Kurum Kültürü Çalışmalarında Hizmetkar Liderlik Anlayışı ile Değer Yaratmak


Creative Commons License

Ker Dincer M. , Bitirim Okmeydan S.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.61-72, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2007
  • Dergi Adı: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.61-72

Özet

Tüm dünyayı etkileyen küreselleşme olgusu, her alanda faaliyet gösteren işletmeleri de değişim fenomeni ile karşı karşıya bırakmıştır. Bugün tüm işletmeler için geçerli olan tek soru, var olan insan kaynağının işletme çatısı altında ortak değerler etrafında nasıl toplanacağı ve her biri birbirinden farklı özelliklere sahip olan insan kaynağının kurumsal verimliliğe hangi yollarla ve nasıl katkıda bulunacağı üzerine şekillenmektedir. Bu nedenle, kurum kültürünün en baştan ya da yeniden inşa edilmesinde ve korunup pekiştirilmesinde liderler stratejik önem taşımaktadır. Günümüzde, tüm liderlik becerilerini kapsayan ancak standart liderlik anlayışının daha da ötesine geçerek, 'önce insan' ve 'hizmet odaklılık' felsefesini temel alan hizmetkar liderlik ekolü ortaya çıkmıştır. Bu felsefe içinde hizmetkar liderler, sahip oldukları iletişim becerileri ile 'yapılan işe ruhunu koyma' anlayışını kurum kültürü haline getirerek kendi takipçilerini yaratmakta ve böylece kurum kültürünün hizmetkar liderlik ilkeleri doğrultusunda pekiştirilip korun-masını sağlamaktadırlar. Bu çalışmada, hizmetkar liderlik ve kurum kültürü anlayışı pozitivist kuramdan irdelenmekte, güçlü ve rekabet üstünlüğüne sahip kurum kültürlerinin oluşturulması ve korunmasında hizmetkar liderlerin önemi, literatür araştırması dahilinde tartışılmaktadır. Anahtar kelimeler: Kurum kültürü, hizmetkar liderlik, hizmetkar liderler.
Abstract :Raising The Value of Organizational Culture Studies With Servant-Leadership Understanding The globalization fact that affect the whole world, also made enterprises of any kind to face change phenomena. Today, the most commonly shared question for all enterprises is that; how human resources can be united under common values shared by the enterprise and how these unique personality types of human resources can contribute to the organization's overall wealth and also how these can be achieved. Hence, in every step of organizational culture, leadership has strategic value and, a new philosophy that values 'first comes human' and 'focus on service' understanding of servant-leadership style going far beyond traditional leadership studies. Servant-leaders create 'putting souls into work' understanding and by this way organizational culture is intensified and preserved according to servant-leadership principles. In this paper, the servant-leadership and organizational culture understanding are studied from pozitivist theory and also servant-leadership's importance on creating organizational culture to constitute competition superiority among enterprises is discussed within the literature research. Key words: Organizational culture, servant-leadership, servant-leaders