ÖRGÜTSEL AİLE DESTEĞİ, İŞ-AİLE ÇATIŞMASI VE İŞLE BÜTÜNLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Aydın G. G. , Ayyıldız Ünnü N. A.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.9-53, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.9-53

Özet

Bu çalışma örgütsel aile desteğinin işle bütünleşme üzerindeki etkisi ile bu etkide iş ve aile arasında yaşanan çatışmanın rolünü incelemek üzere gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen yazın taraması ışığında örgütsel aile desteğinin, formel aile dostu politikalar ve enformel destekleyici iş-aile kültürü şeklinde tanımlandığı ve boyutlandırıldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte hem ulusal hem de uluslararası yazında örgütsel aile desteği ve örgütsel aile desteğinin işle bütünleşme ile ilişkisi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sınırlıdır. Bu çerçevede araştırma kapsamında, aile dostu politikalara sahip firmalarda çalışan, beyaz yakalı, evli ve/veya bağımlı bakım sorumluluğu olan 217 çalışandan anket formu aracılığı ile veriler toplanmış ve gerçekleştirilen analizler sonucunda bulgular ve öneriler ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda, aile dostu politikalar ile iş-aile kültürünün işle bütünleşme üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu ve bu etkide iş-aile çatışmasının aracı rol üstlendiği tespit edilmiştir. Araştırmada, çalışanların, sunulan politikalara ve aile dostu örgütsel kültüre karşı algılarının ölçülmesinin yanı sıra bu politikaların mevcut durumu ve önemine dikkat çekmek de hedeflenmiştir.

This study aims to investigate the effect of organizational family support on work engagement and analyze the role of work-family conflict on this proposed effect. In the light of literature review, it is seen that the organizational family support is defined and dimensionalized as formal family friendly programs and informal work-family culture. However, there are limited number of studies that examine organizational family support and its relationship with work engagement in both national and international literature. In this context, a questionnaire was applied to 217 white collar, married and/or dependent care employees working in companies with family friendly policies and both the findings and suggestions are presented. As a result of the research, it is found that family friendly policies and work-family culture have positive effect on work engagement and work-family conflict plays a mediator role in this effect. It is aimed to draw attention to the current status and importance of family friendly policies as well, while measuring the perceptions of

the employees towards these policies and family friendly organizational culture.