Türkçede Yönetim Olgusu: Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi


Creative Commons License

GÜREL Ş. E. , NAZLI A. K.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1333-1342, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 62
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.17719/jisr.2019.3142
  • Dergi Adı: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1333-1342

Özet

Yönetim, insani ve evrensel bir süreçtir. Tarihin hangi dönemine gidilirse gidilsin, insanın var olduğu her yerde yönetimin izlerini sürmek mümkündür. En küçük toplumsal birimden, en büyük toplumsal birime dek tüm yapı ve oluşumlar, yönetime gereksinim içindedir. Yönetim; tüm evrenselliğe rağmen, aynı zamanda kültürel bir olgudur. Bir toplumun, yönetim olgusuna bakış açısı; yönetim uygulamaları, yönetsel yapısı, yönetici tipolojisi, yönetilen tutum ve davranışları ile yöneten-yönetilen ilişkileri gibi bir çok konuda ipucu niteliğindedir. Bu çalışma, Türk toplumunun yönetime bakış açısını ortaya koymayı ve yönetim olgusunu atasözleri ile deyimler üzerinden çözümlemeyi amaçlamaktadır. Atasözleri ve deyimler, bir toplumun değerlerini ve yönelimlerini analiz etme amacına hizmet eden temel veri kaynaklarındandır. Öyle ki atasözü ve deyim araştırmaları aracılığıyla, dil üzerinden iletişim ve kültür çalışmaları gerçekleştirmek mümkündür. Çalışma, Türkçede bulunan yönetim ile ilgili atasözleri ve deyimlerin içerik analizi yöntemiyle araştırılması esasına dayanmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan araştırma kapsamında, Türk Dil Kurumu -TDK- Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü taranarak yönetim olgusu ilgili atasözleri ile deyimler tespit edilmiş ve belirli kategoriler oluşturularak yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara ilişkin detaylar, çalışmanın sonuç kısmına yansıtılmış ve Türkçede yönetim olgusuna ilişkin saptamalar yapılmıştır. Çalışma, Türk toplumunun yönetim olgusuna bakışına yönelik çıkarımlar ve gelecek çalışmalara yönelik öneriler ile sonlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim, Kültürel Çalışmalar, İçerik Analizi.

Management is a humanly and universal process. Regardless of the period of history, it is possible to find traces of management wherever there is a community. From the micro-social unit to the macro-social unit, all structures and formations need management. Management; despite all universality, is also a cultural phenomenon. Clues for a society's view of the phenomenon of management; can be gained from management practices, managerial structure, manager typology, governed attitudes and behaviors, and managerial-managed relations. This study aims to reveal the perspective of Turkish society to management and to analyze the phenomenon of management through idioms and proverbs in Turkish. Proverbs and idioms are the main data sources that serve to analyze the values and orientations of a society. It is possible to carry out communication and cultural studies on language through the studies of proverbs and idioms. The study is based on the content analysis of proverbs and idioms related to the management in Turkish. In the scope of the research designed in accordance with the qualitative research approach, the Turkish Language Association -TDK- Proverbs and Idioms Dictionary was searched and the related proverbs and idioms were identified and interpreted by creating certain categories. The details of the findings obtained in the study were reflected in the conclusion part of the study and the determinations regarding the phenomenon of management in Turkish were identified. The study concludes with the implications of Turkish society about the phenomenon of management and suggestions for future studies.

Keywords: Management, Cultural Studies, Content Analysis.