Yazı ve Grafik Tasarım


Gürel E.

Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri, Başok, N. , Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-27, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları
  • Basıldığı Şehir: Erzurum
  • Sayfa Sayıları: ss.1-27
  • Editörler: Başok, N. , Editör

Özet

Görsel iletişim; görme ve algılama yetisinden yararlanarak duygu, düşünce ve bilgi alışverişi sağlayan bir süreçtir. İmgelerin ve görsel kültürün egemenliğinde şekillenen yeni dünya düzeninde, görsel iletişim her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Yazı ve grafik tasarım, görsel iletişimin en temel uygulama biçimlerindendir. Her yerde ve her ortamda karşımıza çıkan iki olgu, halkla ilişkiler mesleği açısından da oldukça büyük önem arz etmektedir. Algı ve iknaya dayalı bir disiplin olan halkla ilişkiler gerçekleştirdiği faaliyetlerde yazıyı ve grafik tasarımı ustalıkla kullanmak durumundadır.

İnsan, başlangıçtan günümüze kendini ifade etme arzusu içinde olmuştur. Yazı, insanın bu arzusuna hizmet eden etkili bir iletişim aracıdır. Tarihin başlangıcı kabul edilen yazı; insanın düşündüklerini, hissettiklerini ya da ifade etmek istediklerini somutlaştırarak açıkça dile getirebilmesini olanaklı kılan gösterge ve simgeler bütünüdür. Yazı, tarihsel süreç içerisinde insanla birlikte yol almış ve evrinerek var olmaya devam etmiştir.

Yazının taş ve kil tabletler üzerinde başlayan, papirüs ve parşömen üzerinde devam eden yolculuğu, kağıt ve matbaa ile hızlanmıştır. Gelişen teknolojiyi, yazının çoğaltılmasına ilişkin yöntemleri çeşitlendirmiş ve yazının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Uçup gitmeye, unutulmaya mahkum duygu, düşünce ve bilgiler; yazı aracılığıyla kayıt altına alınmış, belleğin yükü hafifletilmiş, kültür kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Öyle ki günümüz uygarlığı yazı üzerine kurulmuş ve tüm kültürel birikimini yazıya aktarmıştır.

Yazı, sesin işaretlerle oluşturulmuş ve dizgilere dönüştürülmüş halidir. Yazı, işlevsel olduğu kadar, görsel ve estetik bir imge olmuştur. Yazının tarihsel serüveni incelendiğinde, içerik ve biçimin hep iç içe olduğu görülebilmektedir. Diğer bir ifadeyle yazı ve grafik, birlikte var olan ve birbirini bütünleyen iki kavramdır. Yazı, daha okunaklı ve daha etkileyici olabilmek için grafik tasarıma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle de yazı ve yazı ile bağlantılı içeriğin bir sistem içinde boyutlandırılması, düzenlenmesi ve basılı hale getirilmesi anlamına gelen grafik tasarım, görece önem arz eden bir alan olarak dikkat çekmektedir.