Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı; On Yıllık Değerlendirme


Creative Commons License

Ulusan Ö., Zorbozan O. , Yetişmiş K., Töz S. , Ünver A. G. , Turgay N.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, cilt.49, ss.86-91, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 49 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.5222/tmcd.2019.086
  • Dergi Adı: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.86-91

Özet

Amaç: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Direkt Tanı Laboratuvarı’na başvuran hastaların dışkı parazitolojik inceleme sonuçları geriye dönük değerlendirilerek parazit dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Dışkıda parazit incelemesi için örnek gönderilen hastalarda; selofan bant değerlendirilmiş, dışkı örneği salin-lugol yöntemiyle incelenmiş, etil asetat çöktürme, modifiye Kinyoun asit-fast ve trikrom boyama yöntemleri uygulanmıştır. Çalışmamızda Ocak 2008 - Aralık 2017 tarihleri arasında laboratuvarımıza başvuran hastaların dışkı parazitolojik inceleme sonuçları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Bu sürede başvuran 58.669 hastanın %18,3’ünün dışkısında en az bir parazit saptanmıştır. En yüksek oranda saptanan bağırsak paraziti Blastocystis spp.’dir (%39.8). Takiben sıklık sırasına göre %37.4 Cryptosporidium spp., %7.7 Cyclospora spp., %4.6 Enterobius vermicularis, %3.9 Giardia intestinalis, %2.8 Entamoeba coli ve %1.8 Entamoeba histolytica/ dispar saptanmıştır.

Sonuç: Parazit pozitifliğinin 2010-2014 yılları arasında daha yüksek seyredip sonraki yıllarda kademeli olarak azaldığı saptanmıştır. Parazit saptama yüzdesindeki dalgalanmanın nedenleri, nüfus artışı ile İzmir ve çevresinin uluslararası nüfus hareketliliğinin güzergahı üzerinde yer alması olabilir. Sonuçlarımıza göre, 2011-2013 yılları arasında özellikle Cryptosporidium spp. yüksek bulunmuştur. Cryptosporidium spp. klorlamaya dirençli bir parazit olup, dezenfeksiyonunda ilave işlemlere gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca Cryptosporidium spp. yüksekliğinin bir nedeni de 2009-2010 yılları arasındaki yağış miktarındaki fazlalık olabilir. Türkiye’de intestinal parazitlerle ilgili veriler daha çok bölgesel çalışmalardan kaynaklanmakta ve ulusal düzeyde yapılacak sürveyans çalışmalarına gereksinim duymaktadır.

Objective: The aim of the study was to retrospectively evaluate the parasitological examination results of the patients who applied to Ege University Medical Faculty Parasitology Direct Diagnosis Laboratory.
Method: In patients from whom samples were collected for parasitic examination in feces; cellophane (Scotch) tape preparations were evaluated; and stool samples were examined by native- lugol, ethyl acetate precipitation, modified Kinyoun acid-fast and trichrome staining methods. In our study, fecal parasitological examination results of the patients admitted to our laboratory between January 2008 and December 2017 were evaluated.

Results: At least one parasite was found in the feces of 18,3% of 58.669 patients. Most frequently detected parasite was Blastocystis spp. (39.8%). Other parasites detected in decreasing order of frequency were Cryptosporidium spp (37.4%), Cyclospora spp. (7.7%), Enterobius vermicularis (4.6%), Giardia intestinalis (3.9%), Entamoeba coli (2,8%) and Entamoeba histolytica / dispar (1.8%).Conclusion: Parasite positivity was higher between 2010-2014 and decreased gradually in the following years. The reason for fluctuations in parasite detection rates may be the increase in population and Izmir and its environs are on the route of international population mobility. According to our results especially Cryptosporidium spp. was found at higher rate especially between 2011 and 2013. Cryptosporidium spp. is chlorination-resistant and additional treatment is required for its disinfection. Another reason for its high detection rate may be the higher amounts of rainfall between 2009-2010. The data related to intestinal parasites in Turkey are mostly from regional studies, and thus national surveillance studies are needed.