AKCİĞER KANSERİNDE TÜMÖR DOKU, PLAZMA VE EKSHALE SOLUK KONDENSAT ÖRNEKLERİNİN MOLEKÜLER GENETİK ANALİZİNDEKİ UYUM


Tetik Vardarlı A., Pelit L. , Aldağ C., Korba K. , Çelebi Ç., Dizdaş T. N. , ...More

TTD Güz Sempozyumu Torasik Onkolojide Son Durum, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.12-13

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.12-13

Abstract

Amaç: Akciğer kanserinde (AK) en uygun tedavi seçeneğinin belirlenebilmesi için, hastalığın gerçek zamanlı moleküler yapısının ortaya konması ve değişikliklerin izlenmesi gerekmektedir. Tanı sırasında elde edilen tümör örneklerinde yapılan bu analizler invaziv yöntemlere ihtiyaç duyulması nedeniyle genellikle tekrarlanamamaktadır. Bu moleküler analizlerin tekrarlanabilmesi ve izlenebilmesi için yeni non-invaziv analiz yöntemlerine gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, akciğer adenokarsinomlu olguların tümör doku, plazma ve ekshale soluk kondensat (EBC) örneklerindeki genetik mutasyonları yeni nesil dizi analizi ile tanımlamak ve rutin klinikte tanı ve takipteki kullanılabilirliklerini değerlendirmektir. Method: Akciğer adenokarsinom tanısı alan 12 olgudan tümör doku, plazma ve EBC örnekleri toplanmıştır. Olgulara ait materyallerden Invitrogen PureLink Genomic DNA Kit kullanılarak DNA eksrakte edilmiştir. Amplikon temelli sekanslama, Ion AmpliSeq Colon and Lung Cancer Research Panel v2 kullanırak Ion Torrent PGM cihazında gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İleri evre akciğer adenokarsinom tanılı olgulardan alınan plazma ve tümör doku örneklerinin yanı sıra EBC örneklerinde de somatik ve yürütücü mutasyonlar saptanmıştır. 12 olguya ait tümör doku, plazma ve EBC örneklerinde saptanan mutasyon profillerini karşılaştırdığımızda; 6 olgu saptanan mutasyon profilleri açısından tümör doku, plazma ve EBC örneklerinde yüksek derecede kolerasyon göstermektedir. Tümör doku ve EBC örnekleri saptanan genomik profiller açısından değerlendirildiğinde, 7 olguda yüksek derecede korele olduğu saptanmıştır. 2 olguda EGFR p.L858R ve KRAS p.G12C yürütücü mutasyonları hem FFPE doku örneklerinde hem de akciğer adenokarsinom hastalarının ilgili EBC örneklerinde saptanırken, plazma örneğinde saptanmamıştır. Sonuç: Akciğer adenokarsinomlu olguların EBC örnklerinde yürütücü mutasyonlar saptanmıştır. İleri evre akciğer kanseri tanısı alan olguların EBC örneklerinde saptanan genomik profil, ilgili tümör doku örneklerinin moleküler profilini yansıtmaktadır. EBC örneklerinin analizi, akciğer kanseri tanı ve takibinde mutasyonların saptanmasında umut vaat eden non-invaziv bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler : akciğer kanseri, ekshale soluk kondensantı, yeni nesil dizileme, yürütücü mutasyon