Ege Üniversitesi Hastanesi Veri Tabanında Çoklu Primer Kanserlerin Analizi


Haydaroğlu A. , Sert F. , Caner A.

23. Ulusal Kanser Kogresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VERİ TABANINDA

ÇOKLU PRİMER KANSERLERİN ANALİZİ

Ayfer Haydaroğlu1, Fatma Sert2, Ayşe Caner1

1.      EÜ Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi

2.      EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD

 

Amaç: Ege Üniversitesi Hastanesi(EÜH) kanser verisi tabanında Çoklu Primer Kanser (ÇPKanser)li olguların yaş, cinsiyet, artış eğilimi ve genel sağ kalım(GSK) özellikleri üzerinde durmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: EÜH’de EÜKAM tarafından CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilen kanser verileri Dünya Sağlık Örgütü ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. ÇPKanserde; görülen primer kanser sayıları, ilk kanserin tanı yaşı ve cinsiyeti, ilk kanserle arada geçen zaman, hangi kanserlerin bir arada görüldüğü, yıllara göre artış durumu dikkate alınmıştır. İstatistik analizlerde Kikare, General Linear Model(GLM), Kaplan Meier sağkalım analizleri uygulanmıştır. Kaplan Meier Sağkalım analizinde Log Rank (Mantel-Cox), Breslow (Generalized Wilcoxon) ve Tarone-Ware istatistikleri kullanılmış, istatistik analizlerde p <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

 

Bulgular: EÜ Hastanesi veri tabanındaki 117139 kanser olgumuzun 5796’unda birden çok kanser(%4.95) saptanmıştır (Resim 1). Olguların cinsiyete, primer kanser sayısına ve topoğrafiye  göre dağılımları Resim 2a ve b’de görülmektedir. ÇPKanser görülüşü erkeklerde daha belirgindir (Ki_kare=211,618 p<0,0001). İlk primer yaş grubuna göre ÇPKanser erkeklerde 60-69 yaşlarda, kadınlarda ise 50-59 yaşlarda daha çok görülmektedir (Ki_kare=211,618 p<0,0001) (Resim 3/a). ÇPKanserde yıllara göre bir artış saptanmıştır (Resim 3/b) (Tanı tarihi F=4,486 P<0,0001 Topografi F=0,735 P=0,820). Her iki cinste en sık görülen GİS kanserlerinde ÇPKanserler genellikle yine GİS le ilgili olmakta, bunu ürogenital sistem kanserleri izlemektedir. Erkeklerin en sık görülen kanseri olan Akciğer kanseri ile beraber görülen ÇPKanserlerin başında diğer solunum sistemi kanserleri gelmekte, bu grubu mesane kanserleri izlemektedir. Kadınların en sık görülen kanseri meme kanserini izleyen ÇPKanserler endometrium ve over kanseridir. Radyoterapi alan (Ki-kare=551,811 p<0,0001) ve kemoterapi alan (Ki-kare=749,895 p<0,0001) olgularda almayan olgulara göre ÇP kanserler daha fazla gelişmiştir. ÇPKanserlerde GSK tek primer kanserlilere göre daha kötüdür ve çoklu kanser sayısı arttıkça GSK lar daha kötü olmaktadır (Ki kare=81,136; p<0.001) (Resim 4/a ve b)

 

Sonuç: EÜ Hastanesi veri tabanındaki 117139 kanser olgumuzun 5796’unda birden çok kanser(%4.95) saptanmış olup ilk primer yaş grubuna göre ÇPKanser erkeklerde 60-69 yaşlarda, kadınlarda ise 50-59 yaşlarda daha çok görülmektedir. Bizim serimizde ÇPKanserde yıllara göre bir artış saptanmaktadır. Radyoterapi alan ve kemoterapi alan olgularda almayan olgulara göre ÇPKanser daha fazla gelişmektedir. Primer GİS kanserleri sonrası ürogenital sistem kanserler, Akciğer kanseri sonrası diğer solunum sistemi kanserleri ve mesane kanserleri, meme kanseri sonrası endometrium ve over kanserleri izleyen ÇPKanserler olarak dikkati çekmiştir. Çoklu primer kanserlerde GSK tekli olanlara göre daha kötüdür ve çoklu kanser sayısı arttıkça GSK’lar daha kötü olmaktadır.