primer hiperaldosteronizm subtiplendirilmesinde adrenal venöz örnekleme tekniği ve tek merkez sonuçlarımız


Creative Commons License

Dolar S. , Yıldırım Şimşir I. , Şarer Yürekli B. P. , Soyaltın U. E. , Saygılı L. F.

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Primer hiperaldosteronizm, adrenal glandın korteks kısmından aşırı aldosteron salgılanması sonucu olarak ortaya çıkan hipertansiyon, elektrolit imbalansı (sodyum retansiyonu, potasyum sekresyonunda artış) ve plazma renin aktivitesinde baskılanma ile karakterize hastalık spekturumudur. Günümüzde daha etkin tanı metodlarının kullanılması ile hipertansif populasyon içerisindeki insidansında yıllar içinde artış görülmektedir. Daha önceki çalışmalar göstermiştir ki primer hiperaldosteronizme sahip hastalarda esansiyel hipertansiyon olarak kabul edilen gruba göre kardiyak ve renal morbidite oranları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu nedenle primer hiperaldosteronizm tanısı koymak ve doğru subtiplendirmeyi yapmak hastalık yönetimi açısından büyük öneme sahiptir. Primer hiperaldosteronizm vakalarının büyük bir kısmını bilateral adrenal hiperplazi ve aldosteron üreten adenom oluşturmaktadır. Bu iki durumu birbirinden ayırt etmek amacıyla günümüzde bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve adrenal venöz örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır. Adrenal venöz örneklemenin sensitivite ve spesifitesi diğer görüntülemele yöntemlerine göre daha yüksek olup deneyimli merkezler tarafından primer aldosteronizm subtiplendirmesinde altın standart test olarak kabul edilmektedir. Biz bu çalışmamızda merkezimizde primer hiperaldosteronizm tanısı almış ve adrenal venöz örnekleme ile subtiplendirme yapılmış olan toplam 10 hastanın sonuçları üzerinden literatür taraması ile bu tanı metodunun referans aralıkları ve uygulama yöntemlerini değerlendirmeyi amaçladık.