial

fibriler asidik protein (GFAP) ekspresyonları değerlendirildi.

BULGULAR: Nöropatik ağrılı sıçanlar kilo kaybetmedi, aksine 14., 21. ve 29. günlerde kontrol sıçanlara

benzer şekilde kilo aldı. Siyatik sinir bağlandıktan sonraki 2., 7., 14. ve 21. günlerdeki üç farklı ağrı testinde

ağrı eşiklerinde anlamlı düşüşler saptandı. Ağrı eşiğinde düşmeye, eşzamanlı olarak 2. ve 14. günlerde

belirgin bir şekilde omurilikte GFAP protein ekspresyonu artışı eşlik etti. Omurilikte STAT3 veya fosforile

STAT3 protein ekspresyonunda herhangi bir zaman diliminde istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı.

SONUÇLAR: Erişkin sıçanlarda krome katgüt kullanılarak oluşturulan nöropatik ağrı modelinde 2. günden

itibaren taktil allodini, termal ve mekanik hiperaljezi geliştiği, taktil allodini 14 gün sürerken termal ve

mekanik hiperaljezinin 21. güne kadar devam ettiği ve 29. günde tam iyileşme olduğu bildirilmektedir.

Çalışmamızda klasik nöropatik ağrı modelinden beklenen kilo kaybı ve ototominin olmaması, ağrı eşiğindeki

düşmenin ve omurilikte GFAP protein ekspresyonundaki artışın erken geri dönmesi ve STAT3 ve fosforile

STAT3 ekspresyonunda değişiklik saptanmaması siyatik sinire gevşek ipek düğüm atılarak oluşturduğumuz

modelde nöroinflamasyonun daha hafif seyrettiğini düşündürmektedir.

Bu çalışma 18-TIP-029 proje kodu ile Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon

Birimi tarafından desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Allodini, Glial hücre, Hiperaljezi, Nöropatik ağrı