Comparison of Educational Inspector and Educational Inspection of Member Countries of the Standing International Conference of Inspectorates (SICI)


Creative Commons License

Toprakcı E. , Yüce B.

VIII th International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 7 - 10 July 2021, pp.190-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Aksaray
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.190-215

Abstract

Purpose: Even if many steps are taken to make educational inspection more contemporary, there are many problems about educational inspectors and the inspection process. Making comparative analysis by looking global may give helpful solutions to these problems. Hence, the purpose of this study is to compare educational inspectors and inspection processes of the member countries of The Standing International Conference of Inspectorates(SICI) to have a broad perspective about educational inspection. Method: The study has been designed as document review from qualitative research designs. The data was collected from the 2018 profile reports of 18 countries available on the website of The Standing International Conference of Inspectorates (SICI). Collected data was subjected to descriptive and content analysis. Findings: When the results were examined, it emerged that the educational inspections and inspection process of countries show similarity. Beside these similarities, there are some differences between countries in terms of grading system, the process of after inspection and the purpose of inspection. If the results are examined in the context of literature it has been observed that the results are consistent with literature, also. Implications for Research and Practice: Increasing the number of inspectors or giving priority to schools with low achievement for inspection, distribution of tasks of inspectors with regional administration are some suggestions towards the results of the study. Also, incorporating countries from other continents into this study may be useful to gain an international point of view about educational inspectors and inspection

Problem Durumu ve Amaç: Eğitim denetimi hizmetlerine çağdaş nitelik kazandırma amacıyla birçok adımlar atılmasına rağmen eğitim denetimi süreci ve eğitim denetmenleri ile ilgili sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlara küresel perspektiften bakarak karşılaştırmalı analizler yapmak eğitim denetimi sorunları için faydalı bilgiler sunacaktır. Bu araştırmanın amacı da Uluslararası Denetim Kurulları Örgütü’ne üye ülkelerin eğitim denetmeni ve denetim süreçlerini karşılaştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın problemine uygun olarak nitel araştırma temelinde belge (doküman) inceleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleriyle çözümlenmiştir. Araştırmanın veri kaynaklarını, Uluslararası Denetim Kurulları Örgütü (UDKÖ) web sitesinde yer alan 18 ülkenin 2018 yılına ait eğitim denetmenleri ve denetim süreçleri ile ilgili ülke profil raporları oluşturmaktadır. Bulgular: Araştırma bulguları; ülkelerin eğitim denetmenlerinin ve denetim süreçlerinin çoğunlukla benzerlik gösterdiğini açığa çıkarmıştır. Bunun yanında; puanlama sistemi, eğitim denetimi sonrası yapılanlar ve eğitim denetimi amacı açısından ise ülkeler arasında bazı farklılıkların olduğu görülmüştür. İleriye Dönük Araştırma ve Uygulama için Öneriler: Denetmen sayılarının arttırılması veya başarısı düşük olan okulların denetimine öncelik verilmesi, denetmenlerin iş yüklerinin yerel yöneticiler ile paylaşılması araştırma sonuçlarına yönelik önerilerden bazılarıdır. Ayrıca, eğitim denetimi ve eğitim denetmenlerine dair kıtalararası derinlemesine bakış açısı kazanmak için diğer kıta ülkelerinin de araştırmaya dahil edilerek karşılaştırmaların yapılması faydalı olacaktır.